Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - listopad 2015

21. 11. 2015

mozaika.jpg

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 14,30 h. adorace 14,30 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                        Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                        Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 15,10 h.   

Modlitby taťků: Pá - 21 hod.                                                  

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv., Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00   

 Večerní chvály: 1. pondělí - 20,15 hod. - Za mír v rodinách a ve světě

 Náboženství dětí: St 18,00

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                     Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                  Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737        

Případné změny sledujte na vývěsce kostela.

Slovo duchovního otce

 

„TY JSI KNĚZ NAVĚKY“.

   Ti, kdo vstupují do manželství před Bohem, mají to jen do smrti jednoho z partnerů. Ale i to se zdá někomu dlouho. Tak se mnozí raději nežení, nevdávají.

   Být vysvěcen na kněze, to není jen do smrti, ale navždycky. Zrovna tak sv. křest. Vlastně jak kněz, tak každý křesťan má se o koho opřít. O koho? No přece o Krista samého.   

   Ježíš je zárukou, že nezklamou kněží, křesťané, ale přesto mnozí zklamávají. Je to tím, že se málo opírají o Krista. Nestačí se dát jen pokřtít, nestačí jen přijmout kněžské svěcení, je potřeba žít s Bohem naplno. Jestliže někdo Boha ze svého středu vyloučí, nemá na něho čas, pak je zde nebezpečí, že zklame.

   I ti, kdo mají svatbu v kostele před Bohem, mohou se o Boha opírat. Nejen ve výroční den své svatby, ale denně. Vždyť ideální manželství je ve tvaru trojúhelníka, kde tou třetí osobou je právě Kristus.

   Můžeme říci: „Tak jako Panna Maria chovala ve svém náručí Ježíše, tak i každý křesťan, každý kněz, i každé manželství - ti všichni se vejdou do náruče Panny Marie“.

   Ne každý je povolán ke kněžství, ne každého Bůh volá do manželství, ale můžeme říci, že každý je volán do církve, tedy stát se křesťanem. Kostel posvěcený může být zbourán, místo něho postavený jiný. Nelze však bourat kněžství, manželství a místo toho si vybrat něco jiného.

   Vyprošujme nová kněžská povolání a výdrž kněží v tom, k  čemu jsou povoláni. Zrovna tak podobně to platí o manželství, o každém křesťanu.                P. Ivan

 

Ze života farností

 

   1. listopadu, na Slavnost Všech svatých, byl pokus povídat si při promluvě s ministranty. Šňůra od mikrofonu byla ale krátká, tak si povídal jen s jednou polovičkou, i tak tam bylo dost ministrantů. Kněz se jich ptal: Ti, kdo se dostanou do nebe, tak patří do církve? - vítězné. Ti, kdo se dostanou do pekla, těm už nepomůžeme, za ty se už nemodlíme. Ti, kdo se dostanou do očistce, tak patří do církve? - trpící. Ti svatí, kteří jsou ještě na zemi, jsou v církvi? - bojující. Pak si to ještě všechny děti opakovaly v sakristii.

   Dušičkový maraton začal letos již 25. 10. a pokračoval do 8. 11. Jsou to oblíbené pobožnosti na hřbitovech. Tam, kde pobožnost navazovala na mši sv., byla dost velká účast (Hrusice a Kostelní Střímelice). Celá pobožnost je uspořádána tak, aby se lidé co nejvíce zapojili (kněz by tam ani nemusel být). Je to patnácti minutová pobožnost, kde lidé zpívají, modlí se, ministranti čtou čtení, zpívají žalm. Kněz tedy má evangelium, ministrant přímluvy, malí ministranti začínají „Otče náš, Zdrávas“ atd. Protože to trvá několik let, ze začátku jsme se snažili co nejvíce těch hřbitovů objet (1/4 hod. pobožnost, ¼ přesun), tak jsme tomu začali říkat „Dušičkový maraton“. Nyní to je rozděleno trochu jinak, můžeme začít již 25. 10. a Zvánovice jsou ve všední den…  

 

   7. 11. byla v Kostelních Střímelicích pouť ke cti sv. Martina, patrona kostela. Sešlo se nás asi 30. Sv. Martin pocházel z pohanské rodiny. Znám jednoho kněze, který také nese jméno Martin a často děkuje rodičům za to, že žil v křesťanské rodině a že ho vychovali ve víře. Nabízí se otázka - nezapomněli jsme poděkovat rodičům za výchovu nebo jim to dlužíme? Takže vidíme, že cesty k Bohu, cesty do nebe, jsou různé.

 

Různé

 

   Sbírka na Misie v mnichovické farnosti - 5 918 Kč, v Hrusicích 2 875 Kč. Na Církevní školství se vybralo v mnichovické farnosti 2 482 Kč, v Hrusicích 1 747 Kč. Sbírka na arcidiecézní charitu vynesla v mnichovické farnosti 3 778 Kč, v Hrusicích 1 984 Kč. 

 

Uzávěrka církevního roku

 

   Pokřtěno bylo 8 dětí, svateb bylo 6, zlatá svatba 1 a pohřbů 8.

   Na Věčnost odešli věrní návštěvníci našich kostelů - mimo jiné: pí. Macháčková z Mnichovic, p. Soukup, pí. Kratochvílová z Ondřejova. Také P. Karel Šubrt, který působil dříve v Úvalech a P. Bohumil Kolář, který jezdíval za Patera Heřmana Keymara do Ondřejova.

   Pí. Samsonová z Kostelních Střímelic po rehabilitaci v Ledči nad Sázavou je nyní v Sanopších.

 

  Na svatbu se připravuje jeden pár z Ondřejova.

 

   Novinkou jsou v Hrusicích 1. pondělí v měsíci Večerní chvály za mír v rodinách a ve světě.

 

   U 1. sv. přijímání byly 4 děti v červnu, jedno přistoupilo k 1. sv. přijímání v říjnu, další se ztratilo… Nyní se při hodinách náboženství připravují další školní děti. Modleme se za všechny!

 

   Na přijetí do Římskokatolické církve se připravuje 1 dospělý katechumen, který je zaměstnán v Mnichovicích. Do katechumenátu má vstoupit v Praze v katedrále v sobotu 28. 11. 2015 před 1. neděli adventní.

 

   Přístavba ve škole v Mnichovicích: na otevření byl pozván i náš kněz, který posvětil školu a nové 3. patro.

 

   Poutě: pravidelná kající pobožnost před postní dobou na Svaté Hoře, děkovná mariánská pobožnost na Klokotech, nově mše sv. a prohlídka pražského mariánského kostela na Karlově.

 

   Probíhala příprava na NEK - Národní Eucharistický kongres, jednak jsme mohli najít poznámky mimo jiné i v Mozaikách, ale hlavně při našich pravidelných adoracích. 1. neděle v Mnichovicích to bylo slabé, většinou bez zájmu farníků, i když to byla hlavní farní akce k přípravě na NEK. 3. neděli v Hrusicích to bylo přece jenom lepší, do adorací se zapojovali i někteří farníci.

   V Choceradech jsou adorace pravidelně ve školním roce každou středu ve 13 hod., od nového školního roku ve 14,30 hod. Díky p. Hnízdovi z Ondřejova je v Choceradech v sakristii stoleček a lavičky pro malé děti. Zatímco matky či rodiče adorují v kostele, mají děti v sakristii náboženství. Na začátku a na konci adorace jsou také v kostele.

 

   Ministranti v Hrusicích - je jich dost, nejen díky pozdější hodině.

 

   Májové pobožnosti ve Strančicích - jedna zajímavá i s ekumenickou účastí.

 

   Sbírky - např. na televizi NOE byli dárci štědří - 11 940 Kč v mnichovické farnosti a 5 249 Kč v Hrusicích.  

 

   Svátost pomazání nemocných – v Mnichovicích 8 společně, další jednotlivě.

 

   V našich kostelích obnovilo 22 párů manželské sliby.

 

   Zrestaurovaný mnichovický Betlém, dá-li Pán Bůh, uvidíme o Vánocích. 

  

   Byla dokončena oprava střechy nad apsidou u hrusického kostela zatím za 203 065 Kč, v Mnichovicích zatím část střechy kostela za 1 400 000 Kč.

   Ještě se opravuje střecha v Hrusicích na faře.

 

   Tato uzávěrka Církevního roku, obecná pro celou farnost, může být rozšířena o osobní uzávěrku spojenou se zpytováním svědomí, abychom věděli, za co máme ten rok děkovat, za co Pána Ježíše odprošovat.

   POZOR: Mše sv. v Choceradech v sobotu 28. 11. nebude. Místo toho bude 1. adventní mše sv. až v neděli 29. 11. v 15,00 hod. – po zkušenostech z minulých let - u kostela bude v sobotu odpoledne zdoben vánoční stromek, hraní a zpívání koled…