Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - únor 2019

16. 2. 2019

MOZAIKA 

02 / 2019

D U C H O V N Í   P R O G R A M – POZOR ZMĚNA, bližší na zadní stránce

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod., o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 hod. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 15,00 h. adorace 15,00 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                        Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                        Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 13,45 h.    

Modlitby taťků: Pá - 21 h.                                                  

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

 

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv., Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00   

 Večerní chvály: 1. pondělí - 20,15 hod. - Za mír v rodinách a ve světě

 Náboženství dětí: St 18,00 hod.

       SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                     Modlitební setkání Čt - 18 h.

     Náboženství pro děti před mší svatou                    Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

  Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.   

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost, Masaryk. nám. 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

 

Slovo duchovního otce

 

ČLOVĚK MÍNÍ, PÁN BŮH MĚNÍ

   26. 12. 2018 jsem se najednou ocitl na zemi v kuchyni na faře.             Nevím, jak dlouho jsem tam ležel, nemohl jsem vstát. Až pozdě večer se o mně dozvěděl Mgr. Petr Sklenář, který byl na druhém konci Prahy, ale s bratry vyrazili do Mnichovic mně na pomoc. Petr zavolal sanitku, ale než dojeli k faře (je to asi 50 km), byla tam již malá i velká, jeden člen od policie (tu noc zrovna někdo vykradl na náměstí samoobsluhu, tak to vyšetřovali) a dokonce i hasiči. Ti byli rádi, když slyšeli, že přijely „klíče“ a oni nebudou muset násilím otvírat faru. Nakonec jsem skončil v říčanské nemocnici. Tam se mi ke komplikacím způsobených cukrovkou přidal ještě zánět průdušek s  vysokými teplotami. Díky modlitbám, které za mě měli farníci v hrusickém kostele, se o mně dozvěděl nový pan primář, který měl na Nový rok první službu v nemocnici a i díky jeho péči se vše srovnalo tak, že jsem přežil. Po týdnu jsem byl s pomocí generálního vikáře otce biskupa Zdenka Wasserbauera převezen do nemocnice Pod Petřínem. Zde se o  mne starají sestry Boromejky, některé mě pamatují ještě z  Prahy od  Svaté Ludmily. To byly ještě v civilu a pracovaly většinou jako zdravotní sestry. Hlavně pro ně byly v neděli mše svaté také od 19,30 hodin. Vzpomínají, že jsem jim dával „na černo“ i duchovní cvičení.

   Byl jsem 2 x na CT vyšetření, bez nálezu. Vyšetření magnetickou rezonancí a další jsem podstoupil 11. února ve střešovické nemocnici. Také zde nebylo nalezeno nic závažného. Pokračuje léčba cukrovky, učím se chodit, být samostatný… Toužím být už zase zpět ve farnosti. Tak snad Pán Bůh dá.

   Děkuji všem farníkům, kteří na mě pamatují v modlitbě. Snažím se být se všemi v modlitbě také spojen.

   V případě potřeby se s technickými potřebami v Hrusicích obracejte na Mgr. Petra Sklenáře, v Mnichovicích na pana Václava Prodana, který je ve spojení i s paní Sklenářovou, která dál zařizuje vše, co je potřeba.

         

   Žehná všem a na brzkou shledanou se těší                 P. Ivan  

 

Ze života farností

 

    V měsíci lednu jsme se v mnichovickém kostele rozloučili s paní Jaroslavou Baborovou z Mnichovic a s panem Františkem Rodem také z Mnichovic. Rozloučení vedl P. Matěj Jaroslav Baluch O.Praem. z Říčan.

 

Tříkrálová sbírka

 

    Letos probíhala 5. a 6. ledna v Mnichovicích, na Myšlíně, Božkově, Struhařově, Strančicích, Klokočné, Ondřejově a Choceradech. Vybralo se neskutečných 67 483 Kč, což je na první sbírku velký úspěch - dokonce se i na Arcidiecézní charitě v Praze podivovali tak dobrému výsledku. Samozřejmě velký dík patří všem koledníkům (bylo celkem 25 skupinek). Nadšení koledníků lidi dojímalo (opravdu některé babičky plakaly), rozesmálo a přinášelo i radost. V sobotu extrémně pršelo, přesto skauti zvládli 3 hod. chodit po Mnichovicích podle mapy, kterou dostali a svědomitě zvonili na všechny domy. Sice několik ulic kvůli nepříznivému počasí museli vynechat, ale i tak prošli téměř celé Mnichovice a Božkov. V Choceradech byla jenom jedna skupinka, ale za 5 hod. obešla celé Chocerady a děti dokonce u zpěvu hrály na flétnu a bubínek (je z toho i video).

  Z vybraných peněz zůstane charitě 43 863 Kč, které použijeme na  uhrazení volnočasových aktivit (= zaplacení ročního poplatku za kroužek) a nákup sportovního vybavení pro daný kroužek u dětí, které vytipuje sociálka a které patří do obcí v naší farnosti. Zatím víme o pěti takových dětech, ale asi jich najdeme více. Sami můžete také na  potřebné upozornit. Pokud by peníze zbyly, mohou se převést do příštího roku, na provoz charity z Tříkrálové sbírky nejde nic.

                                                                Mgr. Lucie Procházková

 

   I v letošní zimě vítr a sníh zanechává škody na střechách far a kostelů. Díky stavebnímu technikovi ing. Aleši Pešatovi se již opravuje střecha kostela v Kostelních Střímelicích. Také se hned dohodl s pojišťovnou na uznání škody a její náhrady. Dále na malou opravu čeká také střecha fary v Mnichovicích a kostela v Hrusicích.

 

Náboženství pro dospělé:

 

O CÍRKVI

 

Co znamená, že „církev je Kristovo tělo“?

 

   Především díky svátosti křtu a EUCHARISTII vzniká nerozlučitelné spojení mezi Ježíšem Kristem a křesťanem. Tato vazba je natolik pevná, že ho s námi lidmi spojuje jako hlavu s údy lidského těla a vytváří tak naprostou jednotu.

 

Co znamená, že „církev je Kristova nevěsta“?

   Ježíš Kristus miluje CÍRKEV, jako ženich miluje nevěstu. Navěky se s ní spojuje a dává za ni svůj život.

 

Co znamená, že „církev je chrámem Ducha Svatého“?

   CÍRKEV je prostorem ve světě, ve kterém je dokonale přítomen Duch Svatý.

 

Proč je Církev svatá?

   CÍRKEV není svatá proto, že by byli svatí všichni její členové, ale  proto, že svatý je Bůh, který v ní působí. Všichni členové církve jsou posvěceni křtem.

Proč církvi říkáme katolická?

   „Katolický“ znamená orientovaný na celek. CÍRKEV je katolická proto, že ji Kristus povolal k tomu, aby vyznávala celou víru, aby střežila a udílela všechny SVÁTOSTI, aby všem zvěstovala radostnou novinu a poslal ji ke všem národům.

 

Kdo patří do katolické církve?

   K plnému společenství katolické církve patří ten, kdo se v jednotě s PAPEŽEM a BISKUPY spojuje s Ježíšem Kristem vyznáním katolické víry a přijímáním SVÁTOSTÍ.

   Bůh chtěl jednu církev pro všechny. My křesťané jsme bohužel nezachovali věrnost Kristovu přání. Přesto jsme i nyní vzájemně spojeni vírou a jedním křtem.

 

   Velké poděkování patří všem kněžím (otci biskupovi Karlu Herbstovi SDB, otci biskupovi Zdenkovi Wasserbauerovi, vikáři P.  Miroslavu Malému, P.  Konstantinu Mikolajkovi O.Praem. a P. Matějovi Jar. Baluchovi O.Praem. z Říčan, P. Janu Ihnátovi SDB, P. Aloisovi Křišťanovi SDB, P. Pavlu Šimůnkovi SDB, P. Christianu Martinovi Pšeničkovi O.Praem., spirituálovi v semináři, P. Karlu Soukalovi a P. Janu Kotasovi, rektorovi v semináři), kteří ochotně zastupují za našeho nemocného kněze. Podle posledních zpráv by měl být do 14 dnů propuštěn z nemocnice domů.    

 

   Náboženství v Choceradech není zajištěno, ale kdo by měl zájem a možnost, může dojíždět ve středu večer do Hrusic nebo v  pátek odpoledne do Mnichovic, kde od února náboženství opět pokračuje. V Ondřejově se děti scházejí ve středu odpoledne s paní Borgulovou.

   POZOR: DO KONCE ÚNORA BUDE JEŠTĚ TENTO POŘAD BOHOSLUŽEB:

   V MNICHOVICÍCH JSOU MŠE SVATÉ POUZE V NEDĚLI  OD 8,30HOD. A V HRUSICÍCH OD 10 HOD., V NEDĚLI JE MŠE SV. TAKÉ V ONDŘEJOVĚ OD 8 H. A V CHOCERADECH OD 9:30 HOD.         

Další pořad bude v ohláškách a na internetových stránkách.