Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - březen 2014

18. 3. 2014

mozaika.jpg

03 / 2014

 

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18 ,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy)            Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 14,30 h.                                                     

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz

Slovo duchovního otce

 

Z OSMÉ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   Poslední neděli před postní dobou byly nádherné texty Písma svatého. Můžeme o nich rozjímat v růženci i během celé postní doby:

 

1. U Izaiáše čteme: „Pán na mne zapomněl.“ Sedm let jsem působil na Svaté Hoře, kde jsme teď byli na pouti. Chodil jsem dolů do Příbrami k jedné paní se sv. přijímáním. Bylo jí 95 let. Jednou říkala: „To není možné, Pán Bůh mě tu nechává, určitě na mne zapomněl.“ A zrovna se četlo toto čtení: „Copak může matka zapomenout na své nemluvně?“ Také Panna Maria měla jistě silný mateřský vztah ke Kristu, ale i ke každému z nás.

 

2. V žalmu byla slova: „Jen v Bohu odpočívej má duše.“ Panna Maria, když šla k Alžbětě, byla to jistě namáhavá cesta, ale její duše odpočívala u Ježíše, kterého nesla pod srdcem.

 

3. Svatý Pavel říká, že je správcem Božích tajemství. Takovým správcem byl jistě i sv. Josef v Betlémě. Podobně kněz se stará nejen o eucharistického Krista, ale i o celou farní rodinu.

 

4. „Nedělejte si starosti o zítřek.“ Panně Marii předpověděl Simeon meč bolesti. Jistě tuto prorockou informaci uložila do svého srdce, ale netrápila se tím. Denně konala, co má konat, denně plnila vůli Boží. Tak je pro nás vzorem svaté bezstarostnosti.

 

5. „Hledejte nejprve Boží království.“ Panna Maria a sv. Josef toto Boží království měli skryté v Ježíši. Ztratili ho, bez něho nemohli žít, 3 dny jej hledali. Dnes lidé spíše běhají po obchodech a hledají, kde mají něco lacinějšího a třeba i zanedbávají přitom Boží království. Nemají na něj čas a nemají třeba čas jít ke sv. zpovědi.

  

   Pouť na Svatou Horu byla takovým zastavením před startem Postní doby.

   Kéž v postní době hledáme na prvním místě s pomocí Panny Marie Boží království a s vírou, že ostatní nám bude přidáno.        

 

P. Ivan

                     

Ze života farností

 

   Pokřtěni byli:

   23. 2. v Hrusicích Damián Procházka z Myšlína, 2. 3. v Hrusicích Beáta Michaela Rounová z Myšlína a 9. 3. v Mnichovicích Vít Josef Schovanec.

 

   Rozloučili jsme se:

   14. 2. v Mnichovicích s panem Antonínem Cardou, 5. 3. v  Choceradech s panem Miroslavem Tichým a 7. 3. v Ondřejově s  paní Marií Janouškovou. 10. 3. byla v Choceradech mše sv. s pohřbem pana Zdeňka Kratochvíla z Vlkovce.

 

   Na pohřbu zazněla mimo jiné tato slova:

   Pohled na přírodu - kolik je to různých druhů rostlin, kolik různých druhů zvířat! Tak náš obdiv patří Stvořiteli. Ale také kolik různých lidí, každý z nás je originál. Máme se dostat do nebe a žasnout nad svatými, které jsme neznali. Náplň života, jak jsme to slyšeli v  prvním čtení je: „Buďte svatí.“ Pak jsou tam i některá přikázání z  Desatera: Láska k bližnímu, skutky tělesného milosrdenství spojené s láskou k Bohu, to je cesta do nebe…

 

   Pouť na Svatou Horu 4. 3. 2014 - zastoupeny byly Senohraby (4), Mnichovice (3), Mirošovice (1), Chocerady (2), Kunice (1), nejvíce Praha (12), zvláště Strašnice, z Příbrami 4, dohromady i s knězem 28 lidí. Z některých obcí nebyl žádný zástupce. Mši sv. celebroval náš duchovní otec a koncelebroval kněz z Pelhřimova a místní P. Ladislav Škrňa, kterému je už 88 let. Po mši sv. byl, jak je zvykem, Svatohorský Zdrávas, byl velmi milý. Nakonec adorace, zase trochu jiným způsobem, než jiná léta: Zahájení, 2 sloky písničky 712, pak čtvrthodinka ticha, další sloka písně a některá z modliteb v kancionálu, modlená některým z poutníků. Takto se to střídalo téměř do 12 hod., potom zakončení a svátostné požehnání. V určených prostorách na faře pak byl oběd z vlastních zásob a v jednu hodinu společná modlitba křížové cesty na ambitech, modlitby byly z našich knížek. Nebyly pro všechny a tak se stalo, že na někoho se nedostalo, protože se někteří modlili 2 x. Po křížové cestě byl rozchod a každý jel domů samostatně.

 

   Z promluvy: Panna Maria Svatohorská drží v náručí Ježíška. Rádi bychom jí řekli, aby ho na chvíli postavila do kouta a vzal do náruče místo něj nás. Pokud se ale snažíme žít svatě, tak se jí do náručí vejdeme sjednoceni s Ježíšem. O tuto jednotu zvláště usilujeme při adoraci. Panna Maria je též útočiště hříšníků. Má široký plášť, pod který se všichni hříšníci vejdou. Chce jim pomoci ke svatosti, aby je pak též mohla vzít do své náruče. Tak i náš životní úkol je usilovat o  svatost a nést k Ježíši i k Panně Marii ty, za které máme zodpovědnost, i ty hříšníky, které omlouváme, že nevědí, co činí a prosit zvláště Pannu Marii, aby jim pomohla k obrácení.

 

Různé

 

   V postní době se máme víc modlit, jako Pán Ježíš 40 dní na poušti, ale také víc myslet na život duchovní a krmit svůj život duchovní slovy Písma svatého. Život duchovní je ohrožován hříchy. Pán Ježíš mluví nejen o trestech za hříchy, ale i pro ty, kteří druhé ke hříchu svedou, zvláště ty nejmenší. „Kdo by svedl ke hříchu jednoho z  těchto nepatrných, kteří věří, pro toho by bylo lépe, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.“ Nemluví se o konkrétním hříchu, může to být i odvedení od víry. Kolik je to nebezpečí v dnešním světě pro děti, ale i pro ty, kteří svádějí děti ke hříchu. Jistě hříchy proti šestému přikázání oslabují zvláště duši v oblasti víry. Kéž má pro nás větší cenu život duchovní než zdraví tělesné a spíše druhé přivádíme k víře.

3 / 2014

 


 

   Při sbírce na Svatopetrský haléř se vybralo v mnichovické farnosti 4 913 Kč a v Hrusicích 1 600 Kč.

 

   Příprava dospělého na sv. křest má tyto etapy:

1. Předkatechumenát; 2. katechumenát; 3. čekal sv. křtu.

   V postní době byla přijata mezi čekatele sv. křtu katechumenka Petra Bahníková. Budeme se za ní modlit také při tzv. skrutiniích.

 Postní doba je v barvě fialové, ale jsou tam 2 výjimky, bílá barva 19. 3. na Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie a 25. 3. na Slavnost Zvěstování Páně.

 

   Ohlášky: Na svátost manželství se připravují Jaroslav a Svatava Synáčovi ze Zvánovic a Jiří Kosina a Kateřina Prodanová z Mnichovic.

 

  Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!

1. Svatba v kostele - ty dva nemají automaticky zaručeno, že si budou po celý život věrni. Mají se o tu věrnost denně snažit a Bůh jim pomůže.

2. Zato svatba na Obecním úřadě pro pokřtěné není platnou svatbou, ale dá se dodatečně svátost manželství přijmout.

3. Svatba na Obecním úřadě pro nepokřtěné je platnou svatbou. Žijí bez Boha, protože zatím v něho nevěří, spoléhají jen na své síly.

4. Mnozí v dnešní době nemají svatbu nejen v kostele, ale ani na Obecním úřadě. Žijí spolu, jak se říkalo, „na hromádce.“ Je to život bez závazků, bez odpovědnosti - kdykoliv se mohou rozejít, ale chudáci děti…

   Kéž věrnost nejen v manželství, ale i v ostatních oblastech našeho života je pro nás velkou hodnotou.

 

   V časopisu Světlo č. 10 Svatý otec František hezky odpovídá na dotazy snoubenců:

1. Strach z „navždy.“ 2. Styl manželského života. 3. Styl slavení svátosti manželství.

   Kdo toto Světlo nemá, může si jej vzít v kostele.