Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - březen 2015

17. 3. 2015

mozaika.jpg

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 15,10 h.                                                     

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  

 Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní děti

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela.

 

Slovo duchovního otce

 

HORLIVOST PRO TVŮJ DŮM MĚ STRAVUJE

  Jeruzalémský chrám - když bylo Ježíškovi 40 dní, tak jej tam Panna Maria se sv. Josefem přinesla.

   Když mu bylo 12 let, ztratil se v chrámě a kázal starozákonním učitelům.

   V dospělém věku přichází do domu svého otce a je otřesen poměry, které v něm vládnou.  Přišel proto jeho hněv, spravedlivý hněv a zásah proti prodavačům, kteří v něm nesloužili Bohu, ale mamonu.  

   Horlivost pro tvůj dům mě stravuje - věta z jednoho žalmu. Když přicházíme my do kostela, chceme jej najít uklizený a vyzdobený. Přikládáme ruku k dílu nebo jenom kritizujeme? Dík patří těm, kdo berou kostel jako svůj domov a nenechávají jeho čistotu a výzdobu jen na jednom člověku. Stravuje je také horlivost pro dům Boží, pro dům modlitby a nelíbí se jim to, co do něj nepatří.

   Ježíš je chrám, který byl zbořen a ve třech dnech znova postaven. Lidé v té době to pochopili až po jeho zmrtvýchvstání.

   Také každý křesťan je od chvíle sv. křtu chrámem Božím.      

   Horlivost v postní době je činit pokání i za hříchy druhých, jako to konal Daniel, jako to vykonal P. Ježíš, když se místo nás nechal ukřižovat.

   Panna Maria, bez hříchu, kráčela s Ježíšem křížovou cestou. A my? Křížová cesta v postě, třeba jen doma…

   Kéž hledáme v postní době, jak se může projevit naše horlivost.

                                                                                                P. Ivan

 

Ze života farností

 

   V úterý před Popeleční středou se nás sešlo na Kající pouti na Svaté Hoře přes 30 poutníků z mnichovicko-hrusické farnosti, Prahy a Příbrami.

 

   Na Popeleční středu byla mše sv. v kapli na faře v Mnichovicích. Přišlo přes 30 lidí, proto bude lepší mít mši sv. příští rok raději v kostele.

 

   Když je ve všední den velký svátek, tak nás tolik není. Teď, v postě, to bude 19. 3. - slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Mimořádně bude ve čtvrtek v Mnichovicích mše sv. v 17,30 hod.

   Další velký svátek je 25. března - slavnost Zvěstování Páně. 

  

   Kromě nedělí máme slavit také zasvěcené svátky:

1. ledna Panny Marie, Matky Boží a 25. prosince Hod Boží vánoční, ty jsou na úrovni neděle.    

   Ostatní, když nejdeme, tak sice nemáme hřích, ale pokud můžeme, nemáme se šidit o tuto duchovní radost (Zjevení Páně 6. 1.; sv. Josefa, snoubence P. Marie 19. 3.; 25. 3. slavnost Zvěstování Páně; Nanebevstoupení Páně 40 dní po Zmrtvýchvstání - vždy ve čtvrtek; Těla a Krve Páně čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice - 10 dní po Hodu Božím svatodušním; slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně pátek po 2. neděli po Seslání Ducha Svatého; sv. Petra a Pavla 29. 6.; sv. Cyrila a Metoděje 5. 7.; Nanebevzetí Panny Marie 15. 8.; sv. Václava 28. 9.; Všech svatých 1. 11. a Neposkvrněného početí Panny Marie 8. 12.).

  

   V postě se modlíme křížovou cestu, o to nás víc mohlo překvapit evangelium o Proměnění Páně. Ježíš chtěl povzbudit apoštoly pro chvíle, kdy jej uvidí nezářícího.

  V pátek (27. 3.) před Květnou nedělí, jako každoročně, bude v Mnichovicích při mši sv. udělována, pro předem přihlášené, svátost Pomazání nemocných.

  

   20. 3. bude mít v Mnichovicích svatbu Lukáš Šlapák z Božkova Havrych Viktoriya z Ukrajiny.

 

   3. 3. bylo rozloučení v Říčanech s panem Janem Soukupem, dříve občanem Mnichovic.

 

Různé

 

  Sbírka Svatopetrský haléř - Mnichovice 2 389 Kč, Hrusice 1 357 Kč.

 

  Průvodce Svatým týdnem a Velikonočním Třídenním je k dostání v sakristii.

 

  Letos má začít oprava střechy mnichovického kostela, na kterou je slíbena dotace od Ministerstva kultury 600 000 Kč.

   V Hrusicích se bude pokračovat na opravě střechy nad apsidou. Od Arcibiskupství máme slíbený příspěvek ze Svépomocného fondu 60 000 Kč.

 

   Nové topení v Hrusicích, které jsme dostali z říčanské farnosti, namontoval bleskurychle p. Hájek, patří mu za to velký dík.. Navrhuje také pořízení nových lavic. Dodá návrh s ceníkem, podle toho se bude situace dál řešit.

 

   Letos nemáme po několika letech katechumena na sv. křest o velikonoční Vigílii. Máme pouze jednoho předkatechumena.

NEK 2015 -   Co to je? Národní Eucharistický kongres,

který se bude konat v září 2015 v Brně (možnost ke stažení na internetu: www. nek2015.cz)

 

   Příprava na Národní Eucharistický kongres. Pro březen jsou tyto přímluvy, které jsme se modlili na 1. neděli při adoraci v Mnichovicích:

 

Body k rozjímání v březnu:

   V této chvílí tě prosíme s upřímným srdcem: Nauč nás, Pane!

Obětavé lásce podle tvého vzoru. Trpělivosti bez mezí. Dobrotivosti ke všem bez rozdílu. Obětavosti, která nešetří sebe.  Vytrvalosti přes všechnu bolest. Oproštěnosti od všeho, co nám brání jít za tebou.

   A dále voláme: Ať se denně snažíme, Pane! O tvoji obětavou lásku. O tvoji naprostou nezištnost. Odevzdat se do vůle tvého Otce. Důvěřovat, že nás ani v největších úzkostech neopustíš. Dávat se denně v modlitbě k dispozici. Bdít nad svými sklony a nedoko-nalostmi. Myslet na druhé, kteří nám tady na zemi představují Tebe. Pracovat usilovně na své spáse.

   Upřímně prosíme: Osvoboď nás, Pane! Od zoufalství ve velkém utrpení, které se zdá být nad naše síly. Od necitlivosti k utrpení druhých. Od malé důvěry v Boží pomoc. Od pýchy, že si stačíme sami  a tebe nepotřebujeme. Od lhostejnosti k potřebám druhých. Od   sobectví a ziskuchtivosti. Od nevděku k tobě, ke všemu, co jsi pro nás vytrpěl. Od nepochopení tvého utrpení pro nás.

 

   Dá-li Pán Bůh, velikonoční pořad 2015:

 

 

SOBOTA

před KN

28. 3.

KVĚTNÁ NEDĚLE

29. 3.

ZELENÝ ČTVRTEK

2. 4.

VELKÝ PÁTEK

3. 4.

BÍLÁ SOBOTA

4. 4.

NEDĚLE VELIKON.

5. 4.

PONDĚLÍ VELIKON.

6. 4.

Mnichovice

---

8,30

17,30

17,30

20,00

8,30

8,30

Hrusice

---

10,30

---

---

---

10,30

---

Chocerady

16,30

---

---

---

---

16,30

---

Ondřejov

18,30

---

---

---

---

18,30

--

  

   V Hrusicích, v pondělí Svatého týdne (30. 3.), od 10 hod. bude Kající den s P. Martinem Sklenářem. Nabízí možnost svaté zpovědi na faře a od 17 hod. v kostele.

   Ve Zvánovicích bude mše sv. výjimečně až 2. čtvrtek v dubnu, to znamená 9. 4. 2015 v 15 hod. (1. čtvrtek je Zelený čtvrtek)

    

   Velikonoční radost nejen navenek, ale i v srdci přeje

                                                                            P. Ivan Kudláček