Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - červen 2018

20. 6. 2018

MOZAIKA

06/2017

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 14,30 h. adorace 14,30 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                        Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                        Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 13,45 h.    

Modlitby taťků: Pá - 21 hod.                                                  

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv., Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00   

 Večerní chvály: 1. pondělí - 20,15 hod. - Za mír v rodinách a ve světě

 Náboženství dětí: St 17,30

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                     Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                  Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.        

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Masaryk. nám. 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

 

Slovo duchovního otce

 

HORLIVOST

   - slovíčko, které má i nový pomocný biskup ve svém biskupském znaku.

   „Stravuje mě horlivost o všechny církevní obce.“ V sobotu 21. 6. bude kněžské svěcení. Pro pražskou diecézi jen jeden novokněz - trvalý jáhen, který ovdověl. Co čeká novokněze v dnešní době? Je nedostatek kněží, mnozí jsou zesláblí stářím. Jistě si proto noví kněží nebudou naříkat na nedostatek práce, spíše naopak.

   Starosti hmotné však někdy zatlačí do pozadí starosti duchovní. Svatý Pavel měl jistě starost o duše, o to aby v jejich srdcích byl poklad víry. Kolik je dnes křesťanů, kteří jsou spíše prázdnou nádobou. Poklad víry již dávno ztratili. A tak se kněží snaží v nich poklad víry obnovit, víru upevnit. To není žádná automatická, mechanická práce.

   Čím více má kněz vydávat, tím více potřebuje načerpat. Mám na  starost 31 obcí ve farnosti. 2 minuty kázání - k tomu potřebuji 30 minut rozjímání. Když je nedostatek času a ještě někdo přijde dřív, než měl, nebo uprostřed té půlhodinky, tak z toho rozjímání moc není.

   Čím déle je kněz ve farnosti, tím hlubší je zklamání z nepochopení jeho stylu života, života kněžského, u věřících. Všichni berou jako automat mše svaté, udělování svátostí. Nechápou, že kněz potřebuje také čas na duchovní život.

 

   8. června jsme slavili Slavnost Srdce Ježíšova. Jinak celý červen je zasvěcen Srdci Ježíšovu. Možná se někomu může zdát pobožnost k Srdci Ježíšovu zastaralou. Ale je v ní skryto jádro celého Kristova života a smrti. Ježíš nás miluje, nás hříšníky. Nejen tedy Pannu Marii a svatého Jana, Miláčka Páně, kteří stáli pod křížem. Ale i nás, vždyť jeho láska k nám jej přivedla až na smrt. Také my máme Ježíše milovat a splácet jeho lásku láskou.

   A také milovat hříšníky. Ne tak, že bychom souhlasili s jejich hříchy, ale za ně usmiřovali Boha společně s Ježíšem, jehož srdce je smírnou obětí za naše hříchy. Srdce Ježíšovo, probodené kopím a naše srdce otupělé k tomu, co nás ve světě zraňuje. Kéž naplňujeme život láskou ke Kristu a láskou k hříšníkům.

 

   Po slavnosti Srdce Ježíšova následuje svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie - do něj Panna Maria ukládala Boží slova - a  my, co ukládáme do svého srdce? Jaké např. obrazy - z novin, televize, nebo obrazy, které se v nás vymalují z Písma svatého, např. Podobenství o rozsévači, Utišení bouře na moři, Proměnění vody na víno na svatbě v Káně Galilejské atd. Srdcem Panny Marie pronikla bolest, když ztratila Ježíše, ale její srdce je dál zraňováno, když se Kristu ztrácíme.

   Ten, kdo má srdce plné hříchů, má srdce otupělé k takové bolesti, zatímco čisté srdce tuto bolest prožívá. A tak máme na vybranou – vyhnout se bolesti a tím sami působit bolest Panně Marii svými hříchy, nebo se čistým srdcem podobat Panně Marii a ukládat do něho Boží slova a prožívat bolest, způsobenou hříchy našimi i jiných hříšníků.

 

Ze života farností

 

   Letos se konala pouť na Klokoty 4. čtvrtek v květnu, aby se mohli účastnit i pražské poutnice, které v pondělí nemohou. Nakonec jim v  odjezdu zabránila nemoc. Přesto se nás sešlo 23 poutníků. Jako vždy jsme začali mší svatou, potom jsme měli krátkou adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní (byla Slavnost Těla a Krve Páně), následovala pravidelná mariánská pobožnost - střídavě mariánské písně z kancionálu, modlitba růžence s úmysly, se kterými poutníci přijeli, zpěvy litanií, tichá modlitba.

   Příjemné bylo, že místní pan kostelník odvezl Patera a 3 starší, méně pohyblivé poutnice, na vlak. Patří mu za to veliký dík.

 

   V neděli 27. 5. jsme se sešli na poutní mši svaté na Komorním Hrádku, kde je kaple zasvěcena Nejsvětější Trojici. Jak bývá již pravidlem, návštěva byla slušná.

 

   Slavnost Těla a Krve Páně jsme oslavili 5. čtvrtek v měsíci v Senohrabech, v Choceradech a v Ondřejově při sobotní mši svaté, v neděli pak v Mnichovicích a v Hrusicích. V Mnichovicích to bylo letos bez průvodu kolem kostela, protože na zahradě je staveniště (dokončuje se oprava pláště kostela). V Hrusicích potom průvod kolem kostela, jak je zvykem, byl.

   Pater vyzdvihl při kázání 3 hlavní myšlenky - mše svatá, svaté přijímání a adorace.

   

  Katechumenka slečna Tereza Javůrková z Chocerad, která nemohla v sobotu 19. 5. do pražské katedrály, byla přijata další sobotu před mší svatou v Choceradech. Modleme se za ni!

 

   Modleme se i za naše budoucí biřmovance, kteří se připravují mimo jiné i novénou k Duchu Svatému.

   Přidejme se i k modlitbám rodičů za děti, které půjdou k 1. svatému přijímání. Vyprošujme jim, aby jim Panna Maria vyprosila Ducha Svatého, který v nich probudí radost a nadšení, že se mohou takto s Pánem Ježíše spojit. Kéž se děti čistotou duše podobají Panně Marii nejraději po celý život.

 

   Děti půjdou k 1. svatému přijímání při mši svaté, kdy bude udělovaná i svátost biřmování. Přijede ji udílet Mons. Karel Herbst SDB, emeritní biskup, v neděli 24. 6. 2018. Proto bude mše svatá v   Mnichovicíchv 10 hod. a v Hrusicích žádná nebude. Odpolední mše svatá ve Struhařově v 15 hod. zůstává beze změny. Po mši svaté bude v Mnichovicích malé pohoštění.

 

   Paní Horálková všechny moc pozdravuje z Mukařova a těší se na vaše návštěvy. Chybíte jí.

 

  V úterý 26. 6. v Mnichovicích vyjímečně nebude mše svatá.

 

   Končí pololetí. V kostele v Mnichovicích proto najdete předběžný rozpis úklidu. Je potřeba, aby se přidali další, kteří nahradí staré, kteří úklid již těžko zvládají. V Hrusicích je rozpis také, ale tam není potřeba výzva k zapojení, noví zájemci se umí sami domluvit a zapojit.

 

   Zveme všechny maminky z naší farnosti na modlitební setkání matek v pátek 22. 6. po večerní mši svaté (cca v 18.15) v kostele v Mnichovicích a v sobotu 23. 6. od 9.30 v kostele v Hrusicích. Více informací najdete na stránkách farnosti a na nástěnkách v kostelích.

   Za mnichovicko-hrusickou skupinku Modlitby matek Jitka Vaněčková.

 

   Dá-li Pán Bůh, duchovní program

v celé mnichovicko-hrusické farnosti o prázdninách 2018:

 

Mnichovice

Chocerady

Ondřejov

Hrusice

Strančice

Struhařov

Pátek 17,30

Neděle

8,30

Sobota

16,30

Sobota

18,30

Neděle

10,30

2.  Neděle

15,00

4. Neděle

15,00

             

 

Ve Zvánovicích jsou mše sv. 1. čtvrtek v měsíci v 15,00 hod.

Mše sv. v Kostelních Střímelicích bude 5. 7. v 11 hod.

Poutní mše svatá ke cti svaté Anny v kapli ve Strančicích,

dá-li Pán Bůh, bude v sobotu 21. 7. v 10 hod.

V Senohrabech mše svaté jsou 4. čtvrtek v měsíci v 18 hod.

Adorace budou v Mnichovicích 1. neděle v měsíci v 15,00 hod.,

v Hrusicích 3. neděle v měsíci v 15 hod.

Poutní mše svatá v Choceradech bude 11. srpna v 16,30 hod.

Sledujte vývěsky na kostelích a ohlášky po mši svaté,

mohou být změny!

 

      Dětem hezké prázdniny a dospělým odpočinek při dovolené přeje

                                       

                                                        P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti