Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - červen 2019

14. 6. 2019

MOZAIKA

06 / 2019

D U C H O V N Í   P R O G R A M – POZOR ZMĚNA, více na zadní stránce

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod., o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 hod. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní děti s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 15,00 h. adorace 15,00 h.

KOMORNÍ HRÁDEK   -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                        Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                        Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 13,45 h.    

Modlitby taťků: Pá - 21 h.                                                  

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv., Adorace: 3. neděli - 15,00 - 16,00   

 Večerní chvály: 1. pondělí - 20,15 hod. - Za mír v rodinách a ve světě

 Náboženství dětí: St 18,00 hod.

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                     Modlitební setkání Čt - 18 h.

     Náboženství pro děti před mší svatou                    Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

  Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.   

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost, Masaryk. Nám. 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

Slovo duchovního otce

 

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

   Končí Velikonoce, které trvají 50 dní. 40 dní se Ježíš zjevoval, pak odešel  do nebe. 9 dní se potom apoštolové modlili s Pannou Marií, desátý den na ně sestoupil Duch Svatý. My se dál můžeme setkávat s Ježíšem při každé mši svaté ve svatém přijímání a při adoraci. Dál si můžeme s Pannou Marií vyprošovat Ducha Svatého

   Apoštolové mluvili cizími jazyky. I dnes církev, rozšířená po celém světě, mluví různými jazyky. V kolika řečech už vyšla Bible! Ale jsou ještě jiné dary Ducha Svatého. Např. umět rozlišovat, jakým duchem se co nese. Zda k nám přichází opravdu ovce nebo vlk převlečený za ovci.

   Církev je jako orchestr, v němž jsou zastoupeny všechny nástroje. Ale my někdy šilháme po sousedovi a chtěli bychom hrát ne na nástroj svůj, ale jeho. V tom orchestru má všechno krásně ladit – vytvářet harmonii. Jak by to vypadalo, kdyby si každý hrál, co chtěl a kdy chtěl. Ale tak to někdy vypadá v rodinách, ve farnostech, na celém světě.

   Církev je tajemné tělo Kristovo oživované Duchem Svatým. A opět, kdyby všichni chtěli být např. jazykem a nikdo uchem, pak by toto tělo neplnilo svůj úkol.

   První biskupové, to byli lidé, kteří většinou Krista zklamali, a přesto jim Ježíš dává svou důvěru. Naplňuje je Duchem Svatým a oni pak v síle Ducha Svatého dokážou pro Ježíše položit život. Láska ke Kristu byla u nich silnější než strach ze smrti.

   Vyprošujme si dary Ducha Svatého, zvláště ty dary, které každý z nás potřebuje, abychom mohli plnit svůj úkol v církvi.

                                                                                     P. Ivan

 

Ze života farnosti

 

   Vrcholem školního roku bývá první svatá zpověď a první svaté přijímání dětí, které chodily na náboženství.

   1. sv. zpověď – nepodařilo se všechny děti shromáždit na jeden den a hodinu, jak to bylo v minulosti, aby mohla začít společná kající pobožnost. A tak mnohé děti přistupovaly jednotlivě během týdne. Přineslo to i radost z dospělých, kteří i po více letech přistoupili ke svaté zpovědi, aby mohli se svými dětmi prožít naplno jejich slavný den, den, kdy k nim přichází svátostný Ježíš poprvé.

   V neděli 9. 6. při mši svaté v 10 hod. v Mnichovicích (v Hrusicích proto mše svatá ten den nebyla) přistoupilo 9 dětí k 1. svatému přijímání (Petra, Sofie, Kryštof, Kája, Johan, Oliver, Karolína, Barbora, Matěj).

   Začali jsme slavnostním průvodem z fary. Při mši svaté obnovovaly děti křestní slib s křestními svíčkami zapálenými od Paškálu. Po svatém přijímání recitovaly, jak je zde zvykem, básničku „Zpívej, jásej, moje duše: Jak je dobrý nebes Pán! Nitro mé se otevřelo Ježíškovi dokořán…“

   Po mši svaté se na památku společně vyfotografovaly s Paterem a pospíchaly za ostatními, kteří již byli na pohoštění, které bylo připraveno pro všechny v hale fary a díky krásnému počasí i na obou zahradách před farou.

 

   Přidejme se k modlitbám rodičů za děti, které byly u 1. svatého přijímání. Vyprošujme jim, aby jim Panna Maria vyprosila Ducha Svatého, který v nich probudí radost a nadšení, že se mohou takto s Pánem Ježíše spojit. Kéž se děti čistotou duše podobají Panně Marii nejraději po celý život.

 

  Tato slavnost měla být i setkáním těch, kdo byli v našich farnostech loni i v předchozích letech biřmováni. A také setkáním těch, kdo byli pokřtěni, biřmováni a poprvé u svatého přijímání v dospělém věku (během působení P. Kudláčka to je 19 novokřtěnců). Nevyšlo to, protože organizace začala pozdě. Tak dá-li Pán Bůh, příští rok.

   Maturanti se setkávají i po více letech, kéž i tyto děti po více letech mohou přistoupit k svatému přijímání s čistou duší.

 

  Velké díky a ZAPLAŤ PÁN BŮH patří všem organizátorům a těm, kdo pohoštění připravili a také těm, kdo posekali zahrady.

 

   Ve Strančicích byla v 15 hod. pravidelná mše svatá. Sešlo se na ní 21 lidí, to je nadprůměrný počet.

 

Různé

 

   18. 5. jsme se při mši svaté v Hrusicích rozloučili s paní Anežkou Pohořalovou, která bydlela mezi Třemblaty a Zvánovicemi. Uložena byla do hrobu ve Zvánovicích. Byla pravidelnou návštěvnicí v Hrusicích i ve Zvánovicích.

 

   2. 6. měli před šedesáti lety svatbu manželé Žilkovi ze Senohrab. Vzpomněli jsme při mši svaté na panu Žilku, který se diamantového výročí nedožil.

 

   Vzpomeňme modlitbou na ty, která čeká operace.

 

   Vzpomeňme v modlitbách i na paní Danušku Hrdinovou z Chocerad, která po několika operacích prožívá nelehké období. Kéž ji Panna Maria pomáhá a sílí!

 

   Modleme se za rodiny v našich farnostech, hlavně za ty, kterým hrozí rozpad.

   V neděli 16. 6. je v 15 hod. poutní mše svatá na Komorním Hrádku, protože zdejší kaple je zasvěcena Nejsvětější Trojici. Odpolední adorace v Mnichovicích proto odpadá.

 Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme v neděli 23. 6. při mši svaté v Mnichovicích i v Hrusicích. Zde bude také průvod kolem kostela.

   Navrhovaný rozpis úklidu kostela a kaple v Mnichovicích je v kostele i u Patera na faře. V Hrusicích je to jednoduché – jsou 4  dvojice, které pravidelně uklízí, případně se na změně umí dohodnout mezi sebou. Stav v Mnichovicích je ale podstatně jiný, i  když je zde více farníků. Ti, kdo uklízeli bezproblémově v dřívější době, ze zdravotních důvodů již nemohou, případně umřeli. Noví zájemci se nacházejí těžko a je tak problém každý týden s úklidem. Prosíme, jestli by se nenašel někdo, kdo by Paterovi setřel aspoň lino v kuchyni, která slouží i jako kancelář, sakristie… Pater se musí o čistotu starat sám.

 

  Zveme všechny maminky na modlitební Triduum, které proběhne v našich farnostech ve dnech 28. - 30. 6. 2019. V pátek bude modlitební setkání v 18 hod. (po mši svaté) na faře v Mnichovicích, v sobotu v 9.30 hod. v kostele v Hrusicích a v neděli v 16 hod. v kostele v Ondřejově.

 

Dá-li Pán Bůh, duchovní program

v celé mnichovicko-hrusické farnosti o prázdninách 2019:

 

P. Ivan Kudláček             Mnichovice

Hrusice

Strančice

Struhařov

Pátek 17,30

Sobota

17,30

Neděle

8,30

 

Neděle

10,00

2.  Neděle

15,00

4. Neděle

15,00

V červnu jsou v 17,30 mše svaté také v úterý a ve středu na faře,

v pátek v 17,30 a v sobotu v 17,30 s nedělní platností v kostele.

Sobotní mše svaté budou jen pokud o ně bude opravdový zájem.

P. Michal Vaněček

Ondřejov

 

Chocerady

 

 

Neděle 8,00

 

Neděle 9,30

                 

 

Ve Zvánovicích bude mše svatá pouze 1. čtvrtek v červenci v 15 hod.

 

Mše sv. v Kostelních Střímelicích bude 5. 7. v 11 hod.

 

Poutní mše svatá ke cti svaté Anny v kapli ve Strančicích

bude v sobotu 20. 7. v 10 hod.

 

V Senohrabech jsou mše svaté 4. čtvrtek v měsíci v 18 hod.

 

Sledujte vývěsky na kostelích a ohlášky po mši svaté,

mohou být změny!

 

Dětem hezké prázdniny a dospělým odpočinek při dovolené přeje

                                                                                                 P. Ivan