Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - červenec 2014

25. 7. 2014

mozaika.jpg

07 / 2014

 

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy)            Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 14,30 h.                                                     

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz

Slovo duchovního otce

 

DĚTEM NA PRÁZDNINY

   Děti rády hledají skrytý poklad. V evangeliu sv. Matouše v Horském kázání čteme o trojím skrytém dobru: Skrytá almužna, Skrytý půst, Skrytá modlitba.

   Almužna a půst se většinou spojují, zvláště v postní době. Když dítě dostane od maminky peníze na zmrzlinu, není to na zahnání hladu. Může je skrytě věnovat na hladovějící děti v Africe. Ty dostanou z Evropy potraviny, ale netuší, že na ně přispělo konkrétní dítě z Čech.

   Dítě chce mamince udělat radost - uklidit doma, ale zjistí, že je už uklizeno. Hm… Skrytá modlitba toto nebezpečí zklamání neskrývá. Když např. kamarád ublíží, lze mu to odplatit skrytě, modlitbou za něj.

   Kéž nejen děti, ale i dospělí, o prázdninách hledají Skryté dobro, které mohu pro druhé vykonat.                          

                                                                               P. Ivan

 

Ze života farností

 

   15. 6. v Mnichovicích při mši sv. v 8,30 přistoupili k 1. sv. přijímání 4 hoši v ministrantském oblečení. Seděli před lavicemi s katechetkou, pí. Vlastou Sklenářovou. Jí patří dík za přípravu i organizaci při vlastním sv. přijímání. Dík patří i rodičům, už jen proto, že dali své děti pokřtít. A dík všem věřícím, kteří se za ně v posledních týdnech modlili. Ještě tam měla být 2 děvčata, která chodila na náboženství v Ondřejově, ale nějak to nevyšlo.

 

   15. 6. odpoledne v 15 hod. poutní mše sv. v zámecké kapli na Komorním Hrádku. Je to vždy 1 x do roka. Na tuto neděli si však sbor děvčat vymyslel zpívání v jiné farnosti. Osoba pověřená k dohodnutí této mše sv. v tomto vojenském areálu na to zapomněla… Kdekdo kněze přemlouval, aby letos mši sv. nedělal, že tam nikdo nepřijde. Musel se tedy sám domluvit s ředitelem Komorního Hrádku plukovníkem, který sídlí v Praze. Mše sv. byla. Přišlo na ni 78 lidí! To prozradil vrátný vojenského objektu. Při mši sv. se podařilo mít „Otče náš“ dříve, pak byl ještě jednou, správně. Nakonec se to vylepšilo třetím „Otčenášem“ za ty, kdo nemohli přijít ať už pro nemoc či nedostatek víry. Zazněla pak i prosba k Panně Marii, jejíž socha je nad vchodem do kaple. Vše dopadlo ke spokojenosti všech. Opět patří hlavní dík Panně Marii, které celou záležitost svěřil náš duchovní otec do rukou.

 

   17. 6. se zúčastnil mše sv. při vikariátní konferenci ve Slušticích jako hlavní celebrant otec biskup Karel Herbst. Na Komorním Hrádku ještě nebyl, tak jej P. Ivan pozval na příští rok. Otec biskup si to poznamenal do poznámek.

 

   18. 6. bylo v Ondřejově poslední náboženství před prázdninami v kostele: Živý růženec dětí, Adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní a rozdání vysvědčení.

 

   20. 6. bylo v Mnichovicích poslední náboženství se mší sv. v kapli na poděkování za uplynulý školní rok. Potom se rozdalo vysvědčení (ani jedno dítě nepoděkovalo!) a bylo malé pohoštění. Kněz a katechetka prosí rodiče, aby učili děti děkovat, prosit, odprošovat nejen před sv. zpovědí, aby děti nežily jenom v nějakém virtuálním, počítačovém světě…

 

    Slavnost Těla a Krve Páně je možné přeložit na neděli. Proto jsme ji slavili při mši sv. v Choceradech a v Ondřejově v sobotu 21. 6.v Mnichovicích a v Hrusicích v neděli 22. 6. Zvláště v Hrusicích bylo při průvodu kolem kostela dost dětí, které sypaly Ježíškovi na cestu kytičky.

 

   28. 6. bylo v pražské katedrále kněžské svěcení. Pro celou pražskou arcidiecézi to byl jen jeden novokněz!

 

   Po mši sv. ve Zvánovicích 3. 7. kněz oznámil, že 1. čtvrtek v srpnu bude na exerciciích. Proto se ptal, zda mše sv. v srpnu nebude nebo se přeloží o týden později. Byl mile překvapen, že se věřící rozhodli pro druhou variantu.

 

   Letos slavíme výročí 880 let Mnichovic. Mniši ze Sázavy v r. 1134 zde postavili kostel zasvěcený sv. Michaelu Archandělu. Ten později vyhořel. Na jeho místě stojí dnešní kostel Narození Panny Marie.    

      

   4. července jsme slavili památku sv. Prokopa, který na Sázavě nejdříve bydlel jako poustevník, později se stal opatem sázavských mnichů. V sázavském klášteře se slavila slovanská bohoslužba jako dědictví po Velké Moravě až do roku 1096.

 

   Před deseti lety jsme slavili 250. výročí posvěcení mnichovického kostela a modlili jsme se tehdy devět měsíců Novénu k Panně Marii. Letos bychom se mohli modlit Novénu 9 dní před Slavností posvěcení kostela a Slavnosti Narození Panny Marie. Pravděpodobně budeme oboje slavit již 7. září, protože na neděli 14. září připadá Slavnost Povýšení Svatého Kříže.

 

   5. 7. byla v 11 hod. mše sv. v Kostelních Střímelicích. Sešlo se na ní víc jak 50 účastníků!

7 / 2014

   Z promluvy: Mám radost z vás, kteří jste přišli na mši sv., i když není zasvěcený svátek. Dřív bývala mše sv. latinská. My jsme už zvyklí na mši sv. v národním jazyce. Sv. Cyril a Metoděj předběhli dobu, když se souhlasem Svatého otce zavedli mši sv. v národní řeči. Kdyby k nám nepřišli oni ani jiní misionáři, tak jsme neměli třeba do dneška žádnou mši svatou. O co by byl náš národ chudší! Jaké to bohatství za  tu dobu víc jak 1 000 let, kdy se v naší vlasti sloužila na mnoha místech mše sv. Každá mše sv., to je největší událost roku, desetiletí, tisíciletí, celé existence lidstva. Není to jen takový slavnostní přídavek k volnému dni. Síla mše sv. je podložena Kristovou obětí.

 

   Dík patří za Svátost kněžství, bez ní by nebyly mše svaté. V dnešní době jsou některé fary a kostely prázdné, ale horší problém je prázdných srdcí, srdcí bez víry. Víra závisí na modlitbě. V Japonsku byli 300 let bez kněží, přesto si víru uchovali! Nezhyne rod, jenž věřit nepřestane, dědictví otců, zachovej nám, Pane!

 

   Dříve na kazatelnách byl nápis: Fides ex auditu (Víra je ze slyšení). Dnes je víra spíše „z vidění“. Lidé chtějí vidět, jak křesťanství žijeme, jak evangelium převádíme do svého života. To je úkol nejenom kněze, ale i každého křesťana, zvláště biřmovaného.

 

   Obnova kostela v Kostelních Střímelicích pro nedostatek peněz pokračuje pomalu, stejně jako obnova farníků.

   Díky za postup prací patří ing. Janu Zichovi z Kostelních Střímelic.

 

   13. 7. slavili při mši sv. v Mnichovicích zlatou svatbu manželé Vitoušovi z Prahy, kteří jezdí na mši sv. do Mnichovic a Struhařova.

 

   Po mši sv. byl pokřtěn malý Petr (jeho sestra Pavla Anežka Zahrádská zde byla pokřtěna před 3 roky).

 

Různé

 

   Rozpis úklidů kostelů Mnichovice a Hrusice má stále volná místa. Je to nabídka pro mladé, kteří se ještě do péče o kostely nezapojují.

 

   Poděkování paní A. Sadílkové, která dala do pořádku předzahrádku u mnichovické fary. Také patří dík D. Hnízdovi a panu J. Švandovi, všem z Ondřejova, kteří kolem záhonků dali mulčovací kůru, aby plevel neměl příležitost se zase rozrůstat.

   O údržbu trávníků před kostelem se zase stará pravidelně pan Petr Hradecký. Také jemu patří díky!