Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - červenec 2018

20. 7. 2018

MOZAIKA

07 / 2018

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 14,30 h. adorace 14,30 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                        Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                        Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 13,45 h.    

Modlitby taťků: Pá - 21 hod.                                                  

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv., Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00   

 Večerní chvály: 1. pondělí - 20,15 hod. - Za mír v rodinách a ve světě

 Náboženství dětí: St 17,30

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                     Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                  Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.        

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Masaryk. nám. 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

 

Slovo duchovního otce

 

DUCHOVNÍ BOHATSTVÍ

   V pátek 29. června jsme slavili Slavnost sv. Petra a Pavla.   Podívejme se do pokladnice sv. Pavla. Líbila se mi věta: „Ježíš se pro nás stal chudým, abychom my zbohatli z jeho chudoby.“

    Rozumíte tomu? Pánu Ježíši patřilo celé nebe, celý vesmír. Přišel chudý na svět, narodil se z chudé Panny Marie, vyrůstal v nazaretském chudém domku se sv. Josefem v tesařské dílně. Tři roky veřejně působil a říkal: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavu složil.“ Nakonec kráčel křížovou cestou, byl zbaven šatů a zbaven života, když za nás umřel na kříži. Po svém zmrtvýchvstání odešel do nebe a znovu se k nám vrací a  dává se nám ve mši svaté za pokrm a zůstává ve svatostánku, aby nás chudé učinil bohatými, duchovně bohatými. Dostáváme Boha, od toho je slovo bohatství. My jsme se stali bohatými už ve svatém křtu, byli jsme přijati do velké rodiny dětí Božích, do církve.

   Kolik lidí však dává přednost hmotnému bohatství, aby mohli vydělat více peněz a za ně si koupit lepší auto, postavit honosnější dům apod. Třeba i na úkor nedělní mše svaté.

   Kéž je pro nás tím největším bohatstvím společenství s Ježíšem, s Pannou Marií.                                                      P. Ivan

 

Ze života farností

 

   Na konci školního roku dostávaly děti symbolické vysvědčení – v Mnichovicích 9, v Choceradech 4, v Ondřejově 5. Pokud si některé dítě vysvědčení nevyzvedlo, může tak učinit během prázdnin nebo na začátku nového školního roku. Děti ze středních škol nebo ty, které pro jiný rozvrh nebudou moc chodit na náboženství v určenou hodinu, mohou po domluvě s knězem přijít na faru a popovídat si o tom, co prožívají, ať už je něco trápí nebo z čeho mají radost. Děti, i ty starší, nezapomínejte chodit pravidelně ke svaté zpovědi (nejlépe jednou měsíčně) a často ke svatému přijímání, pokud možno každou neděli. A vy rodiče, jakou byste si dali známku za výchovu dítěte, jaké vysvědčení? 

 

   24. června uděloval mons. Karel Herbst SDB svátost biřmování při mši svaté v Mnichovicích. Proto byla mše svatá až v 10 hod. a v Hrusicích nebyla žádná. Ve Struhařově odpoledne již byla.

   Biřmovanci se připravovali několik měsíců každý pátek po mši svaté v   Mnichovicích. Kromě toho bylo i 1. svaté přijímání dětí. Ty se připravovaly při hodinách náboženství. Zvláštní věc: Týden nebo 14 dní před 1. svatou zpovědí, před 1. svatým přijímáním začaly některé děti říkat, že nepůjdou. Proto byla za děti Novéna. Díky těm, kdo se modlili. Situace se změnila. Nakonec šlo k 1. svatému přijímání díky modlitbám a Panně Marii 9 dětí, desáté půjde po prázdninách. Společně s biřmovanci potom obnovovaly při mši svaté svůj křestní slib.

   Biřmovanců bylo 13. Otec biskup je naučil v promluvě krátkou modlitbu: „Přijď, Duchu Svatý!“ Díky přesunům mší svatých do Mnichovic na desátou hod., byl kostel plný. Při svatém přijímání se zpívala píseň: „Pojď k Spasiteli…“.

   Po prvním svatém přijímání děti recitovaly básničku:

   „Zpívej, jásej, moje duše, jak je dobrý nebes Král, srdce mé se otevřelo Ježíškovi dokořán.

   Ten, jenž slávou nekonečnou, v nadhvězdné se kráse skví, přechudičké moje srdce zvolil za své království.

   Ježíšku můj nejmilejší, ode dneška jsi můj host! Co jen mohu zchystat Srdci Tvému pro radost?

   Mnohý hřích můj ve Tvou hlavu ostré trny také vplet, ale dneska slibuji Ti, že to bylo naposled!

   Častokráte v dalším žití chci si chodit pro Tebe, abys ty zas, Ježíšku můj, vzal mě jednou do nebe.“

   Během mše svaté hezky zpíval sbor pod vedením pí. Ludmily Topiarzové.    

   Po mši svaté se všichni oslavenci v kapli na faře fotografovali společně s otcem biskupem a s naším knězem.

   Pohoštění potom bylo nejen na faře v hale, ale i venku, kde se i grilovalo. Díky všem, kdo jej připravili.

   Na památku si každý biřmovaný i každé dítě, které bylo u 1. svatého přijímání, mohli vzít knížku z Karmelitánského nakladatelství.

   Bylo to pěkné společenství v kostele i na faře. Kéž díky svatému přijímání děti pěstují společenství nejen mezi sebou, ale i s Ježíšem a s Pannou Marií.

 

   Vrchol náboženství, výchovy dítěte, je dovést ho k 1. svatému přijímání, aby se o něj pak víc staral Pán Ježíš, když chodí často k svatému přijímání. První svaté přijímání není cílem, ale startem žít s Kristem. Velcí svatí vyrůstali před svatostánkem. Mnoho znalostí a žádné svaté přijímání to je k ničemu. Příklad rodičů, pokud mohou k svaté zpovědi a chodí k svatému přijímání, je velice důležitý. Celou věčnost budeme mít na poznávání Trojjediného Boha. Proto poslat dítě k 1. svatému přijímání, až o tom bude více vědět, tak to je nesmysl. Stačí, když má základní znalosti, a sice že živý Ježíš je ve svatostánku nebo v monstranci. Škoda, že někteří rodiče nepustili své dítě k 1. svatému přijímání, i když to základní znaly.

V neděli 1. 7. byl v Hrusicích pokřtěn Timotej Augustin Pělucha z Kamenice - Všedobrovice.

   Náš duchovní otec byl vysvěcen na kněze 26. 6. 1976, bylo to tedy před 42 lety. Se svými spolubratry ze semináře se sešel v  klášteře Želiv. Kněží se většinou sejdou na Zelený čtvrtek v katedrále nebo každý měsíc při vikariátní konferenci. Zde to bylo setkání kněží z Čech a Moravy se svými zkušenostmi a společnou mší svatou. Sešlo se jich 11 a ještě další z následujícího ročníku. Z paterova ročníku byli mimo jiné 2 biskupové - Vojtěch Cikrle z Brna a Josef Kajnek z Hradce Králové. Třetí biskup Václav Malý se omluvil. Z druhého ročníku přijel také jeden biskup - Pavel Posád z Českých Budějovic. Dobré je pěstovat společenství kněžské nebo farní společenství, ale ještě důležitější je společenství s Ježíšem při adoraci.

   Je málo kněží. Letos nebyl vysvěcen žádný pražský bohoslovec, pouze ženatý jáhen, důchodce, který ovdověl. Letos se do semináře hlásí jen 11 zájemců za celé Čechy a Moravu. Modleme se víc za nová kněžská povolání. Využívejme jednou za čtrnáct dní adoraci v Mnichovicích či v Hrusicích, která je určena k modlitbám za obnovu rodin a k  vyprošování nových duchovních povolání.

 

   Dá-li Pán Bůh, duchovní program

v celé mnichovicko-hrusické farnosti o prázdninách 2018:

 

Mnichovice

Chocerady

Ondřejov

Hrusice

Strančice

Struhařov

Pátek 17,30

Neděle

8,30

Sobota

16,30

Sobota

18,30

Neděle

10,30

2.  Neděle

15,00

4. Neděle

15,00

             

 

Ve Zvánovicích jsou mše sv. 1. čtvrtek v měsíci v 15,00 hod.

Poutní mše svatá ke cti svaté Anny v kapli ve Strančicích,

dá-li Pán Bůh, bude v sobotu 21. 7. v 10 hod.

V Senohrabech mše svaté jsou 4. čtvrtek v měsíci v 18 hod.

Adorace budou v Mnichovicích 1. neděle v měsíci v 15,00 hod.,

v Hrusicích 3. neděle v měsíci v 15 hod.

Poutní mše svatá v Choceradech bude 11. srpna v 16,30 hod.

Sledujte vývěsky na kostelích a ohlášky po mši svaté,

mohou být změny!