Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - duben 2014

16. 4. 2014

mozaika.jpg

04 / 2014

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18 ,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy)            Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 14,30 h.                                                     

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz

Slovo duchovního otce

 

VY JSTE ZDOLA, JÁ JSEM SHORA (Jan 8)

   Pán Ježíš, Boží Syn, přišel k nám lidem, jak jsme si to připomínali o  Vánocích. Podobal se nám ve všem, kromě hříchu. Tak zůstal člověkem shora. Pak byl povýšen na kříž a my ze země k němu vzhlížíme. Po zmrtvýchvstání odchází do nebe a zase přichází ve mši sv. dolů.

   Na Zelený čtvrtek kněží obnovují své sliby. Kněžským svěcením se ztotožňují s Ježíšem, stávají se lidmi shora. Dříve to více vyjadřovalo v kostele kázání kněze z kazatelny. Ale dnes jde hlavně o to, aby kněz měl v sobě Kristův náboj. Pak i někde v hospodě může kázat lidem zdola a sám zůstat člověkem shora. Sjednocení s Kristem sebou nese i sjednocení na kříži. Je to zvláštní povýšení a to nejen u  kněží, ale i u každého křesťana. Ve farnosti nejvíce znamenají lidé trpící, kteří své utrpení obětují za farnost. K tomu jsou posilováni svátostí Pomazání nemocných. Po adoraci pátou neděli postní jsem byl velmi unaven. Na chvíli jsem si lehl a tvrdě usnul. Po probuzení jsem nemohl zvednout levou ruku pro velkou bolest v rameni. V pondělí jsem místo do Prahy zajel autobusy k pí. doktorce Barešové. Dala mi 3 obstřiky a jednu injekci. Domů jsem jel autobusem a v Říčanech potkal P. Konstantina. Ten mě ochotně odvezl zpět do Mnichovic. Tam jsem znovu tvrdě usnul. Druhý den ráno jsem musel úředně do Prahy. Dík patří nejen paní doktorce, ale i všem, kdo se za mne modlí. Měl jsem strach, že o Velikonocích budou moje kostely zavřené. Hlavní dík patří Panně Marii, které jsem v úterý děkoval v Nešporách při večerní mši sv. zpívaným Chvalozpěvem „Velebí má duše Pána“.                              

                                                                                                         P. Ivan

                     

Ze života farností

                                                  

   22. 3. jsme se v Choceradech rozloučili s pí. Marií Chlumskou z Třemblat.

 

   25. 3. byl velký svátek a tak málo lidí na mši sv.! P. Ivan k tomu říká: „Mělo by být v  Mnichovicích ze všech 31 obcí farnosti, aspoň po jednom reprezentantovi a zatím, celkem 8. Beru všechny obce jako jednu velkou rodinu, ale moje ovečky to tak stále neberou. Když u nich v kostele není mše sv., nevědí, proč by měly jet do jiného kostela. Nedaří se mi je k tomu vychovávat.“

  

   Svátost pomazání nemocných byla udělena ve čtvrtek 28. 3. v  Senohrabech osmi zájemcům a 11. 4. v pátek v Mnichovicích také 8 nemocným a zesláblým stářím.

 

   29. 3. byl velký den pro ty, kdo žili 38 let v civilním manželství. Nyní přijali svátost manželství. Ráno předtím byli u 1. sv. zpovědi a  odpoledne při mši sv. v Choceradech 1. sv. přijímání. Jak je vidět, není nikdy pozdě, dát si vše do pořádku. Kněz při ní vzal nesvatební evangelium - o uzdravení ochrnutého:Byly židovské svátky a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V Jeruzalémě u Ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, s pěti podloubími. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam jeden člověk, ten byl nemocný už osmatřicet let. Když ho Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je tak nemocný už dlouho, zeptal se ho: „Chceš být zdráv?“ Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Než tam dojdu já, jiný už tam sestoupí přede mnou." Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď!"

   Z promluvy: 38 let dva pokřtění katolíci žili v civilním manželství. Můžeme říci v ochrnutém manželství.  Nevěsta byla však v Lurdech a zatoužila po sv. přijímání. Dozvěděla se ale, že si musí dát do pořádku nejprve neplatné manželství před Bohem. Dík tedy patří Panně Marii Lurdské. Byl to vlastně zázrak, uzdravení na duši, to je pro nás, náš život věčný, důležitější než uzdravení na těle! Po přípravě od Vánoc se stalo jejich manželství svátostným. Bylo uzdraveno z ochrnutí a mohou chodit k sv. přijímání a k sv. zpovědi. Máme z toho velikou radost. V každém věku lze dát vše do pořádku.

 

   29. 3. a 30. 3. byla při mši sv. sbírka na arcidiecézní charitu. V mnichovické farnosti se vybralo 2 349 Kč, v Hrusicích 1 852 Kč.

 

   Ve čtvrtek čtvrtého týdne v postě se četlo zajímavé čtení, kde byla věta: „Mojžíš konejšil Hospodina.“ Matka konejší své dítě. Proč? Protože má své dítě ráda. Mojžíš konejšil Hospodina jistě také proto, že má svůj lid rád. Podobně kněz, farář, konejší Hospodina, protože má rád svou farnost. A to nejen ty, kdo chodí do kostela, ale i ty, kdo žijí na území farnosti a žijí bez Boha. Jak vypadají naše modlitby? Myslíme v nich jenom na sebe a nejbližší pokrevní příbuzné? Učme se myslet v  modlitbě i na ty, kdo žijí s námi v naší farnosti a usmiřujme za ně Boha. Tím se náš modlitební prostor rozšíří a taková modlitba nás zbaví sobectví. Láska k bližnímu, to není jenom přinést sousedovi nákup, ale také myslet na  jeho duši a vyprošovat mu obrácení nebo zase vytrvalost v dobrém.

   Kéž nás Mojžíš učí konejšit Hospodina, kéž nás smírná modlitba oprošťuje od sobectví.       

 

4 / 2014

   Pátou neděli v březnu není odpoledne žádný duchovní program, tak se náš Pater rozjel do Mukařova navštívit pí. Jedličkovou, která byla takovým sloupem mnichovické farnosti. Ona mu zatím ujela ke svému synu do Strančic. Jel za ní znovu ve čtvrtek a udělal jí velkou radost. Pořád je duchem v Mnichovicích, myslí na všechny a ráda by se sem zase vrátila.

 

   3. 4. přišla kontrola ze SZIFu na opravenou střechu na mnichovické faře. Na dobrém výsledku závisí dotace z EU, doufáme, že dopadla dobře.

   Za týden pak ještě přišli řemeslníci opravit na jednom místě hřeben střechy.

 

   6. 4. byl při mši sv. v Mnichovicích sv. křest dvojčat Jakuba a Adély Tvrdíkových ze Strančic.

   Zároveň bylo třetí, poslední Skrutinium - modlitby za naši katechumenku. Ještě bude vyznávat svou víru. K tomu dostane VYZNÁNÍ VÍRY - krátké z růžence a delší ze mše sv.

 

   Ve čtvrtek 10. 4. přišlo do kostela 60 prvňáčků (3 třídy) z nové budovy v Mnichovicích s pí. učitelkami. Prohlídly si kostel, který u školy mají. Pater je provedl a popovídal si s nimi nejen o Velikonocích, ale i Vánocích aj.

 

   V pondělí Svatého týdne 14. 4. byla v Hrusicích kající pobožnost s možností sv. zpovědi. Jak se již stává tradicí, přijel ochotně P. Martin Sklenář, nyní kaplan v Kolíně.

   Jinak náš kněz zpovídá pravidelně před, nebo po každé mši sv. Není dobré nechávat sv. zpověď na poslední chvíli, nemusí se dostat na všechny.

 

     DÁ-LI PÁN BŮH, VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 2014

 

SOBOTA

před KN 12. 4.

KVĚTNÁ NEDĚLE

13. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK

17. 4.

VELKÝ PÁTEK

18. 4.

BÍLÁ SOBOTA

19. 4.

NEDĚLE VELIKON.

20. 4.

PONDĚLÍ VELIKON.

21. 4.

Mnichovice

---

8,30

17,30

17,30

20,00

8,30

8,30

Hrusice

---

10,30

---

---

---

10,30

---

Chocerady

16,30

---

---

---

---

16,30

---

Ondřejov

18,30

---

---

---

---

18,30

--

V úterý 22. 4. nebude v Mnichovicích večer mše sv.

 

Ať slavné Kristovo vzkříšení vaši tmu ve světlo promění. Přeje

                                                                                     P. Ivan Kudláček