Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - duben 2019

18. 4. 2019

D U C H O V N Í   P R O G R A M – POZOR ZMĚNA, více na zadní stránce

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod., o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 hod. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní děti s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 15,00 h. adorace 15,00 h.

KOMORNÍ HRÁDEK   -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                        Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                        Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy)            Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 13,45 h.    

Modlitby taťků: Pá - 21 h.                                                  

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv., Adorace: 3. neděli - 15,00 - 16,00   

 Večerní chvály: 1. pondělí - 20,15 hod. - Za mír v rodinách a ve světě

 Náboženství dětí: St 18,00 hod.

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                     Modlitební setkání Čt - 18 h.

     Náboženství pro děti před mší svatou                    Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

  Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.   

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost, Masaryk. nám. 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

Slovo duchovního otce

 

MOJŽÍŠ KONEJŠIL HOSPODINA (Ex 32)

   Matka konejší otce, když dítě přinese špatnou známku a hrozí mu trest.

   Kněz je někdy naštvaný na lidi, kteří nechodí na mši svatou. Občas se stane, že ve všední den jsem v Mnichovicích v kapli na faře na mši svaté sám. Ale spíše bych měl také své farníky omlouvat, konejšit Hospodina. Konejšit

nebo konejšit opravdovou touhou se polepšit.

   To předpokládá živou víru v Boha. Vyprošujme tuto víru nevěřícím. A kéž svým životem konejšíme Boha.                         P. Ivan

 

Náboženství pro dospělé:

 

Eucharistie

 

Jak se mám připravit, abych mohl přistoupit k svatému přijímání?

   Ten, kdo chce přijmout svaté přijímání, musí být katolík. Pokud by si byl vědom závažného hříchu, musí před tím přijmout svátost smíření. Než přistoupí k oltáři, měl by se usmířit s bližními.

  

Jak mě svaté přijímání proměňuje?

   Každé svaté přijímání mě hlouběji spojuje s Ježíšem Kristem, činí mě živým článkem Kristova těla, obnovuje ve mně milosti, které jsem přijal ve svatém křtu, a posiluje mě v boji proti hříchu…

 

Může být svaté přijímání podáváno i nekatolickým křesťanům?

   Svaté přijímání je projevem jednoty Kristova těla. Ke katolické církvi patří ten, kdo je pokřtěn, kdo sdílí její víru a kdo s ní žije v jednotě. Došlo by k rozporu, kdyby církev zvala k svatému přijímání i lidi, kteří s ní zatím nesdílí víru a život. Utrpěla by tím věrohodnost znamení eucharistie.

Náboženství pro děti:

 

 

Kdo může jít k 1. svatému přijímání?

   Již papež Pius X. změnil předpis a umožnil i malým dětem, aby mohly ke Kristu, který řekl: „Nechte maličkých přijít ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží“.

   K prvnímu svatému přijímání může tak jít dítě, když rozezná dobro a zlo, obyčejný chléb a svátostného Krista.

 

Co znamená, že „církev je Kristova nevěsta“?

   Ježíš Kristus miluje církev, jako ženich miluje nevěstu. Navěky se s ní spojuje a dává za ni svůj život.

Kdo koná službu slavení eucharistie?

   V každém slavení eucharistie jedná sám Pán Ježíš. Biskup nebo kněz jej zastupuje.

 

Tento týden začínají největší svátky v roce, Velikonoce.

 

   Tomuto týdnu říkáme Svatý týden. Začíná Květnou nedělí, kdy si připomínáme slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Při mši svaté je evangelium o utrpení Páně – Pašije, střídavě podle svatého Matouše, Marka nebo Lukáše (letos má být podle svatého Lukáše).

 

   Vrcholem Svatého týdne je Triduum, to je Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota.

 

   Na Zelený čtvrtek se slouží 2 mše svaté. Dopoledne se scházejí v katedrále, do které služebně přísluší, kněží se svým biskupem a obnovují kněžské závazky – čistoty, poslušnosti a modlitby Breviáře.  Při této mši svaté se také světí oleje – katechumenů, nemocných a křižmo, které se pak ve farnostech používají po celý rok.

 

  Večer je v každém farním kostele mše svatá na památku Poslední večeře Páně. Při zpěvu Sláva na výsostech Bohu se odmlčí zvony, zvonky jsou nahrazené klapačkami. Na konci mše svaté se odnáší eucharistie mimo svatostánek na jiné vhodné místo v kostele. Připomínáme si odchod Ježíše z Večeřadla do Getsemanské zahrady a připojujeme se k Jeho modlitbě v Getsemanské zahradě.

 

   Velký pátek je památkou umučení Páně. Ten den se na celém světě neslouží mše svatá. Obřady se skládají z Pašijí vždy podle svatého Jana, přímluv, uctívání svatého kříže a svatého přijímání.

 

   Na Bílou sobotu se můžeme celý den modlit u Božího hrobu, mše svatá také není.

 

   Kristovo vzkříšení slavíme v noci ze soboty na neděli. Říká se tomu vigilie. Ta má tyto části bohoslužby: Bohoslužbu světla, bohoslužbu slova, bohoslužbu křestní a bohoslužbu oběti. Pro nás bude asi nejzajímavější křestní bohoslužba, při ní mají být u nás pokřtěni 3 katechumeni. Při bohoslužbě oběti potom nesou novokřtěnci v obětním průvodu chléb a víno. Svaté přijímání bývá pod způsobou chleba a vína.

 

   Následuje Hod Boží velikonoční, Zmrtvýchvstání Páně.

DÁ-LI PÁN BŮH, VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB:

 

4 / 2019

 

 

 

 

  

Mnichovice

Hrusice

Ondřejov

Chocerady

KVĚTNÁ NEDĚLE

14. 4.

8,30

10,00

8,00

9,30

 

ZELENÝ ČTVRTEK

18. 4,

17,30

---

---

---

VELKÝ PÁTEK

19. 4.

17,30

---

---

---

VELIKONOČNÍ VIGILIE

20. 4.

20,00

---

---

---

NEDĚLE VELIKONOČNÍ

21. 4.

8,30

10,00

8,00

9,30

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

22. 4.

8,30

---

---

---

 

KAJÍCÍ POBOŽNOST S P. MARTINEM SKLENÁŘEM, ADMINISTRÁTOREM V ČESKÉM BRODĚ, BUDE V HRUSICÍCH NA KVĚTNOU NEDĚLI OD 19 HOD.

 

 ADORACE V MNICHOVICÍCH U BOŽÍHO HROBU

BUDE NA BÍLOU SOBOTU OD 8 HOD. DO 19,30 HOD.

 

   Po dobu rekonvalescence Patera Ivana Kudláčka je tento prozatímní pořad bohoslužeb:  

 

   Dá-li P. Bůh, budou mše svaté v úterý, ve středu a v pátek v kapli na faře v Mnichovicích od 17,30 h. V úterý a v pátek bude také v postní době ještě od 17,00 hod. pobožnost Křížové cesty.

 

   V neděli bude mít mši svatou Pater Ivan Kudláček v Mnichovicích v 8,30 hod. a v Hrusicích v 10,00 hod. (na Květnou neděli od 9,30 hod. pobožnost Křížové cesty). Odpolední adorace budou 1. a 3. neděli od 15,00 hod. v kapli v Mnichovicích na faře.

 

   V Ondřejově bude mít nedělní mši svatou v 8,00 hod. a  v  Choceradech  v  9,30 hod.  Pater  Michal  Vaněček.

 

   Mše svaté ve Zvánovicích a ve Struhařově již opět byly, našli se ochotní řidiči. Pater Kudláček nemá zatím dovoleno řídit.

   Doufá, že v květnu se najdou ochotní řidiči i na odvoz do Strančic na druhou neděli a každé úterý odpoledne na májovou pobožnost.