Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - květen 2012

31. 5. 2012

 

mozaika.jpg

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE  (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď:  půl hodiny před mší svatou

Růženec:  půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace:  první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,   každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 (školní děti);  So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                       Katechumeni: St večer

Svátost manželství:  příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                     Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie)       Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec:  půl hod. před mší sv.                                 Náb.: po mši sv. a St 12 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)             Mše sv.: 5. 7. – 11 h.

                                                              Poutní mše sv.: So po sv. Martinu 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy)                     Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.                        Náb.: St 13 h.                                                        

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny) (mimo zimní období)   Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                           Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.    Adorace:  třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: Út 17 od pěti let, 17,30 školní;

 3. Út 17,30 Bohoslužba slova (v době školního vyuč.)  

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

Případné změny sledujte na vývěsce kostela.

 

Slovo duchovního otce

 

NE VY JSTE SI VYVOLILI MNE, ALE JÁ JSEM SI VYVOLIL VÁS.“ (Jan 15)

   Malé dítě si nevyvolilo, že se chce narodit svým rodičům. Zrovna tak sv. křest - duchovní narození je bez jeho souhlasu.

   V dospělém věku či dospívání si volí, zda chce být např. lékařem nebo strojvůdcem, zdravotní sestrou nebo prodavačkou, ale nemůže si sám vyvolit, že chce být knězem. K tomu musí být Bohem povolán. Zrovna tak řeholní sestra.

   Měl jsem vždy vysoké mínění o kněžství. Nikdy bych se sám nerozhodl být knězem, ale když jsem poznal, že mne Pán k tomu volá, řekl jsem své ANO s vírou, že se Bůh o mne vždy postará.

   Kéž dáváme ve svém životě vždy první místo Pánu Bohu a ptáme se ho, co máme dělat.

                                                           P. Ivan

 

Ze života farností

 

   25. 4. byla mše sv. za zemřelou pí. Bariczekovou, která chodila ráda do mnichovického kostela. Umřela v Praze na LDN v Motole.

 

   26. 4. navštívil kněz pana J. Žilku doma, v Senohrabech a udělil mu 3 svátosti (každý čtvrtý čtvrtek v měsíci lze využít k návštěvě nemocných v Senohrabech).

   V 18 hod. byla v Senohrabech poutní mše sv. ke cti sv. Vojtěcha, patrona kapličky. Sešlo se skoro 30 lidí. Po mši sv. pak bylo ještě agapé, jako u prvních křesťanů.

   V sobotu 19. 5. v 18 hod. byla v kapličce mimořádná mše sv. k  prvnímu výročí posvěcení. Hlavním celebrantem byl P. Tomáš Roule, sekretář p. kardinála Dominika Duky.

 

   28. 4. oslavili při mši sv. s nedělní platností v Choceradech manželé Zdeněk a Milada Kratochvílovi z Vlkovce zlatou svatbu. Texty byly právě z neděle Dobrého pastýře. Kratochvílovi mají velké hospodářství a mimo jiné i ovečky. Tak je kněz nazývá pastýřem a pastýřkou a to nejen těch čtyřnohých, ale i těch dvounohých oveček (děti a vnoučata), které se snažili a snaží dobře vychovávat. Milá je rodičům poslušnost dětí, zrovna tak pastýřům poslušnost oveček (i Svatému otci, biskupům, kněžím) a naopak se trápí neposlušností, zatoulaností oveček, když si chtějí dělat, co se jim zlíbí a pastýře nerespektují.

 

   3. 5. byla ve Zvánovicích Svatojánská pouť s májovou pobožností. Chyběly letáčky o pouti a tak se účastnili jen ti, kdo pravidelně chodí na mši sv. do Zvánovic.

 

   Vyprošujme dětem i jejich rodičům lásku k Pánu Ježíši. Bez něho nemůžeme dělat nic, jak jsme to nedávno slyšeli v evangeliu. Sv. Pavel říká: „Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.“ (Filipanům)

 

   3. 6. má být poutní mše sv. v 15 hod. v zámecké kapli Nejsvětější Trojice na Komorním Hrádku (kdo byl u sv. přijímání ráno, může přistoupit i odpoledne). Dá-li Pán Bůh, bude to v zámecké kapli každoročně jediná, poutní, mše sv. v roce.

   Proto nebude vyjímečně v Mnichovicích adorace.

   Pět kaplí a pět kostelů v naší mnichovicko-hrusické farnosti nemá být příčinou rozdrobení, ale posvěcování jednotlivých míst ve farnosti.

  

   Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) 7. 6. oslavíme při nedělních mší sv. 10. 6. průvodem kolem kostelů.

 

   Adorace 1. a 3. neděli jsou málo navštěvované, o májové je větší zájem.

   Májové pobožnosti jsou zvláště pěkné každé úterý v kapli ve Strančicích.

 

   Panna Maria je Královna kněží a rodin. Zdá se, že to nejde dohromady. Buď „fandí“ duchovnímu stavu nebo stavu rodinnému. Kolik matek touží, aby se jejich synové oženili a měli děti a ony vnoučata. A najednou: Povolání ke kněžství! Ale z dobrých křesťanských rodin, kde se společně všichni modlí, bývají právě duchovní povolání. Kněz ve farnosti podporuje hlavně rodiny, pomáhá rodičům vychovávat děti, když je učí náboženství nebo se jim věnuje hlavně při mši svaté. Panně Marii záleží jak na kněžích, tak i na rodinách. Při adoracích v Mnichovicích i Hrusicích se modlíme jak za nová kněžská povolání, jáhny, kněze, biskupy, Svatého otce, tak i za obnovu rodin, za dobrou výchovu dětí a dobré vztahy mezi rodiči a dětmi.  

 

Různé

 

   Končí pololetí a s tím se i mění rozpis úklidu kostelů a kaplí. Žádáme nové zájemce, zvláště z řad mladých, třeba jen 1 x za půl roku. Ochotným starým, kteří spolehlivě uklízejí řadu let, dochází ze zdravotních důvodů síly. Najdou se jejich nástupci nebo budeme mít kostel v Mnichovicích neuklízený?

   Díky všem, kteří uklízejí i těm, kdo se nově zapojí.

 

   Poděkování patří také těm, kdo sekají trávu kolem kostelů a na farních zahradách.

 

 

   V úterý 8. 5. byla mše sv. v Mnichovicích vyjímečně ráno v 8,30 h.

Při památce Panny Marie Prostřednice všech milostí jsme vzpomněli na padlé v obou světových válkách.  Vzpomněli jsme také výročí svatby, která byla v mnichovickém kostele před 13 roky.

   Po mši sv. následovala krátká pobožnost u pomníku padlých s kladením věnců. 

   Při mši sv. jsme v promluvě slyšeli: Panna Maria je Prostřednice všech milostí. Jedna z největších milostí je šťastná smrt. To je smrt, kdy vstoupíme do nebe nebo aspoň do očistce. Vojáci nebo i civilisté v obou světových válkách minulého století neměli čas se připravit na smrt. Pokud se ale utíkali k Panně Marii, třeba jen jedním Zdrávasem, jistě jim Panna Maria pomohla k záchraně. Ne k záchraně pozemského života, ale života věčného.

   Dnes také jedni manželé mají výročí svatby. Kolik je rozbitých manželství a to i těch, kdo měli svatbu v kostele. Ale tam, kde se celá rodina společně modlí, je velká naděje, že zůstane pohromadě.

   Utíkejme se rádi v modlitbě pod ochranu Panny Marie a to nejen jednotlivě, ale i společně. Mysleme na věčný život.

 

   27. 5. bude na Slavnost seslání Ducha Svatého v pražské katedrále udílena svátost biřmování. Z naší farnosti by se měli účastnit 3 zájemci.

  

   Pouť na Klokoty bude, jako každoročně, poslední pondělí v květnu. Nezapomeňte na zásadu: „Zavřené dveře vlaku, zavřené pusy - jíst se může.

 

   2. 6. bude, dá-li Pán Bůh, v 10 hod. v Mnichovicích na faře v kapli kající pobožnost s 1. sv. zpovědí dětí a pak eventuelně sv. zpověď rodičů. Každodenní společné večerní zpytování svědomí v rodině napomáhá též i duchovnímu růstu (jak to bylo dětem a jejich rodičům doporučováno v přípravě na 1. sv. zpověď.

   V neděli 3. 6. v 8,30 hod. v Mnichovicích potom 1. sv. přijímání dětí. Po mši sv. malé pohoštění na faře. To ale není důležité. Spíše jde o to, aby rodiče, kmotři či někdo z příbuzenstva, udržoval v dětech dobrý vztah k P. Ježíši, aby 1. sv. přijímání nebylo zároveň poslední, ale bylo startem na životní dráze, po které se budou pohybovat s Ježíšem v častém sv. přijímání a pravidelné, nejlépe měsíční sv. zpovědi. Je velkým povzbuzením pro děti, když vidí i jiné děti, které jdou k 1. sv. přijímání. Proto je lépe společné 1. sv. přijímání ve farním kostele, než uskutečněné ve čtyřech či více kostelích ve farnosti.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář