Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - květen 2014

27. 5. 2014

 

mozaika.jpg

05 / 2014

 

 

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18 ,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy)            Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 14,30 h.                                                     

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo .czwww.farnost-mnichovice

 

Slovo duchovního otce

 

DOBRÝ PASTÝŘ

    Život Pána Ježíše má více etap: Boží Syn v nebi, devět měsíců pod srdcem Panny Marie, 30 let skrytého života, 3 roky veřejné činnosti, 3 dny utrpení, 3 hod. umírání, 40 dní se zjevuje Zmrtvýchvstalý, návrat do nebe a dál sestupuje na oltář, bydlí s námi ve svatostánku, pak k nám přichází ve sv. přijímání…

   Možná si myslíme, že úlohu dobrého pastýře plnil jen během tří roků veřejné činnosti, kdy konal zázraky a při kázání používal podobenství. třeba tedy o pastýři a ovečkách. Ale jeho pastýřská péče dál pokračuje díky tomu, že světí kněze, aby byli také pastýři, kteří se starají o svěřené ovce.

   Neděle dobrého pastýře je dnem modliteb za nová duchovní povolá-ní. Proste za nás kněze o milost setrvání v dobrém až do konce nebo o milost obrácení.

   Když jedeme z Mnichovic do Hrusic, vidíme Tam ovečky nejmilejší jsou nám ty nejmenší, ale jsou také nejvíc ohrožené. Ani ne tak od zvířat, jako od lidí. Když by se dostaly na silnici, tak jim hrozí, že je někdo přejede.

   V tom lidském stádečku nám jsou nejmilejší děti. Je dobře, když je rodiče vodí do kostela, posílají na náboženství… Ale kněz či katechetka s nimi nemohou být 24 hodin. tak vlastně rodiče zastupují pastýře a vedou své děti ani ne tak slovy, jako svým příkladem - když se sami modlí, chodí k sv. přijímání, žijí podle celého Desatera a naplňují svůj život láskou k Bohu a k bližnímu.

   Panna Maria je Královnou všech rodin, i královnou všech pastýřů. Kéž s její pomocí máme svaté pastýře a svaté ovečky.       P. Ivan

                     

Ze života farností

 

   18. 4. na Velký pátek byla v Mnichovicích sbírka na křesťany ve Svaté zemi. Vybralo se 2 105 Kč.

 

   Také letos byla při velikonoční vigílii pokřtěna dospělá: Petra Bahníková, zároveň přijala svátost biřmování a byla u 1. sv. přijímání.

   Pro nové zájemce o sv. křest dospělých je vstup do katechumenátu 7. června 2014. Je i začátkem přípravy na svatý křest. Svatý křest by mohl být při velikonoční vigílii 4. dubna 2015. Bližší informace u P. Ivana Kudláčka.

 

   Velká pochvala patří ministrantům za ministrování zvláště ve Svatém Třídenní, především při Velikonoční vigílii.

 

   Na Hod Boží velikonoční jsme měli radost z paní Marie Jedličkové, která byla na mši sv. v 8,30 hod. v Mnichovicích. Jistě to byla i její radost, splnění jejího snu.

 

   Ve čtvrtek 24. 4. byla pravidelná mše sv. v Senohrabech. Připomněli jsme si patrona kapličky sv. Vojtěcha a zároveň výročí jejího posvěcení. Prožívali jsme také velikonoční oktáv.

 

   V sobotu 26. 4. v Ondřejově při mši sv. byly pokřtěny 2 děti - Jiří a Štěpán Fašínovi z Ondřejova.

 

  Ve čtvrtek 1. 5. se ve Zvánovicích sešlo při mši sv. několik úmyslů - sv. Josef, začátek mariánského měsíce, výročí posvěcení kaple a poutní mše sv. ke sv. Janu Nepomuckému, patronu kaple.

   Z promluvy: Více je třeba poslouchat Boha než lidi. To říká Petr, který Ježíše ze strachu zapřel. Po Seslání Ducha Svatého se k Němu neohroženě hlásí. Tato věta se hodí i na sv. Jana Nepomuckého, který volil raději mučednickou smrt, než aby porušil zpovědní tajemství a i jinak vyhověl králi… Podobně Panna Maria při Zvěstování neříká andělovi: „To já se musím nejdříve poradit se svým snoubencem Josefem,“ ale chce Boha poslouchat, plnit jeho vůli. Poslušnost Boha nacházíme i u sv. Josefa, když na pokyn ve snu, vezme Pannu Marii k sobě. Nebo zase na pokyn ve snu uteče v noci do Egypta. Kolik máme výmluv, když Bůh od nás něco chce.

   Kéž nás sv. Petr, sv. Jan Nepomucký, Panna Maria a sv. Josef povzbudí k poslušnosti vůči Bohu.

   Ve čtvrtek 8. května, na svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí byla mše sv. v Mnichovicích v 8,30 na poděkování Panně Marii za všechny milosti. Zároveň za ty, kdo mají výročí svatby i za padlé v  obou světových válkách minulého století, i za ty, kdo zemřeli v koncentračních táborech. Vzpomínka na zemřelé, jako každý rok, byla ukončena modlitbou u pomníku padlých. Nakonec tři děvčata četla střídavě jména židů, kteří zahynuli v koncentračním táboře.

   Evangelium bylo o svatbě v Káni Galilejské. To se čte často při svatbě. Kolik je manželů, kdy jejich láska časem zeslábla, z toho silného vína se stala slabá voda. Když se ale obracejí společně k  Panně Marii a prosí, aby se za ně přimluvila, aby Pán Ježíš zase tu jejich lásku slabou jako voda, proměnil v silné víno…

   Panna Maria Prostřednice - když se hraje fotbal nebo hokej, tak jsou většinou slavní ti, kdo dávají góly, ale málo se myslí na ty, kdo jim nahráli. Panna Maria je taková nahrávačka…

 

5 / 2014

   V mariánském měsíci květnu je každé úterý v 15 hod. ve  Strančicích májová pobožnost i s možností sv. přijímání. Na   první se sešlo 12 lidí. Přišla také pí. Topiarzová zazpívat Salve Regina. Byl to pěkný začátek májových.

   Z promluvy: „Já jsem chléb života.“

5 / 2014

   S Pánem Ježíšem se setkáváme různým způsobem: při četbě Písma svatého, v církvi, která je Tajemným Tělem Kristovým, při setkání s  papežem, který je viditelnou hlavou církve, při společné modlitbě… Nejsilnější setkání je ale v eucharistii.

   Nedávno byl svatořečen Jan Pavel II., velký mariánský ctitel. Známe jeho heslo: „Jsem celý Tvůj Maria.“ Na světových dnech mládeže to byl právě On, kdo zavedl také adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní.

  Prožíváme velikonoční dobu. Ježíš se nám dává za pokrm na naší cestě do nebe. Je tedy chlebem, který posiluje nejen náš život pozemský, ale i život věčný, přijatý ve svatém křtu.

   Kéž Panna Maria nás vede k Ježíši a posilováni chlebem života, kterým je On sám, dojdeme do věčné slávy.

 

   Druhou neděli v měsíci jsou opět mše sv. v kapličce ve Strančicích. První byla v neděli 11. května.

 

   Pouť na Klokoty s májovou pobožností bude letos, dá-li Pán Bůh, v pondělí 26. 5. 2014.

   Nezapomeňte na zásadu: „Zavřené dveře vlaku nebo autobusu = zavřené pusy (jíst se může).“

  

   Pokud pojedete někdo autem a budete mít místo pro jiné, prosíme, nabídněte jej a domluvte se s těmi, kdo mají potíže s pohybem. Děkujeme.

 

   14. 6. bude, dá-li Pán Bůh, v 10 hod. v Mnichovicích na faře v kapli kající pobožnost s 1. sv. zpovědí dětí a pak eventuelně sv. zpověď rodičů. Každodenní společné večerní zpytování svědomí v rodině napomáhá též i duchovnímu růstu.

 

 

   V neděli 15. 6. v 8,30 hod. v Mnichovicích má být potom 1. sv. přijímání dětí. Po mši sv. pak malé pohoštění na faře, ale to není důležité. Spíše jde o to, aby rodiče, kmotři či někdo z příbuzenstva, udržoval v dětech dobrý vztah k P. Ježíši, aby 1. sv. přijímání nebylo zároveň poslední, ale bylo startem na životní dráze, po které se budou pohybovat s Ježíšem v častém sv. přijímání a pravidelné, nejlépe měsíční sv. zpovědi. Je velkým povzbuzením pro děti, když vidí i jiné děti, které jdou k 1. sv. přijímání. Proto je lépe společné 1. sv. přijímání ve farním kostele, než uskutečněné ve čtyřech či více kostelích ve farnosti.