Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - květen 2018

30. 5. 2018

ČASOPIS MOZAIKA

05 / 2018

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 14,30 h. adorace 14,30 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                        Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                        Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                         

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 13,45 h.    

Modlitby taťků: Pá - 21 hod.                                                  

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv., Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00   

 Večerní chvály: 1. pondělí - 20,15 hod. - Za mír v rodinách a ve světě

 Náboženství dětí: St 17,30

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                     Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                  Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.        

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Masaryk. nám. 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

Slovo duchovního otce

 

KMEN A RATOLESTI

   Je hezké, když se děti, vnoučata, pravnoučata sejdou u svých rodičů, prarodičů, praprarodičů jako ratolesti u svého kmene, z kterého pocházejí, třeba při zlaté svatbě.

   Ještě lepší je setkání duchovní u svého duchovního kmene, kterým je Kristus, ze kterého jsme se narodili v den svého svatého křtu.

   Ideální je, když je oboje spojeno, pokrevní i duchovní příbuzenství. Někdy se však stane, že některá ratolest uschne. Vzpomínám, jak jednou přišla maminka žádat o svatý křest dcerky. Stěžovala si na  mého předchůdce, že jí nazval suchou větví. Proč? Protože nechodila ke svátostem. Já jsem dal svému předchůdci za pravdu a ona se urazila…

   Ve svatém křtu jsme naroubováni na kmen, kterým je Kristus. Když se staneme suchou ratolestí, znovu můžeme ožít ve svaté zpovědi.

   Nejde ani tak o to, co všechno si pamatujeme z náboženství, z kázání, z internetu, jako spíše o to, zda žijeme s Bohem. Zda jsme živou ratolestí na stromě církve.

   Panna Maria byla tou nejlepší ratolestí na stromě Božím. A když se stala Matkou Boží, má sama tu nejlepší ratolest, kterou je Kristus. Matky, které se chlubí svými ratolestmi, co všechno umí, třeba i cizí řeči, by si měli klást otázku, zda jsou jejich děti živými ratolestmi na stromě církve.

   Kéž naše spojení s Kristem je živé, jako živá ratolest naroubovaná na Krista.                           

                                                                                   P. Ivan

 

Ze života farností

 

   21. 4. byli v Hrusicích pokřtěni Klára a Petr Menzelovi z Kostelních Střímelic.

 

   22. 4. byla v Mnichovicích pokřtěna Markéta Irena Jitka Rybáková ze Strančic.

 

   Na 5. neděli v měsíci 29. 4. byla v Ondřejově od 15 hod. hojně navštívená půlhodinová adorace. Potom Piknik na ondřejovské faře v režii MUDr. Matúše Bašovského.

 

   29. 4. P. Ivan v Ondřejově navštívil se sv. přijímáním paní Miluši Vávrovou, která se po dlouhé nemoci vrátila domů.

   Potom jel ještě na Vojkov za paní Vlastou Horálkovou, která je od  2. 5. v charitním domě v Mukařově. Je spokojená, že může být téměř denně na mši svaté.

   8. 5. byla v Mnichovicích ranní mše svatá, jako každý rok, za padlé v 1. a 2. světové válce. Po mši svaté pak byla vzpomínka s uložením věnců u pomníku padlých.

 

   19. 5. byli v pražské katedrále přijati mezi katechumeny dva z našich farností - paní Jana Menzelová z Kostelních Střímelic a  Leonard Mentzl z Mirošovic. Další kandidátka Tereza Javůrková z Chocerad bude přijata v nejbližších dnech ve farnosti.

 

   20. 5. byla v Mnichovicích pokřtěna Nela Marie Vaňková.

 

   Svatý Otec František rozhodl o zavedení nového mariánského svátku, který budeme slavit na pondělí svatodušní. Budeme si vždy připomínat Pannu Marii, Matku Církve.

 

   24. 5. bylo v Ondřejově rozloučení s paní Marií Švandovou z Ondřejova. Jelikož jsme měli farní pouť na Klokoty, ochotně P. Ivana zastoupil P. Radim Cigánek ze Sázavy. Mše svatá za ni bude v Ondřejově také v sobotu 26. 5. v 18,30 hod.

 

   27. 5. bude poutní mše svatá na Komorním Hrádku v 15 hod.  Proto není ten den odpoledne mše svatá ve Struhařově.

 

   Po Velikonocích začaly mše svaté ve Strančicích. Na první nedělní mši svaté byla hezká návštěva - 18 věřících. Májové pobožnosti mají účast výrazně slabší. Bylo to způsobeno i volnými dny 1. a 8. května.

 

   Největší svátky v roce se nazývají Božími Hody - Boží Hod vánoční, Boží Hod velikonoční a Boží Hod svatodušní.

 

   Na Hod Boží svatodušní si připomínáme seslání Ducha Svatého, jeho Dary, případně jeho Ovoce.

   Po Nanebevstoupení Páně se apoštolové 9 dní modlili s Pannou Marií. Pak se objevily nad jejich hlavami ohnivé plaménky. Ještě větší proměna byla ta, že v jejich srdci začal hořet plamen lásky. Přestali se bát, měli odvahu říkat před židy: „Vy jste ho ukřižovali.“ Víme, jak dopadl svatý Štěpán, který byl za podobné řeči ukamenován. Mučednictví apoštolů bylo ponecháno na pozdější dobu.

   Známe 9 plodů Ducha Svatého - Gal. 5,22 (1. láska; 2. radost; 3. pokoj; 4. shovívavost; 5. vlídnost; 6. dobrota; 7. věrnost; 8. tichost a 9. zdrženlivost).

   Nemusíme mít v duši na 100 % všechny tyto plody, třeba jen jeden.  Nový pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer při svěcení říkal: „Mám v srdci POKOJ“ - také my bychom měli mít v srdci aspoň jeden z plodů.

Různé

 Církev je rozdělena na diecéze. V čele každé diecéze stojí biskup. Hodně mu pomáhá či jej zastupuje generální vikář. Ještě větší pomoc generálního vikáře je, když je vysvěcen na  biskupa. Tak se tomu stalo v pražské arcidiecézi 19. 5.

   Před 10 hod. vyšel z Arcibiskupského paláce dlouhý průvod kněží a biskupů do katedrály za zpěvu litanií. Při svěcení se zpívali litanie ke svatým, byl tam i svatý Sidonius (= česky Zdenek). Mnozí mohli sledovat tuto událost v televizi NOE, lepší je ale být při tom. Je to asi tak, jako když se díváme v televizi na  fotbal nebo hokej, lepší je, když můžeme být na stadionu, být při  tom. Prožitek při mši svaté s  biskupským svěcením je mnohem hlubší, jsme propojení např. svatým přijímáním. Je to výhoda, když zdravotně postižení nemohou chodit do kostela, ale mohou sledovat mši svatou alespoň na dálku z  domova. Ale u zdravých to je možná někdy i z pohodlnosti, zvláště ve všední dny, kdy se kostely vyprazdňují.

   Tato mimořádná událost je příležitostí pro kněze, aby se viděli třeba i  po mnoha letech. Byli zde kněží nejen z pražské arcidiecéze, ale i  z  hradecké, brněnské aj., protože nový biskup Zdenek Wasserbauer pochází z českomoravské Vysočiny. Spolusvětitelem byl proto i brněnský biskup Vojtěch Cikrle a hradecký biskup Jan Vokál.

   Podle podkladů nového biskupa je autorem biskupského znaku Jan Oulík. Ve zlatém štítě se  nachází černý kříž, symbol Kristovy smrti, který  prozařují zlaté paprsky vzkříšení. Z červeného srdce, symbolu Boží lásky a milosrdenství vystupují a  do celého světa se rozlévají 4 červené plameny -  které představují také 4 evangelisty a apoštolský zápal. Černá a zlatá jsou rovněž barvami pražského arcibiskupství.

   Vysvětlení biskupského hesla - první dvě latinská slova (ORACIO -modlitba a VERBUM - slovo) vycházejí z evangelia Mk 3,14: „Ustanovil jich Dvanáct, aby byli s ním a aby je posílal kázat“ a ze Sk 6,4: „My však se oddáme modlitbě a službě slova.“ Třetí slovo (ARDOR - zápal, horlivost, plamen) se inspiruje např. žalmem 69,10: „Horlivost pro Tvůj dům mne stravuje.“

   „Přijetí biskupského svěcení je pro mne na prvním místě výzvou k ještě hlubšímu duchovnímu životu. Moje hlavní touha je žít lépe a žít naplno ve službě naší arcidiecézi a univerzální církvi“ (slova nového pražského pomocného biskupa).