Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - leden 2014

30. 1. 2014

mozaika.jpg

01/2014

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18 ,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 14,30 h.                                                     

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

 

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz

Slovo duchovního otce

 

„ ZJEVENÍ PÁNĚ“

   Pán Ježíš se zjevil mudrcům, pohanům. V tom malém, bezmocném dítěti poznali Jeho, Božího syna. Toužíme, aby se zjevil i nám. Ne tak, že by tu stál v životní velikosti velký třeba 180 cm, ale že v chlebě uvidíme Jeho, Božího syna. Jistě je to hlavně povinnost kněze klanět se Kristu i za celou farnost. Je to ale přece smutné, když je na adoraci kněz sám. Jak veliký je nezájem v našem národě o adoraci, o klanění se Kristu v Nejsvětější Svátosti oltářní. Možná 90 % národa má jiné zájmy. Kéž by aspoň 10%. Takže 1 ovečka ze sta, či lépe řečeno 99% má jiné zájmy a 1% by mělo zájem jen o Krista. 1% z 10 mil. obyvatel, to by bylo 100 000. Tak i to je příliš velké číslo, které neodpovídá skutečnosti.

   Kéž i k nám je Pán Ježíš milosrdný, aspoň jeden z 10 mil., což je jedna desetimiliontina…                      P. Ivan

 

Ze života farností

 

   Vikariátní konference jsou pokaždé v jiné farnosti a kněží se střídají v  tom, kdo bude hlavní celebrant a kdo bude mít promluvu. V prosinci 21. 12. byla mše sv. s vikariátní konferencí v Čestlicích. Hlavním celebrantem byl náš duchovní otec P. Ivan Kudláček. Z promluvy: V evangeliu byl rodokmen Ježíše Krista. Nevím, jak vy, ale já to evangelium moc rád nemám. Spousta neznámých jmen, i když jsou tam velké osobnosti - Abrahám se svou vírou, David se svou kajícností a samozřejmě svatý Josef a Panna Maria. Kromě tohoto dlouhého rodokmenu má Ježíš ještě krátký rodokmen. Jaký? Syn Boží - Otec a Syn…

 

   24. prosince v 16 hod. byla v Hrusicích první vánoční mše sv. pro rodiny. Děti byly výborné. Hrály u jesliček na housle, violončelo, flétny a lesní roh.

   O půlnoci byla opět Rybovka v Mnichovicích. Oceňujeme dobré chování všech lidí v kostele.

   25. prosince pak byla ještě mše sv. v 16,30 v Choceradech.

 

   26. prosince byla jako obvykle ráno mše sv. v Mnichovicích, v Hrusicích jsme potom mohli znovu při mši sv. slyšet Rybovu mši sv.

   V dalších dnech příkladem nám může být i Jan Křtitel, který vynikal pokorou, nechtěl vynikat sám, ale aby vynikl Kristus.

 

   28. 12. byl velký den v Ondřejově - dopoledne 1. sv. zpověď maminky a dcery, potom konvalidace, tzn. dodatečná svatba v kostele. Večer potom při mši sv. byla maminka a dcera u 1. sv. přijímání.

   Obnova manželských slibů byla při mši. sv. v sobotu v  Choceradech (7 párů) a v Ondřejově (5 párů), druhý den pak v Mnichovicích (6 párů) a v Hrusicích (10 párů).

   Odpoledne byl koncert s bohoslužbou slova v Choceradech. Na kůru hrál pan Mašlaň, zpíval sbor SOS vedený pí. Ludmilou Topiarzovou. Dole v kostele zpívala děvčata z choceradské školy. Kněz měl úvod, promluvu a na konci poděkování.

   Na uvítání jsme slyšeli: „Milí přátelé, vítám vás v kostele. Kostel není hudební sál, ale dům modlitby. Oslavujeme zde Boha nejen slovy, ale i   hudbou a písněmi. Kéž v tomto duchu prožijete zde dnešní odpoledne. Centrálním obrazem Vánoc je Svatá Rodina - Panna Maria, sv. Josef a Ježíšek. Nacházíme je ve všech betlémech. Myslíme si, v jaké žili pohodě, ale dnes se čte právě evangelium, jak museli utíkat do Egypta. Jistě je mohl Bůh uchránit, aby se jim v Betlémě nic nestalo, aby je Herodovi vojáci přehlédli.

   Ale Bůh zvolil jiné řešení, poslal anděla, aby je včas varoval a poslal pryč. Krize v dnešních rodinách je také někdy řešena útěkem. Útěk od životního partnera či dokonce útěk od Boha. Zatímco by bylo správné řešit tuto krizi útěkem k Bohu. Včera i dnes při mši sv. obnovovali manželské sliby ti, kdo měli svatbu v kostele. Svatby v kostele mohou být i dodatečně po civilním sňatku, pokud před ní byli svobodní, nerozvedení. To je cesta k tomu, aby mohli chodit ke sv. přijímání a  ke sv. zpovědi. Z těchto svátostí čerpají manželé sílu k překonání životních krizí i sílu, aby dobře vychovali své děti.

   Kéž i my zde objevíme Svatou rodinu a toužíme se jí podobat.

 

   Další dodatečná svatba je na obzoru (ze Zvánovic).

 

   Ti, kteří nemohli o svátcích do kostela na mši sv., byli rádi, že je kněz navštívil se sv. přijímáním doma. Nestyďte se přihlásit v případě potřeby!

 

   Pro lidi dříve narozené namnožila Anička Martinů (dítě z náboženství) vánoční kaktusy, aby jim udělala o Vánocích radost. Rozdávala je po mši sv. a nakonec se dostalo i na ty, kdo obnovovali své manželské sliby. Patří jí za to uznání a veliký dík.

  

   Dík také všem, kdo se postarali o vánoční výzdobu a Betlémy a potom i o jejich úklid.

 

   Na Nový rok měl P. Ivan mše sv. ve všech 4 kostelích (v   Mnichovicích, v Hrusicích, v Choceradech a v Ondřejově) se zasvěcením Panně Marii. Zároveň popřál na konci mše sv. lidem 365 dní s Pannou Marií.

  

   Slavnost Zjevení Páně jsme si připomněli ve všech kostelích (v sobotu 4. 1. a v neděli 5. 1.). Z promluvy:

    Můžeme mít před očima různé pohledy na tuto slavnost.  Vidíme třeba intimní setkání Panny Marie s andělem při Zvěstování, v Betlémě pak je obklopená pastýři, nemá žádné soukromí. Při Zjevení Páně malý Ježíšek se zjevuje pohanům, Mudrcům od východu, které nazýváme králi. Podobně, když Kristus dospěl, tak byl nejprve sám na poušti, potom měl kolem sebe apoštoly a vůbec lidi z izraelského národa, pak posílá apoštoly k pohanům. Když se zamýšlíme nad dary, Panna Maria, když šla k Alžbětě, tak jí nenesla žádné hmotné dary (jeden věřící poznamenal: ani flašku, ani bonboniéru), ale přináší duchovní dary, které v ní působí Duch Svatý, zvláště jeho radost. Mudrci přinášejí zlato velkému králi, kadidlo Bohu a myrhu člověku. My jsme si o Vánocích zvykli na cosi obráceného. Chceme dary od Ježíška, místo abychom mu je přinesli. Ne zlato, kadidlo, myrhu, ale svoje srdce naplněné vírou, nadějí a láskou. Dary, které si pak odnášíme domů rozmnožené, posílené. V některých kostelích je Betlém celoročně, ale celoroční Betlém s živým Kristem je vlastně skoro v každém kostele ve svatostánku. Upozorňuje na něj někdy dost nenápadné červené světlo, zvané věčné světlo. Při vstupu do kostela si to máme uvědomit a buď pokleknout, nebo když nám už kolena neslouží, tak se aspoň v duchu Ježíši poklonit.

 

Různé

 

   Sbírka na bohoslovce v mnichovické farnosti byla 2 862 Kč, v Hrusicích 1 684 Kč a dary ve farnostech byly 2 x 500 Kč.

  

   Na kající pobožnost před Vánocemi v Hrusicích s P. Martinem Sklenářem přišlo 6 rodin. Další kajícníci přicházeli ke sv. zpovědi na faru i během dne.

 

   Živý růženec - dík těm, kdo jsou zapojeni, je to velká duchovní pomoc, noví se mohou připojit. Dík i těm, kdo se modlí za 31 obcí.

 

   Obnova střechy na faře v Mnichovicích, ze které měl náš duch. otec docela obavu, je ukončena.

   Dělníci se pohybovali po namrzlých laťkách na střeše, nedrželi se, nebyli nijak zajištěni, nikomu se nic nestalo… Zima se opozdila, celkem nemrzlo, nepadal sníh, mohlo se bez problémů pracovat…

prv.jpgeu.jpg   Celou tu opravu svěřil hned od začátku do rukou Panny Marie a vše dobře dopadlo. Patří jí za to veliký dík!

   Poděkování patří i Programu rozvoje venkova a EU, za to, že z větší části opravu financovaly.

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí