Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - leden 2015

3. 2. 2015

mozaika.jpg

01 / 2015

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 15,10 h.                                                     

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)         

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz

Slovo duchovního otce

 

„A SLOVO SE STALO TĚLEM A PŘEBÝVALO MEZI NÁMI.“

 

   Věta, kterou známe z modlitby Anděl Páně. Denně, aspoň v poledne se jí modlíme. Třeba i za mír ve světě, jak si to přejí naši biskupové. Této větě předcházelo Mariino Fiat. „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“

 

   Panna Maria a Alžběta, to jsou dvě ženy, které plnily vůli Boží a to je naplňovalo radostí, radostí, která se u Panny Marie se projevila v  jejím chvalozpěvu: „Velebí má duše Pána.“ Kněží a osoby zasvěcené Bohu se tento chvalozpěv denně modlí při večerních Chválách v Breviáři. Pokud jejich život odpovídá vůli Boží, pak je také projevem jejich radosti. Kněz, povolaný Bohem, má velikou účast ve mši sv. na tom, že „Slovo se stává tělem pod způsobou chleba.“

 

   V Betlémě vidí pastýři a mudrci malé děťátko. Uvěřili, že je to slíbený Mesiáš, Spasitel světa, Boží Syn, který se pro nás stal člověkem a nepřestal být Bohem. Alžběta řekla Panně Marii: „Blahoslavená, která jsi uvěřila.“ Také o těch pastýřích a Mudrcích by se dalo říci: „Blahoslavení, kteří uvěřili.“

 

   Lidé, kteří přišli o Vánocích na půlnoční - jedni možná jenom z tradice, jiní z hluboké víry. Oběma víru dále vyprošujme. Víru, kterou měl Simeon, když bral Ježíška do náručí. Být však blízko Ježíši nese s sebou také nebezpečí bolesti. Nejen tedy radost, ale i bolest. Mnozí se proto raději od Krista vzdalují.

 

   Šťastní ale stejně nejsou. Šťastni jsou ti, kdo Ježíše hledají. Ježíš se chce nechat hledat, jako při své ztrátě v Jeruzalémě. Děti si hrají rády na schovávanou. Ten, kdo se schová, kdyby jej druzí nehledaly, tak jej schovávání přestane brzy bavit.

 

   Radujme se z Ježíše, který se pro nás stal člověkem a nepřestal být Bohem. Kéž jej začnou hledat i ti, kdo jsou zatím od něho daleko. Kéž jim v tom pomáhá i Panna Maria.

                                                                     P. Ivan

 

Ze života farností

 

   Před vánočními svátky byl kněz upozorněn, že byly z hrusického kostela ukradený měděný žlab a svod. Aniž by musel něco zařizovat, ještě do Vánoc byly nahrazeny novými, již ne z mědi. Díky Mgr. Petru Sklenářovi a Mgr. Janu Kopeckému, za samostatnou akci a zajištění opravy.

   Na svátek Svaté Rodiny (27. a 28. 12.) při obnově manželských slibů dostaly (díky ing. Zichovi ml.) „nevěsty“ květ lilie. V Choceradech se   sešly 3 páry, v Ondřejově 2 páry, v Mnichovicích 10 párů, v  Hrusicích 6 párů a ve Struhařově 1 pár.

 

   29. 12. jsme se rozloučili ve Strančicích v kapličce a následně na hřbitově s panem Václavem Trachtou.

    

   Vánoce 2014 - v Hrusicích na Štědrý den v 16 hod., první vánoční mše sv. Byla radost z toho, že v kostele bylo na 70 dětí. Při mši sv. a u jesliček některé děti zpívaly a doprovázely koledy na hudební nástroje. Některé děti v Hrusicích přišly také v neděli Křtu Páně zahrát a zazpívat na zakončení vánoční doby.

 

   V Mnichovicích byla půlnoční s Rybovou vánoční mší sv. Sešlo se dost lidí - přesto krásné ticho, žádné výtržnosti.

 

   Rybova mše sv. byla ještě 26. 12. dopoledne v Hrusicích. Díky všem za krásné zážitky při jejich zpěvu a hře.

 

   Zájem by byl i v Choceradech, tak uvidíme další roky.

 

    Slavnost Zjevení Páně jsme si připomněli v Hrusicích v neděli 4. 1. a v Mnichovicích v úterý 6. 1.

 

   Vánoční dobu jsme ukončili v neděli Křtu Páně 11. 1.

   Z promluvy: Končí doba vánoční svátkem Křtu Páně. To nám má připomenout i náš vlastní křest. Aspoň 3 x do roka máme obnovovat svůj křestní slib - 1. dnes, 2. při velikonoční Vigílii a 3. ve výroční den svého křtu. Až přijdeme dnes domů, najděme si svůj křestní list a dobře si zapamatujme datum svého křtu, pokud jej neznáme.

   Jako si pamatujeme datum pozemských narozenin, tak bychom měli znát datum narození pro nebe.

   Většinou jsme byli pokřtěni jako mimina a rodiče a kmotři místo nás křestní slib skládali. Ti, kdo byli pokřtěni jako dospělí, skládali křestní slib sami.

   V čem spočívá křestní slib? V první části to je odřeknutí se zlého ducha a všeho, co působí - tedy hříchu a veškerého zla.

    Ve druhé části, vyznání víry, můžeme obnovit podle krátkého Kréda (Vyznání víry) na začátku růžence nebo podle delšího ve mši sv. Nestačí však jen věřit, že Bůh existuje. Je třeba také Bohu důvěřovat. Při náboženství pro dospělé jsme si naposledy četli o Boží prozřetelnosti…

 

   Ve svatém křtu jsme dostali hlavně dar Božího života, ale i jiné dary Ducha Svatého - např. Víru, Naději a Lásku. Naděje se netýká jen pozemských věcí, ale hlavně věčného života. Láska má být k Bohu a  k  bližnímu. Bylo by málo chodit do kostela každou neděli a  zasvěcené svátky jen z povinnosti, ale máme chodit, abychom projevili svou lásku k Bohu. Podobně je to s láskou k bližnímu…

 

 

   Kéž naše křesťanství spočívá hlavně v lásce.

 

   Při Pouti důvěry - Taizé se sjelo do Mnichovic a okolí velké množství poutníků, evropské mládeže. V mnichovickém kostele se jich sešlo 30. 12., 31. 12. a 2. 1. ráno od půl 9 hod. na modlitbě 120! Po modlitbě měl kněz z Ukrajiny ještě mši sv.

   Na Nový rok přišel koncelebrovat kromě ukrajinského kněze ještě kněz z Keni a z Itálie.

   Na Nový rok, kdy slavíme slavnost Panny Marie, Matky Boží, bylo na mši sv. více evropské mládeže než našich farníků. Ti jakoby zapomněli, že je naší povinností být na mši sv. nejen každou neděli, ale i 25. prosince (narození Spasitele) a 1. ledna (slavnost Panny Marie, Matky Boží - jediný zasvěcený mariánský svátek v roce).

   Poutníci se pak zase rozjeli do svých domovů. Díky všem, kdo poutníky ubytovali, pozvali domů na společný oběd a jinak se zapojili. Velký dík patří celé rodině Klimešových, která byla duší celé akce u nás.

 

   Nabídka pro ty, kdo milují mnichovický kostel a berou ho jako svůj domov - rozpis služeb na úklid kostela - jedna dvojice odpadla z  důvodu vážné nemoci a přestěhování se. Zůstalo po ní prázdné místo… Poděkování rodině Klimešových za úklid po Taizé, i když na nich s úklidem nebyla řada.

 

   Topení bylo zapnuté v mnichovickém kostele od Štědrého dne až do neděle 4. 1. s obavami, aby kostel nevyhořel. Postavení Betléma a stromečků je dost náročná práce. Škoda, že o Vánocích většina navštěvuje kostel jen v neděli a nepřijde se k Betlému pomodlit i  ve  všední dny. Vánoční doba končí v neděli po Zjevení Páně, pak jsou zase mše sv. ve všední den v Zimní kapli.

 

   Vánoční stromky a Betlémy budou v mnichovickém kostele do svátku Uvedení Páně do chrámu (dříve Hromnice).

 

   Díky všem, kdo připravili Betlémy, stromečky i těm, kdo se snažili o to, aby vánoční bohoslužby měly pěknou úroveň.