Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - říjen 2013

21. 10. 2013

 mozaika.jpg

10/2013

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18 ,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martinu 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 14,30 h.                                                     

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)         

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737        

Slovo duchovního otce

 

„NELZE SLOUŽIT BOHU I MAMONU“

   Byl svátek sv. Matouše. Opustil hromadu peněz a šel za Kristem. Panna Maria, služebnice Páně byla chudou dívkou, možná ani žádné peníze neměla. A v nebi je Královnou. Její bohatství je duchovní.

  Když jde k Alžbětě, nemá pro ni koupený žádný dárek. Přesto jí udělá velkou radost. Větší, než z hmotného daru. Radost z Krista, ra-dost, kterou v ní působí Duch Svatý. A ta radost přeskočí i na Alžbětu.

   Chudý nazaretský domek vymění Panna Maria za ještě chudší jeskyni v Betlémě. Ježíš se narodí ve chlévě, či lépe řečeno v poustevnické jeskyni, která se stala předmětem závisti pro rodiny, kde chybí láska.

   Dnes se vše přepočítává na peníze. Peníze, které platili v době narození Krista, už dnes neplatí. To, co se dalo za ně koupit, se už rozpadlo. Ale láska, radost, pokoj, které prožívala Panna Maria ve službě Bohu, to jsou hodnoty trvalé.

   Do jeruzalémského chrámu přicházejí s Josefem jako chudí. Přesto nesou ten nejdražší dar: Ježíše Krista.

   Turisté přicházejí do chrámů po celém světě, obdivují zlaté oltáře, dřevěné sochy, zvuk varhan a přitom klidně přehlédnou to nej-důležitější, nejdražší - malý svatostánek, ve kterém je živý Kristus. Na něho upozorňuje malé červené světélko.

   Nebuďme otroci peněz, ale služme Bohu s radostí.         P. Ivan

 

Ze života farností 

 

   Začala výuka náboženství, pomalu se rozjíždí. Někde jsou ale změny. Např. v Hrusicích je náboženství až ve středu. Od 17,30 mladší, v 18 hod. starší děti a bohoslužba slova zatím není. V Choceradech kvůli hudební výchově přestaly děti chodit, místo toho je adorace. Zájem měla maminka s 2 malými dětmi, ale není jasné, budou-li pokračovat. Další zájemci se mohou kdykoliv domluvit a případně lze otevřít i nové oddělení.

   V Ondřejově je náboženství od 14 hod., pro sedmáky je od 14,30 h.

 

   V úterý 17. 9. byla v Mnichovicích vikariátní konference se mší sv. ráno v 9 hod. Děkujeme všem, kdo vypomohly s přípravou, zvláště paní Žilkové se snachou a vnučkou, které se postaraly i o podávání jídla. Novinkou bylo, že v půl dvanácté odešli kněží do kaple na adoraci a denní modlitbu církve. Bylo to pohodové společenství kněží s Pánem Ježíšem.

 

   Poutní mše sv. v Ondřejově s udílením svátosti Pomazání nemocných přihlášeným bude v sobotu 26. 10. v 18,30 hod.

   Poutní mše sv. v Kostelních Střímelicích bude v sobotu 9. listopadu v 11. hod.

    Živý růženec mají děti i dospělí. Děti se modlí denně jeden Desátek nebo jen jeden Zdrávas s určitým tajemstvím na týden, dospělí celý Desátek se změnou tajemství po měsíci.

   V mnichovickém kostele se modlíme během října Biblický růženec. Při něm můžeme rozjímat mezi větami z Písma svatého, takže takové rozjímání např. vypadá takto: Páté tajemství Světla - Ustanovení Eucharistie. Kostel, to je oáza v poušti. Středem této oázy je Eucharistie, Ježíš ve svatostánku, na oltáři při mši sv. Při adoraci je slavnostně vystaven první neděli v kostele v Mnichovicích. V kostele je pusto, Ježíš je opuštěný, kostel je spíše poušť, zatímco třeba v Hrusicích třetí neděli bylo 11 lidí. „Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po Tobě, Bože,“ zpívá žalmista. My k němu, k jeho smýšlení máme daleko… Tak vlastně při rozjímání spojujeme tajemství desátku se životem, s tím, co prožíváme.

   Pán Ježíš má na nás čas 24 hod. denně v kostele ve svatostánku a my? Nemáme pro něj čas ani 1 hod. za měsíc.

   16. září přijala paní Svatava Podmolová z Boškova svátost Pomazání nemocných a 30. října jsme se s ní rozloučili v mnichovickém kostele. 

    6. října byla při mši sv. pokřtěna Eva Anežka Zdražilová z  Mnichovic.

    V neděli 13 října v 15 hod. byla poslední mše sv. před zimou v kapli sv. Anny ve Strančicích. Sešlo se asi 30 lidí, mezi nimi bylo dost dětí.

   Mše sv. byla na poděkování za všechny mše sv. a udělené milosti v kapličce. Při kázání jsme slyšeli o děkování. Příkladem je jeden malomocný, který se vrátil, aby Pánu Ježíši poděkoval za uzdravení. Je hezké, když rodiče učí děti děkovat za věci, které od nich či od jiných lidí dostanou. Ale je třeba, aby je také učili děkovat Bohu a to nejen za hmotné dary, ale i za život, zdraví nebo zase za uzdravení. Krásný příklad nám dává i sám Ježíš, když před vzkříšením Lazara už děkoval, že Jej nebeský Otec vyslyšel. Místo děkování nacházíme v Písmu svatém velebení. Velebím tě, Otče, že jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými a zjevils je maličkým. Zrovna tak Panna Maria u Alžběty děkuje Bohu slovy: „Velebí má duše Pána.“

   Kéž evangelium o uzdravení deseti malomocných nám připomíná vděčnost nejen k lidem, ale i k Bohu.

Různé

   8. 10. bylo v kostele sv. Ludmily v Praze slaveno 120 výročí posvěcení kostela. Náš duchovní otec tam působil v době, kdy bylo sté výročí posvěcení kostela. Za těch dvacet let tam našel už málo známých tváří. Slavnostní mši sv. měl pan kardinál Dominik Duka.

   Po předchozí domluvě s lidmi, kteří chodí v úterý do Mnichovic na mši sv., nebyla v Mnichovicích večer mše sv.

    Dvůr na faře v Mnichovicích posekal pan Pavel Svoboda ze Struhařova, ostatní zahrady jsou zatím neposekané. Díky.

    Začátek opravy střechy na faře v Mnichovicích byl posunut o víc jak týden.

 

    Dá-li Pán Bůh, mše svaté a modlitby za duše v očistci - 2013:  

 

Den

Hodina

Místo

 

Pá 1. 11.

17,30

Mnichovice

Mše svatá

So 2. 11.

15,30

Ondřejov

Pobožnost na hřbitově

16,00

Chocerady

Pobožnost na hřbitově

16,30

Chocerady

Mše svatá s nedělní platností

18,30

Ondřejov

Mše svatá s nedělní platností

Ne 3. 11.

8,30

Mnichovice

Mše svatá

10,30

Hrusice

Mše svatá

12,00

Hrusice

Pobožnost na hřbitově

14,30

Mnichovice

Pobožnost na hřbitově

15,00

Mirošovice

Pobožnost na hřbitově

15,30

Hradové Střímelice

Pobožnost na hřbitově

Čt 7. 11.

15,00

Zvánovice

Mše svatá

16,00

Zvánovice

Pobožnost na hřbitově

So 9. 11.

11,00

Kostelní Střímelice

Poutní mše svatá

12,00

Kostelní Střímelice

Pobožnost na hřbitově

Ne 10. 11.

14,30

Strančice

Pobožnost na hřbitově

15,00

Menčice

Pobožnost u kříže

15,30

Klokočná

Pobožnost na hřbitově

16,00

Struhařov

Pobožnost na hřbitově