Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - srpen 2014

25. 8. 2014

 

mozaika.jpg

08 / 2014

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy)            Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 14,30 h.                                                     

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice .cz

Slovo duchovního otce

 

PŠENICE A PLEVEL

   V naší duši bývá oboje, dobro i zlo. Je to taková směska, takové rizoto. V srdci Panny Marie byla vždy jen čistá pšenice, samé dobro, žádné zlo.

   Církev je složena nejen ze svatých, ale i z hříšníků. Hříšník, to je plevel, který se může změnit na pšenici. I nějaký vrah, který dostane doživotí, má čas na pokání, na změnu.

   V červenci byla památka sv. Marie Goretti. Její vrah v kapucínském klášteře činil dokonce svého života pokání.

   Naším úkolem je neodsuzovat hříšníky, ale modlitbou jim pomáhat k obrácení.

   K Ježíškovi, už při jeho narození, nepřicházejí jen samí svatí, ale ti, kdo touží po Kristu. Vlastně si je už malý Ježíš na dálku přitáhl. Ten, který je pastýř oveček, přitahuje i pastýře. Bydlí ve svatostánku a touží, aby se mu klaněli především kněží.

   Při mši sv. nesou děti obětní dary: chléb upečený z rozemleté pšeničné mouky. Nenesou salát z kopřiv. Ale třeba tento symbol zla mají v duši a je třeba, aby ve směnárně zpovědnice vyměnily zlo za dobro - kopřivy za pšenici.

   Toužíme nalézat Ježíše nejen v kostele, ale i v našich bližních, kteří žijí svatě. Kéž toužíme i po obrácení hříšníků, aby se z těch plevelů stala dobrá pšenice určená do nebeské stodoly.

                                                                                  P. Ivan

 

Ze života farností

 

   24. 7. jsme se rozloučili s paní Marií Tauerovou na mirošovickém hřbitově. Večer pak byla v Senohrabech za ní mše sv.

   Koncem března přijala společně s ostatními v senohrabské kapličce svátost pomazání nemocných. Koncem června byla doma u   sv.  zpovědi a přijala sv. přijímání. Pokud mohla, chodila často do kostela díky pí. Žilkové, která ji přivážela a doprovázela.

 

   26. 7. poutní mše sv. ke cti sv. Anny a sv. Jáchyma, rodičů Panny Marie v kapli ve Strančicích. Bylo nás víc než 30. Mše sv. byla obětovaná za ty, kdo mají svátek, i za všechny rodiče, prarodiče a vnoučata, zkrátka za všechny rodiny… I farnost je rodina, velká duchovní rodina…

   Z promluvy: Rodina, ve které žila Panna Maria s rodiči Jáchymem a  Annou, to bylo dílo milosti, Panna Maria, bez poskvrny hříchu dědičného počata. Podobně další svatá rodina - Panna Maria, sv. Josef a Ježíš, Boží Syn… Říká se, že jablko napadne daleko od stromu. Ale co když strom roste na šikmém svahu? Tak rodiče, kteří mají vzorné děti, pečují o to, aby děti neztratily víru a někam se neza-kutálely. Rozbité rodiny, třikrát rozvedení…, tam je zase lépe, když se  dítě někam zakutálí a nebere si vzor z rodičů a třeba v dospělém věku se nechá pokřtít.

   Vyprošujme milost setrvání v dobrém anebo zase milost obrácení.

 

   Od 4. do 8. srpna 2014 byl Pater Ivan na exerciciích v arcibiskupském semináři v Olomouci. Exercitátorem byl P. M. Kabrda SDB. Denní společný program vypadal takto: v 7 hod. mše sv. s Ranními chválami, v 8 hod. snídaně, v 9. hod. první promluva, v 10.30 hod. druhá promluva, ve 12 hod. oběd, v 16 hod. třetí promluva, v 18 hod. večeře, v 19 hod. Večerní chvály a adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní. Ostatní čas byl vyplněn soukromými modlitbami (další části Breviáře, růžence, duchovní četba, rozjímání).

   Mimo jiné Pater rozjímal nad listem sv. Pavla Filipanům (např. „Zářit čistotou“) a nad kázáním sv. faráře arského (např. „Modlit se a milovat, to je náplň života křesťana“). Přesto, že jich bylo skoro 25, byla výborná kázeň - ticho, které blahodárně působí na duši a napomáhá k dobrému rozjímání.

  Z myšlenek exercitátora: „Nezapomínat na díkučinění po mši sv.“… „Potěšovat srdce Ježíšovo a nejen chtít být od něho potěšován“… Při   mši sv. bývá dlouhé kázání a krátké proměňování, přitom proměňování je vrchol mše sv.! … Naše modlitba je jako suché dřevo. Ducha Svatého prosíme, aby to dřevo zapálil…

 

      24. 8., to je 4. neděle v srpnu, mše sv. ve Struhařově nebude, protože paní, která má klíče od Obecního úřadu, bude na dovolené. Proto bude v srpnu vyjímečně mše sv. v neděli 31. 8. v 15 hod.

 

   V měsíci srpnu můžeme více rozjímat o životě Panny Marie. Slavíme její Nanebevzetí a za týden potom její „jmenování, povýšení“ na Královnu:

   Panna Maria neměla nikdy na duši žádný hřích. Měla tedy vždycky duši krásnou. Tato krása prozařovala její tělo, které se nerozpadlo v hrobě, ale oslavené, produchovnělé se dostává do nebe. Zde na zemi mají krásnou duši děti po sv. křtu. Když dívky dospějí, berou si na svatbu dlouhé, krásné bílé šaty, ale je otázka, jestli mají také tak krásnou duši. Jsou zde na zemi takovým pokladem ženicha v den svatby, ale za 100 let? Ze vší krásy těla - co zůstane v hrobě? Pár kostiček nebo trochu popelu z krematoria.

   Zatím co Panna Maria je v nebi poklad neporušitelný.

   Mějme hlavně naši duši krásnou, čistou, aby se dočkala vzkříšení těla k věčné slávě v nebi.

 

8 / 2014

   Z Katechismu katolické církve pro mladé (a nejen pro ně):

1. Nestačí se modlit jen tehdy, když máme chuť?

   Nikoliv. Ten, kdo se modlí jen, když má chuť a náladu, nebere Boha vážně a pomalu se přestává modlit vůbec. Modlitba žije z věrnosti.

2. Kdy se máme modlit?

    Křesťané se již od prvních dob modlili alespoň ráno, před jídlem a večer. Ten, kdo se nemodlí pravidelně, se brzy přestane modlit docela.

   Ten, kdo tvrdí, že opravdu někoho miluje a přitom mu za celý den nedal žádné znamení lásky, nemiluje doopravdy. A stejně je to i  s  Bohem. Ten, kdo ho opravdu hledá, mu dá vždycky alespoň na okamžik najevo svou touhu po jeho blízkosti a přátelství. Ráno vstát a darovat Bohu celý den, poprosit ho o požehnání a pozvat ho do všech setkání a nesnází, děkovat mu zvlášť u jídla. V závěru dne vložit všechno do Božích rukou, poprosit ho za odpuštění a vyprosit od něho pokoj pro sebe i pro druhé. Úžasný den plný znamení lásky vyslaných k Bohu.

3. Můžeme se učit modlitbě z Bible?

   Bible je pro modlitbu jako vyvěrající pramen. Modlit se Božím slovem znamená využívat biblických slov a událostí pro vlastní modlitbu! Neznat Písmo, znamená Neznat Krista (sv. Jeroným).

   Vybráno z knihy YouCat (č. 490, 495 a 499).

 

   Toto bylo náboženství pro mládež. Během školního roku bude zase náboženství pro děti (i předškolní a pro seniory). Pořad v září bude stejný jako loňský školní rok. Podle možností a požadavků, mohou být změny.

   Výuka začne druhý týden v září. To znamená v Choceradech 10. září ve 13 hod. začne adorací v kostele, v Ondřejově začne adorace ve 14 hod. v kostele a náboženství bude opět ve dvou skupinách.

   Ve středu večer bude opět v Mnichovicích krátké náboženství pro  dospělé.

 

   V pátek 12. 9. začneme v Mnichovicích mší sv. ve 14 hod. v kapli na faře.

   V sobotu bude dopoledne náboženství pro předškolní děti s  doprovodem.

   Po každé nedělní mši sv. bude minináboženství v sakristii.