Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - srpen 2015

26. 8. 2015

mozaika.jpg

08 / 2015

 

                                D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 15,10 h.                                                     

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  

 Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní děti

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                  Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737        

Případné změny sledujte na vývěsce kostela.

Slovo duchovního otce

 

JÁ JSEM CHLÉB ŽIVOTA

   Když to říkal Pán Ježíš židům, tak to jistě ještě nechápali, až při Poslední večeři a my ve mši svaté. Chléb, který sestoupil z nebe, ne aby sytil jen náš hlad tělesný, jako mana na poušti, ale aby sytil i náš hlad duchovní.

   Ježíš Syn Boží a syn Panny Marie, to je veliké tajemství. člověk a Bůh, umírá a vstává z mrtvých a v Nejsvětější Svátosti oltářní se pro nás stává pokrmem pro tělo i pro duši. Hluboké tajemství, o kterém rozjímáme zvláště v tomto roce přípravy na národní Eucharistický kongres.

   Setkání Panny Marie a Alžběty, to byla oboustranná radost. Naše setkání s Pánem Ježíšem ve svatém přijímání má být též oboustrannou radostí. Ovšem, pokud Ježíš přichází do čisté duše. My sami nemůžeme hříchy odhodit. To činí Kristus s podmínkou, že si je uvědomíme, litujeme jich, chceme se zlepšit aspoň v jedné věci. Panna Maria nám k tomu napomáhá, zvláště na Mariánských poutních místech, kde se dějí zázraky nejen fyzické, ale i na duši – obrácení hříšníků.

   Betlém v překladu znamená Dům chleba. Pastýři přinesli Ježíškovi dary pro tělo a odnášeli si dary pro duši. V kostele např. děti nesou k oltáři obyčejné oplatky a Ježíš skrze kněze je změní na Tělo Kristovo, které se nám vrací ve svatém přijímání.

   Jíme chléb pozemský, abychom měli sílu, jíme chléb nebeský, abychom měli sílu duchovní a dokázali jsme v boji se zlem ne držet meč, ale třeba si zamilovat růženec a s Pannou Marií pak vítězíme.

   Kéž rádi přicházíme za Ježíšem, abychom měli radost, a Jemu jsme radost způsobili. Kéž máme sílu k boji se zlem se zbraní růžence.

                                                                            P. Ivan

 

Ze života farností

 

   25. 7. jsme slavili svátek rodičů Panny Marie, sv. Jáchyma a sv. Anny. Byli jsme na pouti ve Strančicích. V našem farním kostele jsou jejich sochy na hlavním oltáři.

   Z promluvy: Svatý Jáchym a svatá Anna měli výbornou dceru a ještě lepšího vnuka. Kdežto dnes prarodiče si třeba ještě uchovávají víru, ale jejich děti a vnoučata, pravnoučata mají víru stále slabší.

   Naplňuje nás to smutkem. Nemáme si uchovat naději? Prožili jsme také svátek svaté Máří Magdalény, hříšnice, z které se stala světice. Pokřtěné děti, to jsou svatí a světice, ale v životě pak někdy víru ztratí. Naděje, že ji zase najdou, že se obrátí zpět ke Kristu s pomocí Panny Marie třeba i na přímluvu svatého Jáchyma a svaté Anny. Tato naděje je možná u nás dost slabá.

   Nemáme dost trpělivosti při čekání na návrat ztracených, zatoulaných marnotratných synů a dcer. Trpělivostí se prohlubuje naše víra. Velká víra pak může být vzorem i pro další generace.

   Kéž s pomocí svatého Jáchyma a svaté Anny i Panny Marie a Pána Ježíše naše naděje na návrat jednotlivců i celého národa stále více roste.  

 

Různé

 

   V pondělí 3. 8. 2015 se odstěhoval do domova důchodců v Mukařově pan Doubek. Pravidelně do poslední chvíle navštěvoval bohoslužby v Mnichovicích. V době, kdy ještě zvony nebyly na elektrický pohon, byl zde zvoníkem, který pravidelně denně vystupoval 50 schodů nahoru a dolů. Díky mu za vše a Pán mu odplať! Doufáme, že se mezi námi bude občas objevovat, když jej děti přivezou na mši sv. do Mnichovic.

 

   8. 8. byli oddáni v Hrusicích Pavel Poljak a Marcela Mikešková, která byla pokřtěna v Bystřici pod Hostýnem. Oba bydlí v Hrusicích.

   Z promluvy: Chtěli jste mít svatbu 15. srpna, kdy slavíme Nanebevzetí Panny Marie a z technických důvodů je to o týden dříve. Kolik kostelů v Čechách i na Moravě je zasvěceno právě tomuto tajemství, např. Svatý Hostýn. Buďte Panně Marii vždy blízko a proste ji ve všech nesnázích o pomoc.

   Křesťanské manželství je záležitostí tří - manžel, manželka a Kristus. Z Krista čerpáme sílu, radost, lásku, když se modlíme a zvláště na mši sv. a ve sv. přijímání. Ke Kristu máte vést i své děti ani ne tak slovem, jako svým příkladem.

   Kéž Kristus a Panna Maria jsou s vámi nejen v den svatební, ale po celý život.

 

   Ve středu 12. 8. byli v kapličce ve Strančicích oddáni Jan Zenkl z Mnichovic a Marcela roz. Chrpová ze Strančic.

 

   15. 8. je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Hodně kostelů je zasvěcených tomuto tajemství v naší vlasti, např. Svatá Hora, Stará Boleslav, ale i v našem vikariátu Chocerady, Mukařov. Bereme Nanebevzetí Panny Marie jako samozřejmou věc. Nebylo to tak samozřejmé, i když Panna Maria byla bez hříchu, kdyby neřekla své „Ano“ při Zvěstování, tak se ani ona do nebe nedostala. Nebe nám otevřel Pán Ježíš, proto přijal z Panny Marie lidské tělo, nechal se ukřižovat, vstal z mrtvých a pak s tímto oslaveným „mariánským“ tělem vstoupil do nebe a brzo si tam vzal jako prvního z lidí i Pannu Marii s jejím oslaveným tělem, které nepoznalo hřích.

Panna Maria byla uchráněná hříchu, ale ne starostí o svého snoubence sv. Josefa, o své dítě, o sebe i o Alžbětu. Svatý farář arský jednou řekl: „Kdo se modlí, u toho se starosti rozpustí jako sníh na slunci.“ Když se modlíme, žádná cesta se nám nezdá příliš dlouhá. A tak není divu, že Panna Maria, přicházející k Alžbětě nevysype na svou příbuznou své starosti, ale propuká v radostný chvalozpěv „Magnificat“, který se modlí stále v nebi s kněžími a s řeholnicemi, kteří zde na zemi v Nešporách tento Chvalozpěv někdy jen bezmyšlenkově odříkají.

 

   Panně Marii se to žilo, když měla „jen tříčlennou rodinu“, ale už v Betlémě se tato rodina rozrůstá o adoptivní děti, ty, které se přišly poklonit Kristu (pastýři, mudrci). A na Kalvárii jsme se stali i my adoptivními dětmi Panny Marie. Panna Maria, Matka Církve, má z nás tu a tam radost, ale ještě větší většinou spíše bolest.

   Kéž s pomocí Panny Marie žijeme dobře pozemský život a dostaneme se jednou k ní a k Ježíši do nebe.

  

   Mše svatá ve Struhařově bude v srpnu již 16. 8. 2015 v 15 hod.

 

 

   Poutní mše sv. v Mnichovicích bude v neděli 13. 9. v 8,30 hod.

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ DÁ-LI PÁN BŮH V ROCE 2015 / 2016:

den

hodina

místo

kategorie

Středa 9. 9.

13,00

adorace

v Choceradském kostele

školní děti

Středa 9. 9.

13,15

fara Chocerady

školní děti

Středa 9. 9.

14,00

fara Ondřejov

školní děti

Středa 9. 9.

15,10

fara Ondřejov

školní děti starší

Středa 9. 9.

17,30

kostel Mnichovice

dospělí

Pátek 11. 9.

14,00

fara Mnichovice

školní děti mladší

Pátek 11. 9.

14,00

fara Mnichovice

školní děti starší

Pátek 11. 9.

18,15

fara Mnichovice

školní děti i nové

Sobota 12.9.

10,00

fara Mnichovice

předškolní děti s doprovodem

 

          Den a čas vyučování náboženství v Hrusicích bude ještě upřesněn.

   V pátek 11. 9. bude na zahájení nového školního roku mše svatá od 14 hod. na faře v Mnichovicích.

   Podle potřeby a rozvrhu hodin je možné některé časy vyučování upravit.