Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - únor 2013

18. 2. 2013

mozaika.jpg 

 

02 / 2013

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE  (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď:  půl hodiny před mší svatou

Růženec:  půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace:  první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,   každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 (školní děti);  So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                       Katechumeni: St večer

Svátost manželství:  příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                     Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie)       Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec:  půl hod. před mší sv.                                 Náb.: po mši sv. a St 13 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)             Mše sv.: 5. 7. – 11 h.

                                                              Poutní mše sv.: So po sv. Martinu 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy                   Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.                        Náb.: St 14 h.                                                        

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny) (mimo zimní období)   Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                           Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.    Adorace:  třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: Út 17 od pěti let, 17,30 školní;

 3. Út 17,30 Bohoslužba slova (v době školního vyuč.)  

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz

 

 

Slovo duchovního otce

 

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

   Simeon o Pánu Ježíši prorokuje, že bude Světlem k osvícení pohanů. Již při Zvěstování Páně je to událost zalitá světle, ať už šlo o anděla čí o Pannu Marii. Zrovna tak setkání Panny Marie a Alžběty ve světle víry, ve světle radosti.

   My jsme byli naplněni světlem víry ve chvíli sv. křtu, jak to i symbo-lizovaly svíce v rukou otce či kmotrů. Toto světlo v nás září po svaté zpovědi. I děti, které přistupují po svaté zpovědi k 1. sv. přijímání, drží v rukou rozsvícené svíce a obnovují křestní slib.

   Máme svítit uprostřed tmy světa. Temnota hříchů stáhla Božího Syna na svět, aby nad ní zvítězil. Už při jeho narození to byla temnota Heroda a vraždících vojáků.

   Simeon pohledem na Krista byl osvobozen z pout pozemského života, jak to hezky vyjádřil jeruzalémský biskup sv. Sofronius. Až pro nás skončí pozemský život či vězení pozemského života, má nám svítit věčné světlo, kterým je Kristus - „světlo věčné, ať jim svítí.“

   Panně Marii předpověděl Simeon meč bolesti. Každá matka trpí, když vidí trpět své dítě. Panna Maria trpěla kvůli nám, kteří jsme svými hříchy vinni ukřižováním Ježíše.

    Chce nám pomáhat k nápravě, k obrácení, aby nás nečekala jednou věčná temnota, ale věčné světlo.

   Buďme proto dětmi světla.                                           

                                                                                             P. Ivan

     

Ze života farností

 

   Modlíme se za nemocné, kteří mezi nás nemohou chodit, ať už jsou doma či v nemocnicích.

    K volbě prezidenta: máme se modlit za ty, kdo nám vládnou. Vyprošovat jim buď milost vytrvání v dobrém, nebo milost obrácení. Díky modlitbě prvních křesťanů se obrátil největší nepřítel církve a stal se z něj největší apoštol národů, sv. Pavel.

    26. 1. zemřela v Kostelních Střímelicích paní Marie Chytrová.

    31. 1. byl kněžský den v arcibiskupském paláci. Úvodní slovo, duchovní slovo, měl otec arcibiskup kardinál Dominik Duka. Krásně mluvil o Eucharistii a zvláště o dětech, které se připravují na 1. svaté přijímání. Mnozí staří lidé, třeba po sedmdesáti letech, se vrací k Bohu a jdou teprve třeba ke druhému svatému přijímání. Ale první svaté přijímání mají ve svém životě „zakódované“ jako velkou událost. Rádi vzpomínají, jak chodili na náboženství a do kostela.

    Doba postní, kterou prožíváme jako přípravu na Velikonoce, je doba vhodná pro návrat k Bohu, třeba i po mnoha letech. Zvláště senioři ve svém programu by s tím měli počítat. Vždyť jde o jejich štěstí. Nemusí se bát svaté zpovědi po mnoha letech. Kněz jim rád pomůže.

   Děti se mohou během roku kdykoliv zapojit do náboženství, přicházet aspoň v neděli s rodiči na mši svatou, připravovat se na svatý křest, první svaté přijímání nebo i svátost biřmování.

   Kéž víru našich předků obnovíme aspoň tak, jako je obnoveno náměstí před kostelem u nás v Mnichovicích.

    V sobotu 9. 2. 2013 jsme se rozloučili v Choceradech s panem Antonínem Šimkem z Chocerad.

    Na postní dobu jsme se jako každý rok, také připravovali při kající pouti na Svaté Hoře. Jelo se autobusy nebo s panem Prodanem, který vzal k sobě poutnice z Mnichovic, ale i z Chocerad a z Mirošovic.        

   Přijeli i farnice z Prahy a poutnice, které jezdí pravidelně z jiných míst. Na mši sv. byli i staří známí z Příbrami. V modlitbách jsme vzpomněli na ty, kteří již nemohli přijet…

   Po mši sv., kterou měl náš pater, jsme si zazpívali Svatohorský Zdrávas, pak jsme uctili sošku Panny Marie a měli adoraci do oběda.

   Adorace byla trochu jinak, než jsme zvyklí z Mnichovic a z Hrusic. Společné modlitby byly jen na začátku a na konci, mezitím měl možnost každý adorovat potichu. Možná se to zdálo dlouhé, ale mohli jsme si vzpomenout na úryvek z kázání, kdy kněz vzpomínal, jak jeden kolega říkal, že při hodinové adoraci mu odplouvají 58 min. myšlenky všemi směry, ale poslední dvě minuty jsou tak silné, že to stojí za to.

   Adorace byla ukončena modlitbou „Anděl Páně.“ Na oběd jsme šli do klášterních prostor. Vše pak jsme zakončili společnou Křížovou cestou v ambitech.

    Popeleční středou jsme vstoupili do doby postní. První neděli postní mají být 2 katechumenky přijaté mezi čekatelky sv. křtu a pak 3., 4. a 5. neděli postní se za ně budeme modlit zvláštní modlitby při tak zvaných Skrutiniích, jak už to známe z minulých let.

     Křížová cesta v době postní je v Mnichovicích v úterý a v pátek v 17 hod., v neděli v Hrusicích před mší sv. a podobně na ostatních místech.

Příklad zpytování svědomí v době postní:

2 / 2013

 
   Může nám pomoci věta ze žalmu: „Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.“ Jsou to slova krále Davida, když se dopustil hříchu. A naše zkroušenost? Kvůli počasí nebo se nám něco nepovede, připálíme jídlo, nepřijde čekaná návštěva, ale to není ta zkroušenost, kterou měl král David, zkroušenost kvůli hříchu.

   K tomu je zapotřebí dobře zpytovat své svědomí, abychom objevili své hříchy. Jsou tři oblasti našeho zkoumání: 1. náš vztah k Bohu, 2. náš vztah k bližnímu, 3. náš vztah k sobě samému.

   1. Vztah k Bohu - ranní a večerní modlitba? Pravidelná? Bereme ji jako povinnost nebo si uvědomujeme, že Bůh má na nás čas 24 hodin denně a my na něho?

   2. Vztah k bližnímu - pustit starší osobu sednout např. v autobusu, bereme jako samozřejmost, povinnost. Naše skutky pro bližní mají teprve velkou cenu, když jsou konány z lásky k nim či dokonce v nich vidíme Ježíše.

   3. Vztah k sobě samému - možná teprve objevíme, že jsme na něčem závislí - alkohol, maso, sladkosti, ale i počítač, internet a něco z toho si můžeme v postní době odříci. To je pak vítězství nad sebou samým.

   Kéž tedy Pán Ježíš objeví u nás zkroušené srdce pro naše hříchy.  

   Prožíváme Rok víry. Každý katolický křesťan musí výslovně znát aspoň nejdůležitější pravdy víry a věřit v ně. Tyto pravdy víry jsou shrnuty v šesteru Základních pravd. Toto šestero zní:

1. Je jeden Bůh.

2. Bůh je nejvýš spravedlivý.

3. Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý.

4. Boží Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil

    a navěky spasil.

5. Duše lidská je nesmrtelná.

6. Milosti Boží je ke spasení nevyhnutelně potřeba.

    Prožíváme Rok Eucharistie – mše sv., sv. přijímání, adorace. Kde je naše slabina? Chodíme málo na mši sv., věnujeme málo pozornosti Pánu Ježíši, když ho přijímáme, využíváme možnost adorace?

    11. února 2013 zveřejnil mluvčí Svatého stolce P. Federico Lombardi, že papež Benedikt XVI. se při konzistoři obrátil ke svolaným kardinálům a oznámil jim v latinském jazyce svou rezignaci ze zhoršených zdravotních důvodů k 28. 2. 2013.

   V modlitbě děkujme za Benedikta XVI. a vyprošujme šťastnou volbu jeho nástupce.