Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - únor 2014

24. 2. 2014

 mozaika.jpg

2 / 2014

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18 ,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 14,30 h.                                                      

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz

Slovo duchovního otce

 

VY JSTE SŮL ZEMĚ

   Polévka neslaná, polévka přesolená, polévka akorát slaná – na pohled nevidíme mezi nimi rozdíl. Až teprve na chuť. Jakou chuť má naše křesťanství v tomto světě?

   Možná se i bojíme projevovat své křesťanství, abychom svět nepřesolili. Ale ve světě je tolik špatností, že na to naše slanost nestačí. Nemůžeme všechny lidi uchránit před hnilobou hříchu. Ale náš příklad, kdyby sloužil k obrácení jednoho jediného člověka, tak je to veliká věc.

   Nelze být chvilku solí a pak zas nic. Máme být stále solí, žít stále zdravým způsobem křesťanského života. Zvláště pro děti je silný příklad rodičů. Příklad samozřejmě v dobrém, ne ve špatném.

 

VY JSTE SVĚTLO SVĚTA

   Kolem nás je tma. Abychom tuto tmu nenarušovali, nebudeme svítit? To by byla chyba! Právě naopak. Protože je kolem nás tma, máme svítit. Je to naše křesťanská povinnost. K tomu jsme byli vybaveni ve svátosti biřmování Duchem Svatým.

   Světlo nepoznáme na chuť, sůl nepoznáme v pokrmu na pohled. Světlo víry, světlo naděje, světlo lásky uprostřed lidí nevěřících, uprostřed lidí bez naděje, uprostřed těch, kdo jsou plni nenávisti, sobectví a jiných způsobů života, v němž láska chybí.

   Zdravý se nemá stát nemocným, aby se od nemocných nelišil, spíše nemocný touží být zdravý. Hodnoty kladné a hodnoty záporné, kéž je dovedeme rozlišovat. Kéž uprostřed tmy šíříme světlo. Kéž jsme v tomto světě solí země a světlem světa.

   Odstraňujme hnilobu hříchu ze své duše ve sv. zpovědi, abychom mohli být solí země a dobíjejme „baterie“ duše ve sv. přijímání, abychom mohli být světlem světa.

                                                                                        P. Ivan

                     

Ze života farností

 

   19. 1. byla v Mnichovicích pokřtěna Magdalena Blažíčková z Mnichovic.

    Svátek Obětování Páně letos připadl na neděli 2. 2. Oslavili jsme ho   v sobotu 1. 2. v Choceradech a v Ondřejově a v neděli v Mnichovicích a v Hrusicích.

   Název svátku se během dějin církve měnil, ale obsah zůstává stejný. Je to vlastně tajemství 4. radostného desátku. Simeon předpověděl Pánu Ježíši, že bude světlo k osvícení pohanů. Panna Maria a sv. Josef přinesli Pána Ježíše do chrámu. Kněz, by jej také rád přinášel do pohanských rodin nebo i k těm, kdo jsou zpohanštělí křesťané.

   Ale i každý křesťan by měl být pro druhé tím světlem. To světlo v sobě dobíjíme právě při adoraci. Panna Maria platila za neúspěchy v šíření světla mečem bolesti. Světlo v duši rozsvícené ve chvíli křtu zhasíná nebo se zeslabuje hříchy. Naše duše je jako lampa, která je někdy začouzená a to světlo Kristovo není přes ni vidět.

   Jsme nebo chceme být modlící se farnost, a tak prosme: „Pane Ježíši, Panno Maria, sv. Josefe, milujeme vás, zachraňte duše.“ Když se vše v světě mění, Kristus zůstává bez proměny.   

 

    9. 2. měl být v Hrusicích pokřtěn Damián Procházka z Myšlína. Kvůli nemoci kmotrů se sv. křest odsouvá asi o 14. dní.

 

   22. a 23. 2. bude sbírka na Svatopetrský haléř. Vybrané peníze se posílají na arcibiskupství a odtamtud celonárodní sbírka putuje k Svatému otci na podporu potřebných. My jsme se třeba v době velké povodně v roce 2000 dočkali pomoci ve výši 20 milionů korun.

 

   4. 3. pojedeme, jak jezdíme pravidelně každý rok, na Svatou Horu na kající pouť.                                      

   Program pouti: Na Svaté Hoře je v 9 hod. mše svatá a po ní adorace do 12 hodin (při adoraci je vystaven Pán Ježíš v Nejsvětější Svátosti oltářní v monstranci na oltáři). My mu svěřujeme své starosti i radosti. Zrovna tak se o ně dělíme s Pannou Marií. Mezi mší sv. a adorací bývá vystavena soška Panny Marie svatohorské a zpíváme „Svatohorský Zdrávas.“ Po obědě v klášteře (z vlastních přinesených zásob) máme asi ve 13 hodin na ambitech Křížovou cestu. Kolem čtrnácté hodiny se rozjíždíme domů.

 

   5. 3. bude Popeleční středa. Je to den přísného postu. Při mši sv. v  Mnichovicích se bude udílet popelec. Postní doba má 40 dní (bez nedělí).

 

   Dětská křížová cesta - Děti na náboženství se budou mimo jiné připravovat na postní dobu namalováním jednoho zastavení, které si vytáhnou, případně k němu napíší i rozjímání. Malovat se bude na velikost A 5. Děti, které nechodíte na náboženství, můžete se také zapojit, přihlaste se v sakristii. Prosíme rodiče, upozorněte je na tuto možnost.

Křížovou cestu v době postní se budeme modlit jako vloni: v Mnichovicích v úterý a v pátek v 17 hod., v neděli v Hrusicích před mší sv. a podobně na ostatních místech a v Ondřejově také v neděli v 18,30 hod. Modlí se jí většinou věřící z připravených textů.

 

   Právě probíhá zimní olympiáda a mohli bychom si udělat biblickou olympiádu pro rodiny. Dáváme vám malý příklad, jak si olympiádu udělat doma a přitom si připomenout události podle Písma svatého:

 

A) děti; B) starší děti a mládež; C) dospělí:

 

A) 1. Pán Ježíš nasytil zástup lidí - kolik chlebů a ryb měli apoštolové

     k jídlu?

     a) 5 chlebů a 2 ryby; b) 5 chlebů a 5 ryb; c) 2 chleby a 2 ryby.

 

     2. Kolik lidí se po zázračném rozmnožení pokrmů najedlo?

     a) 5 tisíc mužů; b) 5 tisíc mužů, žen a dětí; c) 5 tisíc žen a dětí.

 

     3. Kolik se sebralo potom ještě košů drobků?

     a) žádný, protože všechno snědly; b) 12 košů; c) 4 koše.   

 

B) 1. Poznej postavu z Nového zákona:

     Byl to výjimečný muž, nosil zvláštní, netypický oděv, jedl nezvyklou

     stravu, kázal  neobvyklé  poselství  Judejcům,  kteří za  ním  chodili 

     na  poušť.  Vyzýval  k  pokání.  Říkal  o  sobě,  že  je  hlas  volající

     na poušti. Byl o půl roku starší než Pán Ježíš.

 

     2. Jak se jmenovali jeho rodiče?

 

     3. Jakou smrtí zemřel?

 

C) Hledáme v Písmu svatém:

     1. Za jak dlouho se vrátilo 12 zvědů z průzkumu zaslíbené země?

        (Nm 13);

 

     2. Jak  dlouho  čekal  nemocný  u  rybníka  Bethesda  na  svoje   

         uzdravení? (Jan 5)

 

     3. Jak dlouho se Izák modlil, aby Rebeka měla děti? (Gn 25)

                                                                                                        1.

      Pro všechny:                                                                            2.

      Znakem olympiády je pět kruhů.                                               3.

      Svátost smíření má pět částí. Které to jsou?                             4.

                                                                                                         5.