Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - září 2014

29. 9. 2014

 

mozaika.jpg

09 / 2014

 

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy)            Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 14,30 h.                                                     

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní - není ještě potvrzeno

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice .cz

Slovo duchovního otce

 

JESTLIŽE SE SHODNOU NA ZEMI DVA Z VÁS NA JAKÉKOLIV VĚCI A BUDOU O NI PROSIT, DOSTANOU JI OD MÉHO OTCE.“

1. Jáchym a Anna, jistě se shodli ve svých modlitbách, když prosili o příchod Mesiáše. Ale asi netušili, že je to tak blízko, že se to týká jejich dcery, která bude Matkou Boží, Matkou Spasitele.

2. Panna Maria a Alžběta, obě byly naplněny Duchem Svatým a šlo jim o Boží věci. Tak i radost Ducha Svatého byla v nich.

3. Dnešní rodiny jsou často rozdvojené, třeba i v modlitbách. Jeden prosí za věci pozemské, druhý za věci Boží. A tak, i když se rodiče, manželé spolu modlí, není to ta modlitba, o které mluví Pán Ježíš.    společné téma, společný úmysl: jeden vyprošuje zdraví pozemské dětem a druhý zdraví nebeské, tedy, aby se dostaly do nebe.

4. Jak by to vypadalo, kdyby jeden prosil, aby svítilo sluníčko a měl hezkou dovolenou a druhý by prosil, aby zapršelo a nemusel zalévat zahrádku. Komu z nich má P. Bůh vyhovět? Jejich modlitby jsou rozdvojené.

5. Simeon předpověděl Panně Marii radost i bolest. Ona byla jistě ochotna oboje přijmout, Zkrátka plnit vůli Boží.

6. Tak to je asi to nejlepší řešení - chtít plnit vůli Boží. Pak, i když se modlíme sami a chcem plnit vůli Boží, pak je naše modlitba modlitbou společnou (s Pannou Marií) a má naději na vyslyšení.

   Kéž se dokážeme shodnout s druhým člověkem na společném úmyslu modlitby, aby nás Bůh mohl zahrnovat svými dary.   P. Ivan

 

Ze života farností

 

   18. 8. jsme se v Hrusicích rozloučili u hrobu s Danou Humlovou z Hrusic.

 

   24. 8. jsme s Františkem a Milenou Rodových z Mnichovic oslavili jejich diamantovou svatbu.

 

   27. 8. navštívil náš kněz Mukařov, zvláště paní Jedličkovou i jiné známé. Byl zájem o sv. zpověď, domluveno s P. Viktorem Frýdlem, že tam přijede mnichovický kněz asi 16. 10. zase zpovídat.

 

  28. 8. byla v Senohrabech mše sv. za zemřelé Marie: paní Podanou, Šťastnou, Smutnou, Tauerovou i za žijící Marie.

 

 29. 8. jsme se rozloučili v krematoriu v Praze s panem Alexandrem Bajkajem z Mnichovic.

 

   30. 8. - 8. 9. jsme se modlili Novénu k 260. výročí posvěcení mnichovického kostela a svátku Narození Panny Marie.

 

   V Choceradech jsme slavili v sobotu 6. 9. při mši sv. výročí posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie.

 

   V neděli 7. 9. jsme slavili 260. výročí posvěcení mnichovického kostela.

   Z promluvy: Je tomu 260 let, kdy byl kostel v této podobě, jak jej známe, posvěcen. Už předtím zde ale byly uděleny velké milosti. I když kostel vyhořel, byly milosti zde udělené, rozdané, se nezničily.

   Pro kolik lidí byl tento kostel školou. Učili se zde tomu největšímu umění, umění dobře žít. Nestačí si jen zapamatovat v kostele nějaká slova z kázání, to je lehké. Jde ale o to, abychom pak podle nich žili, což je těžší, aby si druzí podle našeho života, mohli tu větu přečíst.

   Kostel je jako porodnice, duchovní porodnice. Kolik lidí se zde narodilo pro nebe. Ve sv. křtu, dostali Boží život, bez něhož se nelze dostat do nebe a to nejen jako mimina, ale i jako dospělí lidé, v poslední době, v posledních letech.

   Kostel je i jako ordinace či nemocnice, duchovní. Ježíš je ten nejlepší lékař. Vyléčí postupně naše nedokonalosti, ale též křísí mrtvé ve sv. zpovědi.

   Kostel jako svatební síň pro ty, kdo zde měli svatbu. Nedávno jsme si třeba připomínali a oslavovali diamantovou svatbu. Ale je svatební síň pro každého z nás, vždyť mše sv. je přirovnávána ke svatební hostině.

   Do kostela přicházíme i za Pannou Marií, abychom se s ní modlili a též jí prosili o přímluvu a jí děkovali.

   Kéž je nám náš kostel drahý. Ne pro vnější krásu, opelichanou krásu, ale pro velké milosti, které se v něm rozdávají. Amen.

    Odpoledne pak byla adorace. Je za co děkovat, ale v poslední době je tradičně slabá účast.

 

   V pondělí 8. 9. na svátek Narození Panny Marie byla v Mnichovicích mimořádně ráno mše sv. Přišlo na ni 18 lidí.    

   Z promluvy: Panna Maria slaví své narozeniny v nebi. Vlastně má dvoje 15. 8. den jejího narození pro nebe a 8. 9. den jejího narození pro svět. Jak slaví narozeniny v nebi? Žádný švédský stůl plný chlebíčků a šampaňského vína, žádné dorty, žádné kafíčko…

   Mše sv. zde na zemi je kouskem té nebeské hostiny. Abychom se jí mohli zúčastnit, je potřeba mít hlad a žízeň. Hlad po Božím slově, žízeň po Bohu. Bohoslužba slova a Bohoslužba oběti, to jsou dva stoly té nebeské hostiny zde na zemi. V nebi však už žádná mše sv. není, ale středem je tam, jako zde na zemi, živý Kristus, obklopený svatými anděly.

   Kéž živíme nejen své tělo, ale i svou duši při mši sv. ve společenství se svatými, s anděly a hlavně s Pannou Marií.  

9 / 2014

   Při mši sv. bylo slyšet v kostele z náměstí hlučné zahájení školního roku (opožděné, kvůli dodělávání zateplení a novým oknům). Při mši sv. za děti, učitele a rodiče jsme slyšeli ve druhém čtení: „Těm, kteří milují Boha, vše napomáhá k dobrému.“ Tak se můžeme třeba těšit na užitek z nedomluvených spojených akcí.

 

   V úterý, v den, kdy bývá v Mnichovicích pravidelně mše sv., byla na mši sv. jen jedna věřící, uprostřed mše sv. přišla ještě druhá. Přitom jsme si chtěli povídat, že je potřeba se víc modlit, chodit na mši sv., protože hrozí nebezpečí války.

 

   V sobotu 13. 9. byla v Mnichovicích dodatečná svatba (civilní už měli) Lucie a Erola Isufov se křtem jejich syna.

 

   14. 9. přijel na pozvání představitelů Mnichovic u příležitosti 880. výročí založení obce otec biskup Václav Malý. V 16 hod. byla bohoslužba slova (ta nenahrazovala povinnost účasti na nedělní mši sv., v naší farnosti jich bylo 5!). Na začátku přivítal otce biskupa P. Ivan slovy: Vítám Vás v našem mariánském kostele. Je zasvěcen Narození Panny Marie. Zároveň s tímto svátkem slavíme i výročí jeho posvěcení. Letos je tomu 260 let. Ale Vy jste přijel kvůli jinému číslu, a sice 880, 880 let trvání Mnichovic. Byl jste pozván, abyste tomuto městu požehnal. Kéž Boží požehnání provází i Vaše konání. Kéž touha po Božím požehnání roste i u nás v Mnichovicích. Na konci 10 malých dětí děkovalo biskupovi tím, že mu předalo jednu velkou růži. Protože na konci pršelo, požehnal mariánské farnosti a městu místo na náměstí, také v kostele. Přišlo dost lidí, podobně jako na půlnoční…

 

   16. 9. byla v Mnichovicích vikariátní konference se mší sv. již ráno v 9 hod.

   Děkujeme všem, kdo vypomohly s pohoštěním, zvláště paní Žilkové se snachou, vnučkou a paní Hrdinové, které se postaraly i o podávání jídla a závěrečný úklid.

 

Různé

 

   Otec biskup Karel Herbst poslal dopis, ve kterém se ptal, jestli pan farář nebude nic namítat, kdyby měl mši sv. v kapli v Senohrabech, kam byl věřícími pozván. Mše sv. je tedy dohodnuta na 9. 10. s udělením sv. biřmování, na které se připravují 2 mladé maminky.

   Otec biskup projevil také zájem o návštěvu Ondřejova. Ta se má uskutečnit 29. 11. v sobotu při mši sv. v 18,30 hod.