Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - září 2018

24. 9. 2018

MOZAIKA

09 / 2018

 

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 14,30 h. adorace 14,30 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                        Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                        Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 13,45 h.    

Modlitby taťků: Pá - 21 hod.                                                  

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv., Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00   

 Večerní chvály: 1. pondělí - 20,15 hod. - Za mír v rodinách a ve světě

 Náboženství dětí: St 18,00 hod.

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                     Modlitební setkání Čt - 18 h.

     Náboženství pro děti před mší svatou                    Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.        

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost, Masaryk. nám. 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

 

Slovo duchovního otce

JAK MILÝ JE TVŮJ PŘÍBYTEK, HOSPODINE ZÁSTUPŮ.

   Milý domov - nezáleží na tom, jestli je uprostřed města nebo někde v zapadákově. Hlavní je, kdo v něm bydlí – např. milovaná maminka, nebo milé děcko. Podobně kostel, ať už je to katedrála nebo malý venkovský kostelíček, pokud tam bydlí Pán Ježíš ve svatostánku, je to pro nás milý příbytek.    

  Nádherné kostely s prázdnými svatostánky, to jsou spíše muzea. V Mnichovicích máme krásně opravený kostel zvenku. Ale to nám nestačí. Chceme tedy, aby zde byl hlavně Pán Ježíš ve svatostánku. Aby to byl dům modlitby, kde se modlíme k Panně Marii a s Pannou Marií, kostel promodlený růžencem.

   Dík patří všem, kdo se zde společně modlí růženec přede mší svatou, ale i každému jednotlivci, který zde hledí na svatostánek a třeba i beze slov se modlí.

                                                                                 P. Ivan

  

Ze života farností

 

   Slavnost Narození Panny Marie, které je zasvěcen kostel v Mnichovicích, jsme slavili v sobotu 8. září při mši svaté od 8,30 h. Na náměstí probíhala tzv. „Mariánská pouť (kolotoče, různé stánky). Oslava začala v sobotu až v 9,30 hod., takže poutní mše svatá nebyla rušena.

    U svatých oslavujeme den jejich nebeských narozenin, to je den jejich smrti. U Panny Marie jsme tak slavili 15. srpen. Panna Maria ale přichází na zem svatá, bez poskvrny hříchu dědičného. Devět měsíců po jejím početí 8. prosince slavíme 8. září její pozemské narozeniny.

   My jsme byli zbaveni dědičného hříchu ve svatém křtu. Mnozí odešli z tohoto světa na věčnost smířeni s Bohem. Přijali 3 svátosti – svatou zpověď, svaté přijímání a svátost Pomazání nemocných. Ale pak je tu ještě početná skupina, např. mládeže, těch, kdo sice byli pokřtěni, ale už nežijí křesťansky. A tak dnes můžeme děkovat za všechny, kdo se duchovně narodili ve svatém křtu, ale i za ty, kdo prožili své nebeské narozeniny ve chvíli smrti.

   Ale též chceme prosit Pannu Marii, útočiště hříšníků, aby přitáhla blíž ke Kristu ty, kdo se od něho hříchem vzdálili. Tajemství naší farnosti nás vede ke svatosti a k modlitbě právě za hříšníky.

   Rodina oslavuje narozeniny jednoho z členů rodiny - otce, matky, syna, dcery. Farní rodina oslavuje narozeniny nebeské matky Panny Marie. Farnost, to nejsou jenom Mnichovice, ale všechny obce (31). A ty všechny má na starosti jeden pastýř, jeden farář. Je rád, když mu ostatní pomáhají i modlitbami.

 

   V sobotu 8. 9. odpoledne jsme si v Choceradech připomněli výročí posvěcení kostela.

 

   V neděli 9. 9. jsme slavili dopoledne při mši svaté 264. výročí posvěcení mnichovického kostela. Děkovali jsme při mši svaté i za ty, kdo v něm byli pokřtěni, i za ty, kdo byli pokřtěni ještě v dřívější době.

 

Různé

 

   V září bude pět nedělí. 30. září bude, dá-li Pán Bůh, od 15 hod. adorace v Ondřejově, po ní posezení na faře s malým pohoštěním.

                                                               

Uzdravení hluchoněmého (23. neděle)

 

   Hluchoněmí se dorozumívají znakovou řečí. Možná si řekneme, že do našich kostelů nikdo takový nechodí. Ale kolik lidí je hluchých, „duchovně hluchých.“ Slyší v kostele čtení z Písma Svatého nebo i kázání a nic si z toho nezapamatují, jako by byli hluší. Nebo zase při společné modlitbě vůbec neotevřou ústa, jako by byli němí. Máme nejen Boží slovo slyšet, ale také na něj odpovídat třeba tím, že jej vkládáme do modlitby, např.: Díky Pane, že mám sluch, že mám řeč.  Nejen to, ale máme odpovídat i svým životem. Máme dvě uši a jen jedna ústa, tzn. že máme víc poslouchat a méně mluvit.

 

   Z náboženství pro dospělé:

 

Boží prozřetelnost.

 

   Bůh řídí svět i můj život tajemným způsobem. Vede vše po cestách, které zná jen on, vstříc konečnému naplnění. Ani na okamžik mu nemůže vypadnout z rukou nic z toho, co stvořil.

   V Božích rukou jsou jak velké události dějin, tak i drobné příhody našeho osobního života. Tím však není omezena naše svoboda, protože nejsme pouhými loutkami v Božím odvěkém plánu. V Bohu žijeme, hýbáme se a jsme (Sk 17,28). Bůh je ve všem, co nás potkává během našeho života včetně bolestných událostí a zdánlivě nesmyslných náhod. Bůh hodlá psát rovně i na křivých řádcích našeho života. To, co nám bere a dává, čím nás posiluje a tříbí, to všechno je jeho řízením a znamením jeho vůle.

 

Jakou roli hraje člověk v Boží prozřetelnosti?

 

Člověk se může zdráhat Boží vůli. Ale udělá lépe, stane-li se nástrojem božské lásky. Matka Tereza se po celý život snažila smýšlet následujícím způsobem: „Jsem jen malá tužtička v ruce našeho Pána. Ať si svou tužku ořeže nebo naostří. Ať si píše nebo kreslí, co chce a kde chce. Vždyť, je-li to napsáno nebo nakresleno dobré, nebudeme za to chválit tužku nebo použitý papír, nýbrž toho, kdo materiál použil.“ Působí-li Bůh i v nás a skrze nás, nikdy si nesmíme plést vlastní myšlenky, plány a činy s Božím působením. Bůh nepotřebuje naši práci, jako by se bez ní nedokázal obejít.

 

   Jestliže Bůh všechno ví a všechno může, proč nezabrání zlu?

   Bůh připouští zlo pouze proto, aby z něj dal vzniknout něčemu lepšímu (sv. Tomáš Akvinský).

 

   Zveme všechny maminky, babičky i prababičky na tři modlitební setkání, která proběhnou v naší farnosti ve dnech 21. - 23. 9. 2018. Sejdeme se v pátek v 18.30 v kostele v Mnichovicích (po mši sv.), v  sobotu v 17.30 na faře v Ondřejově a v neděli v 16.30 v kostele v Hrusicích. Tato setkání pořádá skupinka maminek, která se  pravidelně schází v rámci hnutí Modlitby matek (více najdete na internetových stránkách http://www.modlitbymatek.cz/ )

   Za všechny maminky z mnichovicko-hrusické skupinky vás zve

 

                                                                                    Jitka Vaněčková

 

DÁ-LI PÁN BŮH, ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ V ROCE 2018 / 2019:

 

den a hodina

místo

kategorie

 

St 13,45

fara Ondřejov

školní děti

 

St 14,30

kostel Chocerady

+ adorace

školní děti

 

St 17,30

kostel Mnichovice

dospělí

 

St 18,00

fara Hrusice

školní děti

 

Pá 14,00

fara Mnichovice

školní děti

 

So 10,00

fara Mnichovice

předškolní děti

s doprovodem

 

mini náboženství

po nedělní mši sv.

sakristie Hrusice

děti

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Na hodiny náboženství budou chodit nejen děti z minulých let, ale mohou se přihlásit během roku další, třeba i nepokřtěné.