Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - září 2019

16. 9. 2019

MOZAIKA 

09 / 2019

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá, So - 17,30 hod. s nedělní platností,

Ne - 8,30 hod., o prázdninách jen Pá, So a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první a třetí neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši sv.

Náboženství: na faře Pá – 14; 14,30 a 18,30 hod. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní děti s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: Ne - 9,30 h.

KOMORNÍ HRÁDEK   -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                        Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                        Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: Ne -  8,00 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.              

Modlitby taťků: Pá - 21 h.                                                  

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

 HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

 Mše svatá: Ne - 10,00 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.

 Večerní chvály: 1. pondělí - 20,15 hod. - Za mír v rodinách a ve světě

 Náboženství dětí: St 17,30 hod.

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                     Modlitební setkání Čt - 18 h.

     Svatá zpověď před nebo po mši svaté                  Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

  Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.   

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost, Masaryk. Nám. 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

 

Slovo duchovního otce

 

PŘEDNÍ A POSLEDNÍ MÍSTO

   Začala škola. Děti si rády sedají do poslední lavice, aby se mohly bavit. Pak je posadí paní učitelka do první lavice, aby na ně viděla. To je trochu něco jiného, než to dnešní evangelium.

   Představme si, že jsme pozváni na svatební hostinu. Sedneme si na místo, které je rezervováno pro ženicha a nevěstu. Jak to asi dopadne? Je samozřejmé, že si musíme vybrat spíš místo na opačném konci, kam si sednout.

   Jak to bude v nebi? Tam je místa dost pro všechny. A přesto některá místa jsou určena pro ty, kdo si je zaslouží. Jednou matka Zebedeových synů poprosila Ježíše, aby zajistil jejím synům v nebi místa po své  levici a pravici. A co jí Ježíš odpověděl? Že to není jeho věc, ta místa určuje jeho Otec.

   Být blízko Kristu, blízko Bohu můžeme být již zde na zemi. Také v kostele si mnozí věřící sedají do poslední řady. Možná i proto, že do kostela moc nechodí a chtějí vidět před sebou věřící, jak se chovají, aby je mohli napodobit.

   Panna Maria má jistě přední místo v nebi. Když jsme její duchovní děti, pozve nás také dopředu k sobě.

   V církvi si myslíme, že přední místa patří papeži, biskupům, kněžím, ale možná budeme jednou překvapeni, když Ježíš pozve dopředu nějakého obyčejného člověka, případně bezdomovce. My hledíme na ruce a obličej, ale Bůh vidí do srdce.

   Kéž nám jde o to, dostat se do nebe ať už budeme třeba na 250. místě.

                                                                                    P. Ivan

 

Z katechismu pro dospělé:   

 

   Víra je vědění a důvěra. Charakterizuje jí 7 znaků:

1. Víra je výslovný Boží dar, který dostáváme, pokud o něj vroucně

    prosíme.

2. Víra v Ježíše je nadpřirozená síla, kterou nezbytně potřebujeme

    k dosažení spásy.

3. Víra vyžaduje svobodnou vůli a jasný rozum člověka, které

    odpovídají na Boží pozvání.

4. Obsah víry je absolutně jistý, protože má základ v Ježíši Kristu.

5. Víra zůstává nedokonalá, dokud nenabude účinnosti láskou.

6. Víra roste, nasloucháme-li stále pozorněji Božímu slovu a jsme-li

    s Bohem v živém rozhovoru prostřednictvím modlitby.

7. Víra nám dává už nyní ochutnat nebeskou radost.

Z katechismu pro děti:    

    Mnozí tvrdí, že jim nestačí věřit, že potřebují vědět. Slovo „věřit“ má ale dva naprosto odlišné významy. Když se parašutista zeptá letištního zřízence: „Je padák dobře zabalený?“ a tázaný jen tak přes rameno utrousí: „Doufám, že ano“, parašutista se s tím jistě nespokojí, protože to chce opravdu vědět. Jestliže ale poprosí o zabalení padáku svého dobrého přítele, ten mu na stejnou otázku odpoví: „Ano, udělal jsem to osobně, můžeš se spolehnout,“ parašutista tentokrát odpoví: „Ano, věřím ti.“ A právě taková víra přiměla Abraháma, aby vyšel do zaslíbené země, taková víra dávala mučedníkům sílu vytrvat až   do smrti. Taková víra umožňuje křesťanům i dnes procházet pronásledováním se vzpřímenou hlavou. Je to víra, která uchvacuje celého člověka.

 

Ze života farnosti

 

   8. září jsme si připomněli 265. výročí posvěcení mnichovického kostela, zároveň také narození Panny Marie, kterému je tento kostel zasvěcen. Oslavili jsme tyto dvě události nejen v mnichovickém, ale i v hrusickém kostele a v kapličce ve Strančicích.

   Z promluvy: Mnichovický kostel původně románský, pak zgotizován. V roce 1746 vyhořel a za 8 let byl postaven nový ve stylu selského baroka. V roce 1754 byl vysvěcen. Tak my si připomínáme 265 let od jeho vysvěcení. Letos má nový kabát. Ale kostel není jenom kulturní památka, je to hlavně dům modlitby, dům mnoha milostí. Některé tyto milosti jsou na přímluvu Panny Marie, jejíž narození slavíme. Tomuto tajemství je mnichovický kostel zasvěcen. Panna Maria neměla nikdy žádný hřích, ani dědičný. My jsme byli možná i na přímluvu Panny Marie pokřtěni, tedy zbaveni dědičného hříchu nebo i všech hříchů, pokud k tomu došlo v pozdější době. Ale někdy se od Krista zatouláme daleko a jsme rádi, že se můžeme vrátit ve svaté zpovědi. Panna Maria je útočiště hříšníků ne v tom smyslu, že by je kryla, ale pomáhá jim k návratu, k obrácení. Zároveň je Královnou všech svatých, ať už jsou v nebi, v očistci či zde na zemi. Mnozí překročili práh věčnosti snadno i dík svátosti nemocných.

   Díky za ty, kdo zde měli svatbu, za ty, kdo se zde modlili a modlí růženec, za všechny biskupy, které jsme zde uvítali, za adorace, při  kterých se zde modlíme za obnovu rodin a za nová kněžská a řeholní povolání. Největší událostí v kostele je mše svatá. Kolik jich bylo za těch 265 let? Kolik kněží se zde vystřídalo! Možná měli velké plány s farností, ale Bůh je odvolal na věčnost nebo byli posláni do jiné farnosti a v jejich díle pokračovali jiní kněží. Byl by to zajímavý film o kněžích, o farnosti během těch 265. let…

   Děkujme za všechny milosti v našem kostele a vyprošujme přes Pannu Marii další.

   28. září je poutní slavnost v hrusickém kostele svatého Václava. Mše svatá bude, dá-li Pán Bůh, od 10 hod.

   Svatý Václav je patron ministrantů. Máme možnost se o jeho působení přesvědčit při každé mši svaté. Najdeme totiž v Hrusicích u oltáře kolem stálých 20 ministrantů. Starší pak odcházejí do lavic a noví mladší je nahrazují, takže počet se nemenší. Je zde tedy vidět účinek modliteb za ně.

 

   P. Ivan Kudláček navštěvoval nemocnou paní Svatavu Strejčkovou na Myšlíně, kam jej ochotně vozil její manžel. V její těžké nemoci za ní jezdil 1 x za 14 dní se svatým přijímáním. Pak si řekla o návštěvu o týden dřív. Asi cítila, že se blíží její konec, následně ve středu zemřela. Rozloučení měla 3. září ve Strašnicích, kde bydlela a dříve působila jako varhanice. Znali jsme ji z modlitebních setkání i z farních poutí. 

  

   Kněz je rybář lidí - Rád bych ulovil nové děti na náboženství. Někdo řekne takové malé ryby, ale v očích Božích jsou velké. Nebudeme-li jako děti, nedostaneme se do nebe. Pannu Marii prosím, aby mi v tom rybolovu dětí pomohla.

   Dospělí jsou někdy hodně daleko od Pána Ježíše. Pak je to lovení těžší, ale i na nich Pánu Ježíši záleží. Chci je ulovit ne pro sebe, ale pro Ježíše. Dospělé, kteří ještě nejsou pokřtěni, dospělé, kteří už  dlouho nebyli u svaté zpovědi. Rybníkem, ve kterém lovím, je moje farnost. Ale když jedu vlakem, modlím se i za děti a za dospělé, kteří v něm také jedou. Vyprošuji jim, aby je ulovil jejich vlastní pan farář, případně je ulovím rád sám.

   Vyprošujme dostatek rybářů lidí a sami jimi buďme.    P. Ivan

 

   Zveme všechny maminky i babičky na setkání Modliteb matek. Modlitební triduum proběhne v pátek 27. 9. od 18.15 (po mši svaté) na   faře v Mnichovicích, v sobotu 28. 9. od 20 hod. v kostele v Hrusicích a v neděli 29. 9. od 16 hod. v kostele v Ondřejově (na faře bude současně probíhat farní odpoledne). Zároveň zveme nové maminky k pravidelnému scházení se ke společné modlitbě za své rodiny v malých skupinkách. Více o Modlitbách matek najdete na nástěnkách v kostele a na webových stránkách farnosti.

 

   Pater Ivan děkuje všem řidičům a řidičkám, kteří jej ochotně vozí, tím mu hodně pomáhají, protože zatím sám neřídí. Mše svatá za ně bude v neděli 22. 9. v 10 hod. v Hrusicích.

Rozpis náboženství na příští školní rok se teprve domlouvá: Ondřejov a Chocerady - zatím není k dispozici vyučující. V Hrusicích bude ve středu od 17,30 hod. V Mnichovicích v pátek od 14 hod. (nebo) od 14,30 h. Pro děti, které přešly od nového školního roku na jiné školy, by byla možnost také v pátek až po mši svaté, která je od 17,30 hod. Sledujte ohlášky a vývěsky u kostelů.

 

   Snad jste si všimli, že po opravě fasády kostela začala oprava fasády fary. Stalo se tak díky dědickému daru 500 000 Kč po manželech Šímových. Tato rodina dříve žila v Mnichovicích a podílela se na pořízení Betléma v roce 1940 a na opravě interiéru kostela před 20 roky. Stavebnímu techniku ing. Pešatovi se podařilo také získat příspěvek ze Svépomocného fondu 200 000 Kč. To umožnilo začít s opravou na straně do náměstí. Na pokračování v dalších letech bude záležet, jestli se seženou další peníze.

 

Z katechismu pro dospělé:   Co spojuje mou víru s církví?

   Nikdo nemůže věřit jen tak pro sebe, stejně jako nikdo nemůže žít jen tak pro sebe. Víru přijímáme od církve a žijeme ji společně s lidmi, se kterými se o ni dělíme.

   Víra je tou nejintimnější věcí člověka a přece není jeho soukromou záležitostí. Ten, kdo chce věřit, musí se naučit říkat „JÁ“ stejně jako „MY“, protože víra, kterou by člověk nedokázal sdělovat a  sdílet, by byla proti zdravému rozumu. Jednotlivý věřící člověk připojuje svůj svobodný souhlas církve k „Věříme“. Od ní víru přijal. Byla to ona, která nesla víru staletími až k němu, chránila ji před  pokřivením a dávala jí vždy zazářit. Víra je proto podílem na společném přesvědčení. Víra druhých mě nese, stejně jako oheň mé víry může nadchnout a posilovat druhé. „JÁ“ i „MY“ naší víry zdůrazňuje církev tím, že při bohoslužbách používá dvě různá vyznání víry: Apoštolské, které začíná slovem „Věřím“ a velké, takzvané nicejsko-cařihradské, které ve své původní formě začínalo slovem „Věříme“.

 

Z katechismu pro děti:    Věříme v jednoho Boha nebo ve tři?

   Věříme v Boha ve třech osobách. Bůh není samota, nýbrž dokonalé společenství.

   Křesťan se nemodlí ke třem různým bohům, nýbrž k jedinému Bohu Otci, Synu a Duchu Svatému. To, že je Bůh trojjediný, nám sdělil Ježíš Kristus: On, Syn, hovoří o svém Otci v nebi (já a Otec jedno jsme). Modlí se k Němu a dává nám svého Svatého Ducha, který je láskou Otce i Syna. Proto jsme byli pokřtěni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

 Srdečně zveme všechny maminky i babičky na setkání Modliteb matek. Modlitební triduum proběhne v pátek 27. 9. od 18.15 (po mši svaté) na faře v Mnichovicích, v sobotu 28. 9. od 20 hod. v kostele v Hrusicích a v neděli 29. 9. od 16 hod. v kostele v Ondřejově (na faře bude současně probíhat farní odpoledne). Zároveň zveme nové maminky k pravidelnému scházení ke společné modlitbě za své rodiny v malých skupinkách. Více o Modlitbách matek najdete na nástěnkách v kostele a na webových stránkách farnosti.

 

 

   Před prázdninami zemřela v Choceradech paní Danuše Hrdinová. Byla takovou dobrou duší, která se starala o vše potřebné v  Choceradech. Na její místo se zatím nikdo nepřihlásil. Přesto prosíme, kdyby se našli někteří ochotní lidé, kteří by zajistili aspoň občasný úklid kostela, třeba i krátce po nedělní mši svaté.   Díky!!