Jdi na obsah Jdi na menu

Mozaika 3 - 2019

Slovo duchovního otce

 

SRDCE A ÚSTA

   Pán Ježíš říká: Čím srdce plné, tím ústa přetékají. Panna Maria měla srdce plné jásotu. Jásot, který v ní působil Duch Svatý. Jásot z Ježíše, kterého nosila pod svým srdcem. Když někoho Bůh volá ke kněžství nebo k řeholnímu životu, může se to projevit také tímto vnitřním jásotem, který pak navenek propukne třeba modlitbou „Velebí má duše Pána.“ Může to být také modlitba beze slov.

   Setkáváme se s lidmi, nebo i my sami mezi ně někdy patříme, kteří mají v srdci mrzutost, hněv, zlost a na venek se to projeví, že nám z úst přetékají hrubá slova. Pak je zde ještě jedna skupina, která mlčí. Třeba dítě ve škole, když má říkat básničku a nenaučilo se ji. Také se může stát, že někdo mlčí, protože má v srdci velké tajemství, které nemůže každému svěřit (kněz a zpovědní tajemství).

   Kéž s pomocí Panny Marie nejen vnímáme, co ti druzí povídají, ale také hledáme, co asi mají ve svém srdci.

 

Ze života farností

 

   Postní dobu jsme začali na Popeleční středu mší svatou v mnichovickém kostele v 17,30 hod. Účast byla dost velká. 

  Pater na začátku mše svaté posvětil Popelec. Tím akolyta Mgr. Petr Sklenář označoval na čele věřící. Potom bylo přijímání 2 katechumenů mezi čekatele křtu. Za nimi stály jejich kmotry, které jim položily pravou ruku na rameno na znamení podpory v dalším životě. 3., 4. a 5. neděli postní se za ně budeme modlit zvláštní modlitby, tzv. Skrutinia. Při velikonoční vigilii budou nejen pokřtěni, ale přijmou také svátost biřmování a přistoupí k 1. svatému přijímání.

   Pomáhejme jim modlitbou, aby to byla velká radost i pro nás pro všechny.

 

Z promluvy 1. postní neděle

   Trojí pokušení Pána Ježíše: ďábel útočí na 3 oblasti našeho života: žádost těla, žádost očí, pýcha života. Není moc vynalézavý, ale tohle mu vychází.

 

   1. Žádost těla - nemusí se jednat jen o sexualitu. Pán Ježíš 40 dní hladověl a ďábel mu nabízí, aby z kamení udělal chleba. My na jeho místě bychom asi řekli: „Tak aspoň z jednoho kamínku udělám chleba,“ ale Pán Ježíš ďábla rázně odmítl. Nechce s ním koketovat, nechce ho poslouchat.

 

   2. Žádost očí – ďábel mu říká: „Toto všechno ti dám, když padneš a budeš se mi klanět.“ Ďábel je lhář, rozdává z toho, co mu nepatří. Někdo má záslužné povolání třeba v nemocnici, ale pak kvůli penězům dá výpověď a třeba jen doplňuje zboží v supermarketu.

 

   3. Pýcha života – nabídka rychlé popularity: „Skoč dolů z věže, andělé tě chytnou.“ Někdo chce vystupovat v televizi, aby se stal populárním. Panna Maria, královna vesmíru, zůstala po Zvěstování pokornou dívkou, chce se líbit Bohu poslušností, plněním Boží vůle.

  Kéž vítězíme nad ďábelskými pokušeními s pomocí Panny Marie.

 

Náboženství pro dospělé:

 

Má církev skutečně moc odpouštět hříchy?

 

   Ano, Ježíš nejenom sám hříchy odpouštěl, ale také k tomu povolal církev a propůjčil ji svou moc osvobozovat lidi od jejich hříchů.

   Službou kněze je člověku darováno Boží odpuštění a jeho vina je smyta tak dokonale, jako by se nikdy nestala.

 

Jaké prostředky k odpuštění hříchů má církev k dispozici?

 

   První a hlavní svátostí pro odpuštění hříchů je křest. Poté je k odpuštění závažných hříchů zapotřebí svátosti smíření (též svátost pokání či svatá zpověď) I pro případ závažných hříchů se doporučuje tato svátost.

 

Kdo může být pokřtěn a co se požaduje od čekatele křtu?

 

   Každý člověk, který není ještě pokřtěný, může křest přijmout. Jediným předpokladem křtu je víra, která musí být při křtu veřejně přiznána.

Jaký kladný účinek přináší svátost pokání?

 

   Svátost pokání usmiřuje hříšníka s Bohem. Ve vteřině následující po rozhřešení je člověku tak, jako když si dá sprchu po namáhavém sportu. Je to jako závan čerstvého vzduchu po prudké letní bouřce. Jako probuzení do zářivého letního rána, jako pocit lehkosti při potápění… Marnotratný syn je při svém návratu domů přijat do  otevřené náruče otce. To je „smíření.“ Znovu usedáme s Bohem k čistému stolu.

 

Náboženství pro děti:

 

Kdo může křtít?

   V obvyklých případech je udělovatelem svátosti křtu biskup, kněz nebo jáhen. V případě nouze může platně pokřtít každý křesťan, ba dokonce každý člověk, když má úmysl konat to, co koná církev: Vylévá na hlavu křtěnce vodu a vysloví formuli: „N, já tě křtím ve jménu Otce, i Syna i Ducha Svatého.“

 Co se děje ve křtu?

   Ve křtu se stáváme údy Kristova Těla, sestrami a bratry svého Spasitele a Božími dětmi. Jsme vysvobozeni ze hříchu, vyrváni z moci smrti a od tohoto okamžiku předurčeni k životu v radosti vykoupených.

 

Jaký význam má jméno, které při křtu dostáváme?

 

   Jménem, které dostáváme při křtu, nám Bůh říká: „Neboj se, vždyť jsem tě vykoupil, dal jsem Ti jméno, jsi můj!“

 

   Pater mnohokrát děkuje paní Žilkové a paní ing. Vojtíškové za  zajištění denního dovozu teplého poledního jídla ze Šibečního vrchu až na faru.

 

   Doba již pravidelné postní duchovní obnovy s Paterem Martinem Sklenářem, která bude v Hrusicích, se teprve domlouvá. Počítá se s termínem těsně před Velikonocemi. Sledujte proto ohlášky v kostele.

 

   Zveme všechny maminky i babičky na modlitební Triduum o víkendu 29. - 31. 3. 2019. Tentokrát jsme pro vás připravily i postní duchovní obnovu, která se bude konat v sobotu 30. 3. od 15 hod. v Hrusicích. Na programu bude společná modlitba, zamyšlení, adorace, možnost svátosti smíření, mše svatá. Duchovně doprovázet nás bude P. Pavel Pola OCD. Bližší informace a přihlášení na emailové adrese modlitbymatek@farnost-mnichovice.cz. V pátek bude modlitební setkání v 18 h. (po mši) na faře v Mnichovicích, v neděli v 16 hod. v   kostele v Ondřejově (na faře bude současně probíhat farní odpoledne).

 

Po dobu rekonvalescence Patera Ivana Kudláčka je tento prozatímní pořad bohoslužeb:  

 

   Dá-li P. Bůh, budou mše svaté v úterý, ve středu a v pátek na faře v Mnichovicích od 17,30 h. V úterý a v pátek bude také od 17,00 hod. pobožnost Křížové cesty.

   V neděli bude mít mši svatou Pater Ivan Kudláček v Mnichovicích v 8,30 hod. a v Hrusicích v 10,00 hod. (od 9,30 hod. pobožnost Křížové cesty). Odpolední adorace budou 1. a 3. neděli od 15,00 hod. v kapli v Mnichovicích na faře.

   V Ondřejově bude mít mši svatou v 8,00 hod. a v Choceradech v 9,30 hod. Pater Michal Vaněček.

 

   Mše svaté ve Zvánovicích a ve Struhařově zatím nejsou domluvené. Pater Kudláček nemá ještě dovoleno řídit. Záleží tedy na tom, jestli se najdou řidiči, kteří by jej tam dovezli.

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod., o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 hod. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní děti s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: Ne 9,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                        Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                        Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: Ne - 8 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 13,45 h.    

Modlitby taťků: Pá - 21 h.                                                  

 

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,00 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv., Adorace: 3. neděli - 15,00 - 16,00   

 Večerní chvály: 1. pondělí - 20,15 hod. - Za mír v rodinách a ve světě

 Náboženství dětí: St 18,00 hod.

        

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                     Modlitební setkání Čt - 18 h.

     Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.   

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost, Masaryk. nám. 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737